Рожден ден на балчишката салса

Apr 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

526929_3878725025506_343158039_n

На 11 ап­рил 2014 г. в ре­с­то­рант “Ел Сим­па­ти­ко” чле­но­ве­те на сал­са-клуб “Де­си­та” Бал­чик от­бе­ля­за­ха пра­з­ни­ч­но сво­я­та три­го­ди­ш­ни­на и се по­х­ва­ли­ха, че уро­ци­те по сал­са в град Бал­чик се пре­по­да­ват ве­че 6 го­ди­ни. Че­с­ти­то! Же­ла­ем дъл­го­ле­тие на клу­ба и ус­пех при при­в­ли­ча­не­то на мла­ди­те към све­то­в­но­то тан­цо­во из­ку­с­т­во.

1377060_4703157755809_1598508488_n

Коментарите са затворени.