Награди от конкурса за есе на тема “Екзарх Антим I – хранител на вярата и строител на държавността”

Apr 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1966924_1417700868488252_1098636095_n

Пре­д­с­та­ви­те­ли на ОУ “Ан­тим І” взе­ха уча­с­тие в це­ре­мо­ни­я­та по връ­ч­ва­не­то на на­г­ра­ди­те в уче­ни­че­с­кия кон­курс за есе на те­ма “Ек­зарх Ан­тим І – хра­ни­тел на вя­ра­та и стро­и­тел на дър­жа­в­но­ст­та” в пле­нар­на­та за­ла на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние. Ини­ци­а­ти­ва­та се про­ве­ж­да под па­т­ро­на­жа на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние, съ­в­ме­с­т­но с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та, във връ­з­ка с че­с­т­ва­не­то на зна­ко­ви за бъл­гар­с­ка­та дър­жа­в­ност го­ди­ш­ни­ни – 135 го­ди­ни съ­в­ре­мен­на бъл­гар­с­ка дър­жа­в­ност и 125 го­ди­ни от кон­чи­на­та на пре­д­се­да­те­ля на пър­вия бъл­гар­с­ки пар­ла­мент Ек­зарх Ан­тим І. Ка­то пре­д­се­да­тел на жу­ри­то за оце­ня­ва­не проф. Ан­д­рей Пан­тев от­к­ри це­ре­мо­ни­я­та с ду­ми­те, че мя­с­то­то, къ­де­то се про­ве­ж­да на­г­ра­ж­да­ва­не­то е све­ще­но, за­що­то тук са се об­съ­ж­да­ли ва­ж­ни въ­п­ро­си и са се взе­ма­ли съ­д­бо­но­с­ни ре­ше­ния, и от тук за­по­ч­ва дър­жа­в­но­ст­та в Бъл­га­рия. Проф. Пан­тев оп­ре­де­ли кон­кур­са ка­то по­ре­д­ния при­з­на­те­лен жест на бла­го­дар­ност от стра­на на учи­те­ли и уче­ни­ци, от ця­ло­то по­том­с­т­во към Ек­зарх Ан­тим І, кой­то не е тър­сил бла­го­дар­но­с­ти, но ед­но­в­ре­мен­но е бил до­а­йен, ду­хо­вен гла­ва и ак­ти­вен де­пу­тат. Пре­д­се­да­те­лят на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние Ми­ха­ил Ми­ков и па­т­рон на съ­би­ти­е­то при­по­м­ни ва­ж­ни мо­мен­ти от жи­во­та и дей­но­ст­та на Ек­зарх Ан­тим І. ” Ед­но име, ко­е­то е да­ло мно­го за бъл­гар­с­ка­та ду­хо­в­ност, за бъл­гар­с­ка­та дър­жа­в­ност. И не слу­чай­но го­во­рим за вя­ра и дър­жа­в­ност. Ако то­ва е пър­ви­ят бъл­гар­с­ки ек­зарх, уча­с­т­вал в бор­би­те за са­мо­с­то­я­тел­ност на бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва, то то­ва е и пър­ви­ят пре­д­се­да­тел на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние от­пре­ди 135 го­ди­ни и са­мо след две се­д­ми­ци ще от­бе­ле­жим един друг акт – при­е­ма­не­то на Тър­но­в­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция”. За­що­то име­то и де­ло­то на Ан­тим І пре­ди вси­ч­ко се свър­з­ва с при­е­ма­не­то на из­к­лю­чи­тел­но де­мо­к­ра­ти­ч­на­та за оно­ва вре­ме на Ев­ро­па кон­с­ти­ту­ция – Тър­но­в­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция. От име­то на ми­ни­с­тъ­ра на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та проф. д-р Ане­лия Кли­са­ро­ва уча­с­т­ни­ци­те в кон­кур­са по­з­д­ра­ви за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тър Ата­на­с­ка Те­не­ва. “Днес, ко­га­то има­ме па­мет­та за бъл­гар­с­ки­те де­я­те­ли и хра­ни­те­ли на вя­ра­та и на дър­жа­в­но­ст­та, е мно­го ва­ж­но да осъ­з­на­ем сво­я­та от­го­вор­ност – ка­то учи­те­ли, ка­то уче­ни­ци и ка­то дър­жа­в­ни­ци. За­що­то тря­б­ва да има­ме па­мет, но тря­б­ва да има­ме и от­го­вор­ност с по­г­лед в бъ­де­ще­то”, обър­на се към уча­с­т­ни­ци­те тя. “И ма­кар да са са­мо 6 учи­ли­ща­та, ко­и­то но­сят име­то на Ек­зарх Ан­тим І, те са от вси­ч­ки кра­и­ща на Бъл­га­рия. За­то­ва има­ме га­ран­ци­я­та, че то­ва све­т­ло име го но­сим в сър­ца­та, в па­мет­та си, и то ще пре­бъ­де ка­то ди­ря, ка­то па­мет и ка­то от­го­вор­ност”, по­д­чер­та за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тър Те­не­ва. В кон­кур­са уча­с­т­ва­ха 52 уче­ни­ци от VІІ до ХІІ клас. От­ли­че­ни бя­ха 13 уче­ни­ци, от ше­ст­те учи­ли­ща в стра­на­та, но­се­щи име­то на Ек­зарх Ан­тим І в гра­до­ве­те Со­фия, Ка­зан­лък, Бал­чик, Ви­дин, Пло­в­див и Зла­то­г­рад, ка­то  два­ма от от­ли­че­ни­те са от ОУ “Ан­тим I” гр. Бал­чик. То­ва са Иво­ми­ра Пе­т­ро­ва и Ни­ко­ла Ко­лев. В съ­би­ти­е­то взе­ха уча­с­тие и Ру­мя­на Пе­т­ро­ва – ди­ре­к­тор на учи­ли­ще­то и Иве­ли­на До­б­ре­ва – стар­ши учи­тел по БЕЛ. На це­ре­мо­ни­я­та при­съ­с­т­ва­ха чле­но­ве­те на ко­ми­си­я­та за оце­ня­ва­не на есе­та­та – проф. Ан­д­рей Пан­тев, Хри­с­то Бу­цев и Ни­ко­лай Ни­ко­лов, проф. Ва­ня До­б­ре­ва, пре­д­се­да­тел на ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние и на­у­ка в НС, Си­я­на Фу­ду­ло­ва – де­пу­тат от гр. Бал­чик и дру­ги на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли, ди­ре­к­то­ри­те на учи­ли­ща­та, уча­с­т­ва­ли в кон­кур­са, учи­те­ли и уче­ни­ци.

Румяна ПЕТРОВА

 Директор на

ОУ “Антим I” – Балчик

 

 

Коментарите са затворени.