Тра­ди­ци­он­но про­ле­т­но на­д­пя­ва­не в Об­щи­на Бал­чик

Apr 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Тра­ди­ци­он­но про­ле­т­но на­д­пя­ва­не в Об­щи­на Бал­чик              На ху­ба­вия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Ла­за­ро­в­ден по тра­ди­ция се съ­с­тоя про­ле­т­но­то на­д­пя­ва­не на пе­в­че­с­ки­те съ­с­та­ви в Об­щи­на Бал­чик. То се про­ве­де в ч-ще “В.Ле­в­с­ки” от 10.00 ч. на 12 ап­рил.

Чи­та­ли­щ­на­та за­ла от­ра­но се из­пъл­ни със зри­те­ли, лю­бо­пи­т­ни да се по­ра­д­ват на пе­с­ни­те, тан­ци­те и оби­ча­и­те, раз­к­ри­ва­щи стре­ме­жа на из­пъл­ни­те­ли­те да бъ­дат съ­х­ра­не­ни и пре­да­де­ни на по­ко­ле­ни­я­та, а съ­що и по­ка­з­ва­щи та­лан­та на оби­к­но­ве­ни­те хо­ра да ги пре­съ­з­да­ват.             Пра­з­ни­кът от­к­ри с то­п­ли при­ве­т­с­т­ве­ни ду­ми Га­ли­на Не­дел­че­ва, на­чал­ник от­дел “Хуманитарни дейности”към ОбА, ко­я­то по­з­д­ра­ви уча­с­т­ни­ци­те и им бла­го­да­ри за тя­х­но­то ста­ра­ние “да съ­х­ра­ня­ват ду­ха и бъл­гар­с­ки­те тра­ди­ции”.

Пър­ви на сце­на­та из­ля­зо­ха тро­га­тел­ни мал­ки ла­зар­ки, об­ле­че­ни в кра­си­ви на­ро­д­ни но­сии, на­ки­че­ни с вен­че­та – де­ца­та от ОДЗ “Зна­ме на ми­ра” Бал­чик. С тра­ди­ци­он­ни ла­зар­с­ки пе­с­ни и сти­х­че­та те по­з­д­ра­ви­ха при­съ­с­т­ва­щи­те, за ко­е­то по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци от Об­щи­на­та и мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти от пу­б­ли­ка­та.

По­с­ле­д­ва­ха хо­ро­ви­те из­пъл­не­ния. Пър­ви по­ка­за­ха сво­е­то пе­в­че­с­ко май­с­тор­с­т­во из­пъл­ни­тел­ки­те от хор “До­б­ру­джан­ки”, с ръ­ко­во­ди­тел Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва. Те из­пя­ха две пе­с­ни /по ре­г­ла­мент на пре­г­ле­да/ и со­ло­во из­пъл­не­ние, за­е­д­но с ча­ро­в­на­та си ди­ри­ген­т­ка. Вто­ри на сце­на­та за­с­та­на­ха из­пъл­ни­тел­ки­те от гру­па “Не­с­по­кой­ни въл­ни” при клуб “Хи­нап” Бал­чик, с ръ­ко­во­ди­тел Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва. Си­ньо-бе­ли­те хо­ри­с­т­ки из­пъл­ни­ха вдъ­х­но­ве­но две пе­с­ни, по­с­ве­те­ни им спе­ци­ал­но от га­б­ро­в­с­ка­та ком­по­зи­тор­ка Сте­ф­ка Ка­ра­пе­не­ва. По­с­ле­д­ва­ха из­пъл­не­ни­я­та на пен­си­о­нер­с­ки клуб “Мла­дост”, на “Те­кен­с­ки на­пе­ви” с.Об­ро­чи­ще, на гру­па “Бя­ло цве­те” при клуб “Хи­нап” Бал­чик, на гру­па “Се­но­ко­с­ки сла­веи” с.Се­но­кос, на гру­па за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни при клуб №1 с ръ­ко­во­ди­тел Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, гру­па “Ален бо­жур” с.Дро­п­ла, гру­па “Ек­ре­не” с.Кра­не­во, пе­в­че­с­ка гру­па при клуб “Здра­ве” с ръ­ко­во­ди­тел То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва /те тро­г­на­ха пу­б­ли­ка­та с Ва­зо­ва­та “Ко­га­то бях ов­чар­че” и “За­ку­ка­ла ку­ку­ви­ца”/. Клуб №1 Бал­чик се пре­д­с­та­ви и с гру­па за на­ро­д­ни пе­с­ни. На сце­на­та пя и гру­па “Ро­с­на ки­т­ка” с ръ­ко­во­ди­тел Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва от клу­ба на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­за­па­с­ни­те; гру­па “Жи­т­ни кла­со­ве” пре­д­с­та­ви оби­чая “Ла­зар­ки”, а фол­к­лор­на фор­ма­ция от с.Стра­жи­ца раз­т­ре­се сце­на­та с ве­се­ли ла­зар­с­ки пе­с­ни и тан­ци; гру­па “Есен­на въз­ди­ш­ка” от с.Дро­п­ла из­пъл­ни ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни. Ве­се­ло на­с­т­ро­е­ние и ожи­в­ле­ние пре­ди­з­ви­ка из­пъл­не­ни­е­то на “Бал­чи­ш­ки ба­би” с ху­мо­ри­с­ти­ч­ни­те си пе­с­ни и хим­на на пен­си­о­не­ри­те.

Ин­те­ре­сът на пу­б­ли­ка­та бе­ше пре­ди­з­ви­кан от из­пъл­не­ни­е­то на гру­па­та за из­во­рен фол­к­лор от с.Зме­е­во. С ис­к­ре­на ра­дост и въз­хи­ще­ние бе­ше по­с­ре­щ­на­та изя­ва­та на два­та зме­е­в­с­ки сла­вея, уче­ни­ч­ки в До­б­рич, по­з­на­ти на слу­ша­те­ли­те от дру­ги­те им изя­ви. Вся­ка гру­па, все­ки съ­с­тав, из­ли­за­ше на сце­на­та с на­с­т­ро­е­ние и ви­ди­мо же­ла­ние да по­ка­же по най-до­бър на­чин сво­е­то из­пъл­не­ние. С най-го­лям ус­пех то­ва по­с­ти­г­на хор “До­б­ру­джан­с­ки гла­со­ве”, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на изя­ве­на­та до­б­ру­джан­с­ка пе­ви­ца Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва, ко­я­то по­да­ри на пу­б­ли­ка­та и со­ло­во из­пъл­не­ние. В на­д­пя­ва­не­то взе­ха уча­с­тие по­ве­че от 20 хо­ро­ви съ­с­та­ва. Изя­ви­ха се и мно­го ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли, до­ка­за­ли ка­к­то гла­со­ви­те си дан­ни, та­ка и оби­ч­та към му­зи­ка­та.

Об­щин­с­ки­ят пен­си­о­нер­с­ки хор гр. Бал­чик с ръ­ко­во­ди­тел То­дор То­до­ров из­пъл­ни ем­б­ле­ма­ти­ч­на­та “Бъл­га­ри­йо моя” и Мо­цар­то­ва­та  “Хар­мо­ния и бла­гост”-спо­лу­ч­лив за­вър­шек на то­зи пе­се­нен пра­з­ник.

На на­д­пя­ва­не­то при­съ­с­т­ва ка­то по­че­тен гост Пе­тър Кру­мов, по­пу­ля­рен ди­ри­гент и ком­по­зи­тор. След кон­цер­та той раз­го­ва­ря с ръ­ко­во­ди­те­ли­те на съ­с­та­ви­те и да­де цен­ни съ­ве­ти за бъ­де­ща­та им дей­ност. Ра­д­ва­ща е по­ло­жи­тел­на­та му оцен­ка за му­зи­кал­ни­те изя­ви на Бал­чи­ш­ка об­щи­на за ста­ра­ни­е­то и лю­бо­в­та, с ко­я­то се от­на­сят към ро­д­ния фол­к­лор – ду­хо­в­на­та хра­на на оби­к­но­ве­ни­те хо­ра.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

 

Коментарите са затворени.