Но­ва сре­ща ме­ж­ду ак­ти­в­ни­те мла­де­жи от Бал­чик и Ген. То­ше­во

Apr 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

UP 1UP 2

 

На 9 ап­рил 2014 г. Об­щин­с­ки­ят мла­де­ж­ки съ­вет на Ге­не­рал То­ше­во, с пре­д­се­да­тел Ви­к­то­рия Ва­си­ле­ва, вър­на ви­зи­та­та на сво­и­те ко­ле­ги от Об­щин­с­ки уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент – Бал­чик с пре­д­се­да­тел Жо­ро Ива­нов. На­по­м­ня­ме Ви, че по- ра­но та­зи го­ди­на бал­чи­ш­ки­те пар­ла­мен­та­ри­с­ти се за­по­з­на­ха от­б­ли­зо с дей­но­ст­та на то­ше­в­ци в от­к­ри­та сре­ща в Цен­тъ­ра на ра­бо­та с де­ца – Ген. То­ше­во.

За мя­с­то на сре­ща­та бе оп­ре­де­лен ка­би­не­тът по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии на Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик. Де­ле­га­ти на ОМС-То­ше­во бя­ха по­ка­не­ни да раз­г­ле­дат ка­би­не­ни­те в ком­п­ле­к­са, ка­к­то и кра­си­ва­та из­ло­ж­ба от ри­сун­ки по ко­ри­до­ри­те.        Офи­ци­ал­ни го­с­ти на сре­ща­та бя­ха и г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на Об­щи­на Бал­чик и Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик. Мал­ко пре­ди на­ча­ло­то на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то, В. Лу­чи­я­нов при­зо­ва мла­ди­те пар­ла­мен­та­ри­с­ти за не­фор­ма­лен раз­го­вор с цел изя­с­на­ва­не на про­б­ле­ми­те, ко­и­то съ­ще­с­т­ву­ват и тя­х­но­то ре­ше­ние в Бал­чик и Ге­не­рал То­ше­во.

Жо­ро Ива­нов, Иван Ива­нов и Ивай­ло Мил­чев пре­д­с­та­ви­ха свои про­е­к­ти, част от по­д­го­то­в­ка­та и уча­с­ти­е­то им в На­ци­о­нал­но­то съ­с­те­за­ние по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии в Бла­го­е­в­г­рад. Най-го­лям ин­те­рес пре­ди­з­ви­ка про­е­к­тът за от­к­ри­ти­е­то на хра­ма на Ки­бе­ла, ед­но от най-зна­чи­ми­те съ­би­тия за гра­да.              По-къ­с­но, пре­д­се­да­те­лят на ОУП-Бал­ик – Жо­ро Ива­нов от­к­ри за­се­да­ни­е­то и при­ве­т­с­т­ва сво­и­те ко­ле­ги, ди­ре­к­то­ра на ЦРД- Г. То­ше­во – Еле­на До­че­ва, ка­к­то и ди­ре­к­то­ра на ОДК-Бал­чик – Тин­ка Си­в­ри­е­ва.

За ос­но­в­на те­ма в за­се­да­ни­е­то бе из­б­ран един от най-ак­ту­ал­ни­те и най-се­ри­о­з­ни въз­про­си на но­во­то вре­ме: “Да ос­та­на /или не ос­та­на/ да уча и ра­бо­тя в Бъл­га­рия?”. Го­ля­ма част от пар­ла­мен­та­ри­с­ти­те за­я­ви­ха сво­я­та по­зи­ция, ка­то вси­ч­ки се обе­ди­ни­ха в иде­я­та си да ос­та­нат да учат и ра­бо­тят в Бъл­га­рия, за­що­то имен­но те – мла­ди­те хо­ра – би­ха би­ли но­си­те­ли на про­мя­на­та за на­ша­та стра­на и гра­ди­те­ли на ед­но по-до­б­ро бъ­де­ще. Сред най-ди­с­ку­ти­ра­ни­те про­б­ле­ми в стра­на­та бя­ха об­ра­зо­ва­ни­е­то, тру­д­но­с­ти­те, ко­и­то сре­щат мла­ди­те хо­ра в сво­я­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, ка­к­то и пер­с­пе­к­ти­ва­та при евен­ту­ал­но ос­та­ва­не в Бъл­га­рия или за­ми­на­ва­не за чу­ж­би­на.                В края на ди­с­ку­си­я­та се вклю­чи и кме­та на гра­да – г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то се из­ка­за ав­то­ри­те­т­но по то­зи тол­ко­ва ва­жен за мла­де­жи­те въ­п­рос.

Той оп­ро­вер­г­на из­ка­з­ва­ни­я­та на ня­кои, спо­ред ко­и­то об­ра­зо­ва­ни­е­то в стра­на­та е на по-ни­с­ко ни­во от то­ва в дру­ги­те ев­ро­пей­с­ки стра­ни. Той съ­що спо­де­ли, че е ло­шо чо­век да по­се­ти ед­на стра­на, да ви­ди но­во­тои раз­ли­ч­но­то и то­ва да му по­с­лу­жи в жи­во­та.

В края на ди­с­ку­си­я­та, пре­д­се­да­тел­ка­та на ОМС-То­ше­во – Ви­к­то­рия Ва­си­ле­ва по­да­ри на до­ма­ки­ни­те ори­ги­на­лен пла­кет  и ве­с­т­ник, кой­то се из­да­ва на вся­ко три­ме­се­чие и от­ра­зя­ва най-ва­ж­ни­те но­ви­ни и съ­би­тия, свър­за­ни с Цен­тъ­ра за ра­бо­та с де­ца и в ча­с­т­ност тя­х­на­та мла­де­ж­ка стру­к­ту­ра.

Про­г­ра­ма­та про­дъл­жи с по­се­ще­ние на Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в гра­да, къ­де­то То­ше­в­ци, в ком­па­ни­я­та на пре­д­се­да­те­ля Жо­ро Ива­нов и зам.-пре­д­се­да­те­ля Ивай­ло Мил­чев, из­с­лу­ша­ха ин­те­ре­с­на и по­ле­з­на ле­к­ция за ис­то­ри­я­та и кул­ту­ра­та на на­шия град от ис­то­ри­ка Да­рин Ка­на­в­ров.

Вси­ч­ки уче­ни­ци, за­е­д­но с ръ­ко­во­ди­те­ли­те, бя­ха по­ка­не­ни на вку­сен обяд в ре­с­то­рант “Се­ле­на”. Фи­нал­но­то и мо­же би най-ин­те­ре­с­но­то съ­би­тие в про­г­ра­ма­та, бе по­се­ще­ни­е­то на Дво­ре­ца и Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на – мя­с­то за раз­хо­д­ка, сним­ки и до­б­ри спо­ме­ни.             Ер­син ИС­МА­И­ЛОВ

UP 3

Up 4

Коментарите са затворени.