Отчетно събрание на ПК “Младост” – Балчик

Apr 18th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 29 март т.г. пен­си­о­нер­с­ки клуб “Мла­дост” гр.Бал­чик про­ве­де го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние за из­ми­на­ла­та 2013 г.

В ра­бо­та­та на съ­б­ра­ни­е­то взе уча­с­тие Ан­гел Съ­бев – пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те от Об­щи­на­та. От­че­тен до­к­лад за ед­но­го­ди­ш­на­та дей­ност на клу­ба из­не­се Ге­ор­ги Ан­до­нов – пре­д­се­да­тел на клу­ба. Ос­но­в­на­та дей­ност на пен­си­о­нер­с­кия клуб е еже­д­не­в­на­та иг­ра на кар­ти, шах и та­б­ла. Вся­ка го­ди­на тук се про­ве­ж­да тур­нир по шах. Че­с­т­ва­ни­я­та на 3 март, Три­фон За­ре­зан, Ве­ли­к­ден, Е­ньо­в­ден, ро­ж­де­ни и имен­ни дни обо­га­тя­ват и раз­но­о­б­ра­зя­ват клу­б­на­та дей­ност. Мно­го емо­ции и не­за­б­ра­ви­ми спо­ме­ни ос­та­ви­ха за пен­си­о­не­ри­те от клу­ба сре­щи­те с пен­си­о­нер­с­кия клуб “Дел­фин” от с.Бел­гун, Ка­вар­нен­с­ко; с пен­си­о­нер­с­кия клуб “Хан Кар­дам” от с.Кар­дам, Г.То­ше­в­с­ка общ; с при­я­те­ли­те ни от пен­си­о­нер­с­кия клуб на с.Ре­сен, В.Тър­но­в­с­ко. Мно­го ак­ти­в­на дей­ност и за­с­лу­же­ни на­г­ра­ди през 2013 г. по­с­ти­г­на­ха гру­пи­те за ав­тен­ти­чен фол­к­лор и за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни. На ви­со­ко ни­во бя­ха уча­с­ти­я­та им на пре­г­ле­ди­те в Бал­чик, на фол­к­лор­ния съ­бор “Те­ке­то”в с.Але­к­сан­д­рия, общ.Кру­ша­ри; на не­с­ти­нар­с­кия пра­з­ник в с.Бъл­га­ри, Бур­га­с­ка обл. Но­ви пе­с­ни, нов ре­пер­то­ар и раз­ли­ч­на сце­ни­ч­на изя­ва – то­ва са но­ви­те мо­мен­ти в дей­но­ст­та на пе­в­че­с­ки­те гру­пи за пре­д­с­то­я­щи­те им изя­ви. От­че­тът на ре­ви­зи­он­на­та ко­ми­сия за 2013 г. бе про­че­тен от Ва­сил Пе­т­ров.

Ка­то пре­д­се­да­тел на съ­б­ра­ни­е­то той за­по­з­на при­съ­с­т­ва­щи­те и с план-про­г­ра­ма­та за кул­тур­на­та дей­ност на ОбС на пен­си­о­не­ри­те. Ак­ти­в­ни и кри­ти­ч­ни в из­ка­з­ва­ни­я­та си по дей­но­ст­та на клу­ба и на ре­ви­зи­он­на­та ко­ми­сия бя­ха Хри­с­то Ми­тев, Ян­ка Об­ре­те­но­ва, Дра­г­ни Ан­ге­лов, Ди­ми­т­ри­ч­ка Бо­не­ва и др.

Го­с­тът на съ­б­ра­ни­е­то Ан­гел Съ­бев обо­б­щи ка­то ця­ло раз­но­о­б­ра­з­на­та дей­ност на ПК “Мла­дост”, от­го­во­ри на по­с­та­ве­ни­те въ­п­ро­си и се ан­га­жи­ра с пре­д­с­то­я­щия ре­монт на клу­ба.

Той по­д­к­ре­пи и пре­д­ло­же­ни­е­то за но­во об­за­ве­ж­да­не.

Ана­с­та­сия ДИ­МО­ВА

 

Коментарите са затворени.