Тато, Дедо, Бате и българо – руската дружба

Dec 8th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

Уп­ра­в­ля­вал ни е Та­то, уп­ра­в­ля­вал ни е Де­до, а се­га ни уп­ра­в­ля­ва Ба­те. Ба­те е ста­жу­вал и при Та­то, и при Де­до.
Та­то, след ка­то 30 го­ди­ни ни ка­ра­ше да стро­им со­ци­а­ли­зъм, на­к­рая за­я­ви, че со­ци­а­ли­з­мът бил не­до­ра­зу­ме­ние. Ка­то чу­ха то­ва, вси­ч­ки ви­д­ни со­ци­а­ли­с­ти ста­на­ха ка­пи­та­ли­с­ти и се за­о­п­ла­к­ва­ха, че бъл­га­ри­те мра­зят бо­га­ти­те хо­ра. Ами, ще ги мра­зят. По­ло­вин век пар­ти­я­та на Та­то ги уче­ше, че най-до­б­ри­те про­из­хо­ж­дат от „ бе­д­но ра­бо­т­ни­че­с­ко – сел­с­ко се­мей­с­т­во”. На­к­рая се ока­за, че най – до­б­ри­те, не­из­ве­с­т­но как, са на­с­ле­ди­ли от бе­д­ни­те си ра­бо­т­ни­че­с­ко – сел­с­ки фа­ми­лии ми­ли­о­ни, а на на­ро­да за­ве­ща­ха без­с­мър­т­на­та обич към Та­то и не­го­ви­те за­кър­пе­ни чо­ра­пи. / По­м­ни­те ли, че про­ме­ни­те го за­ва­ри­ха със за­кър­пе­ни чо­ра­пи и ед­но оде­а­ло, ко­е­то ня­кой му от­к­ра­д­на, ка­к­то се оп­ла­ка той по те­ле­ви­зи­я­та./  И за да не пре­съ­х­не та­зи не­о­бя­с­ни­ма лю­бов към пра­ве­ш­кия та­ри­кат, те­зи дни Ба­те за­я­ви, че ед­ва ко­га­то на­п­ра­ви по­не ед­на сто­т­на от то­ва, ко­е­то е на­п­ра­вил за Бъл­га­рия Та­то, ще мо­же да бъ­де до­с­то­ен да го сра­в­ня­ват с Не­го!  А ка­к­ви не­ща на­п­ра­ви той! За мал­ко да ни на­п­ра­ви и 16 ре­пу­б­ли­ка на СССР.
О, бе­д­ни, ни бе­д­ни, на­ро­де! От къ­де ги ра­ж­даш те­зи ве­ли­ки бъл­га­ри, де­то та­ка ху­ба­во ни оп­ра­вят? А, да. Ра­ж­дат се от от бъл­га­ро – съ­ве­т­с­ка­та, а се­га бъл­га­ро – ру­с­ка дру­ж­ба. Та тя ни е ка­то слън­це­то и въз­ду­ха за вся­ко жи­во съ­ще­с­т­во, ка­к­то бе­ше за­я­вил друг ве­лик па­т­ри­от с ру­с­ки ак­цент и съ­ве­т­с­ко гра­ж­дан­с­т­во.
Ко­га­то Де­до ре­ши да ни оп­ра­ви за 800 дни, на­се­ле­ни­е­то на­п­ра­во по­лу­дя. „Де­до е ве­лик! Той е цар. Ня­ма да кра­де! Вси­ч­ки кра­ле на Ев­ро­па са му ро­д­ни­ни. Вси­ч­ки ара­б­с­ки шей­хо­ве са му при­я­те­ли. В Бъл­га­рия ще се из­си­п­ват ми­ли­ар­ди­те на не­го­ви­те при­я­те­ли и ро­д­ни­ни…” Ама за­що ще си из­си­п­ват па­ри­те тук, про­па­ган­да­та та­ка и не обя­с­ни. Съ­що та­ка ни­кой не при­по­м­ни, че в ин­тер­вю пред Ке­вор­кян, ос­вен де­то твър­де­ше, че не мо­же да има ни­ка­к­ви пре­тен­ции към Бъл­га­рия, 10 го­ди­ни по – мла­ди­ят то­га­ва Де­до ка­за още, че ще се вър­не в ро­ди­на­та си, ко­га­то Ру­сия му по­з­во­ли. А за­що Ру­сия му по­з­во­ли да се вър­не през 2001 го­ди­на и да до­ве­де ця­ло ко­ти­ло от де­ца на чер­ве­на­та но­мен­к­ла­ту­ра, ко­и­то да уп­ра­в­ля­ват вме­с­то не­го? За­що, за­що! Мно­го яс­но за­що, за­що­то по­ч­ти се бя­х­ме из­мъ­к­на­ли от ла­пи­те на ру­с­ка­та ме­ч­ка.
Ле­ле, как се оп­ра­ви то­зи Де­до!  За 800 дни си вър­на го­ри, двор­ци, до­ри връх „Му­са­ла”! Вме­с­то „ца­ря”, взе­ха да му ви­кат „гор­с­кия”, но на Де­до не му пу­ка­ше, за­що­то мно­го­лю­д­на­та му фа­ми­лия и ха­зар­т­на­та му страст се ну­ж­да­е­ха от фи­нан­со­ви ин­же­к­ции, а тук на­п­ра­во го за­ля­ха фи­нан­со­ви по­то­ци. И ако в на­ча­ло­то на 800 – те дни то­зи пре­ми­ер го­во­ре­ше за бъл­гар­с­ко тру­до­лю­бие, ин­ци­а­ти­в­ност и дру­ги сла­д­ки при­ка­з­ки за на­и­в­ни­ци, щом ви­дя, че на­и­в­ни­ци­те ве­че не го ха­ре­с­ват, им пре­по­ръ­ча да си сме­нят чи­па в гла­ва­та и за­по­ч­на да се­че до го­ло го­ри­те на Ри­ла.
А в то­ва вре­ме, пър­во зад гър­ба на Та­то, по­с­ле зад гър­ба на Де­до на­д­ни­ча­ше ед­на сим­па­ти­ч­на му­т­ра на на­пет бо­ди­гард. Кой да знае то­га­ва, че там ста­жу­ва един бъ­дещ лю­бим кмет на Со­фия и още по – лю­бим пре­ми­ер, на ко­га­то вси­ч­ки се­га с лю­бов ви­кат Ба­те Бой­ко! Го­ля­ма ра­бо­та е то­зи чо­век! Раз­да­ва ни пен­сии, строи ни ме­т­ро, ма­ги­с­т­ра­ли и де­т­с­ки гра­ди­ни. На ден ре­же по ня­кол­ко лен­ти на обе­к­ти, за­що­то бър­за да по­с­т­рои и той ня­кол­ко Бъл­га­рии, ка­то лю­би­мия си по­ли­тик. Ето на, срам го е, че не е на­п­ра­вил още и ед­на сто­т­на от де­ла­та на Та­то. Иг­рае бла­го­т­во­ри­тел­но вся­ка се­д­ми­ца по ня­кол­ко ма­ча. Ус­пя­ва да се по­ка­же и из­ка­же във вси­ч­ки ме­дии. На­по­с­ле­дък би­в­ши­ят про­ку­рор Фил­чев го за­д­ми­на в те­зи изя­ви, но то­ва ще се по­п­ра­ви. Той и Цве­та­нов го раз­ми­на по ня­кое вре­ме в рей­тин­га, но по­с­ле вси­ч­ко се нор­ма­ли­зи­ра. А от­ка­к­то е по­да­рил ку­че на Пу­тин, ко­е­то ру­с­ки­ят са­мо­дър­жец не­пре­къ­с­на­то це­лу­ва, не­ру­ши­ма­та бъл­га­ро- ру­с­ка за­ви­си­мост му га­ран­ти­ра ве­ч­на­та лю­бов на вси­ч­ки бъл­гар­с­ки па­т­ри­о­ти, за­що­то вси­ч­ки бъл­гар­с­ки па­т­ри­о­ти мно­го и пре­ди вси­ч­ко оби­чат Ру­сия.

Мо­жем да сме си­гур­ни, че Ба­те ня­ма да на­п­ра­ви гре­ш­ка­та на Де­до да се­че бъл­гар­с­ки­те го­ри и да се ла­ко­ми за имо­ти, за­ра­ди ко­е­то има вси­ч­ки шан­со­ве да уп­ра­в­ля­ва дъл­го и ща­с­т­ли­во ка­то Та­то.

А бъл­га­ро- ру­с­ка­та дру­ж­ба ни е та­ка жи­з­не­но не­об­хо­ди­ма, ка­к­то газ, нефт и яд­ре­на цен­т­ра­ла. Е, от яд­ре­на цен­т­ра­ла ня­ма­ме ну­ж­да, но в име­то на дру­ж­ба­та ка­к­во е ед­на АЕЦ за 20 ми­ли­ар­да, с ко­я­то ще се из­ви­ним на бра­ту­ш­ки­те, че без да ги пи­та­ме вля­зо­х­ме в ЕС и НА­ТО.

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.