Обединяваща пролетна близост

Apr 16th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2300268

На 12 ап­рил 2014 г.в “Ти­хо­то гне­з­до” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” Бал­чик се съ­с­тоя из­ло­ж­ба “Про­ле­тен пле­нер в Дво­ре­ца Бал­чик”. 22 кар­ти­ни ни из­не­на­да­ха и впе­ча­т­ли­ха. Мно­го­б­рой­на­та пу­б­ли­ка се на­с­ла­ди на по­ло­же­ния труд от ху­до­ж­ни­ци­те – пе­да­го­зи Ема­ну­е­ла Цо­не­ва/и по­е­те­са с 3 сти­хо­с­бир­ки: “Към теб”, “Мо­ли­т­ва за обич”, “Сян­ка от пе­пе­ру­да”/, Кра­сен Бер­бен­ков, Ди­ми­тър Бо­ри­сов, Ге­ор­ги Ке­на­ров и Ва­сил Пен­чев.
С пла­мен­ни ду­ми Же­ни Ми­хай­ло­ва, ди­ре­к­тор на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”- Бал­чик, пре­д­с­та­ви пе­ти­ма­та твор­ци, ко­и­то от­да­в­на са “ака­де­ми­ч­но из­г­ра­де­ни ху­до­ж­ни­ци” и ус­пе­ш­но ра­бо­тят във Вар­нен­с­ко­то на­ци­о­нал­но учи­ли­ще по из­ку­с­т­ва­та. С тъ­нък жи­во­т­во­рен усет на ес­тет тя оп­ре­де­ли ми­с­ти­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние на ху­до­ж­ни­ци­те, ри­су­ва­ли по вре­ме на пле­не­ра, вдъ­х­но­ве­ни от цар­с­т­ве­на­та об­с­та­но­в­ка на “Дво­ре­ца”. Мо­мен­ти от ре­ал­ния свят, пре­съ­з­да­де­ни в кар­ти­ни­те, из­лъ­ч­ват гра­ди­в­на­та фи­ло­со­фия на чо­ве­ка на из­ку­с­т­во­то, ос­ми­с­лят и оп­ра­в­да­ват от­но­ше­ни­е­то към дей­с­т­ви­тел­но­ст­та.
Спо­ред мен ри­сун­ка­та обе­ди­ня­ва вси­ч­ко в ед­но яд­ро, с яр­ко из­ра­зен гра­ви­та­ци­о­нен цен­тър, къ­де­то се крие са­ма­та съ­щ­ност на ху­до­ж­ни­ка.
За­г­ла­ви­я­та на кар­ти­ни­те са по­ка­за­тел­ни: “Пей­за­жи” /В.Пен­чев/; “Гра­ди­ни­те” /Кр.Бер­бен­ков/; “По­г­лед от­до­лу” /мо­но­ти­пия на Г.Ке­на­ров/; ак­ва­ре­ли­те на Д.Бо­ри­сов бих ис­кал да ви­сят на сте­на­та в моя хол; “Про­лет” /Е.Цо­не­ва, чий­то жи­тей­с­ки “Ос­кар” се на­ри­ча Гер­га­на, не­й­на­та дъ­ще­ря/.
На­и­ме­но­ва­ни­я­та на про­из­ве­де­ни­я­та не са слу­чай­ни. Те са ем­б­ле­ма­ти­ч­ни – те из­ра­зя­ват ви­дя­но­то от ху­до­ж­ни­ка, до­ко­с­на­та­та с един за­мах на че­т­ка­та дей­с­т­ви­тел­ност и ко­е­то е до­с­та­тъ­ч­но.
До­би­ва­ме впе­ча­т­ле­ни­е­то, че сме в ед­на ог­ром­на гра­ди­на, под ед­но не­о­бя­т­но не­бе. И пе­ти­ма­та ху­до­ж­ни­ци са раз­ли­чи­ми, не­за­ви­си­мо от об­щия на­ча­лен пър­во­о­б­раз. Чу­д­но­то съ­че­та­ние на цве­то­ве­те до­пъл­ва пре­д­с­та­ва­та ни за изи­с­ка­ния вкус на съ­з­да­те­ли­те на трай­ни, на­с­той­чи­ви и не­из­мен­ни де­тай­ли на то­ч­ни­те фор­ми на Кра­си­во­то. Кр. Бер­бен­ков ми спо­де­ли, че мо­же да се ор­га­ни­зи­ра и но­ва из­ло­ж­ба, за да ви­дим по­чер­ка и на те­х­ни­те та­лан­т­ли­ви уче­ни­ци от Вар­на.
Ис­кам да съ­о­б­щя на лю­бо­з­на­тел­ни­те ни чи­та­те­ли, че на 23 ап­рил Ж.Ми­хай­ло­ва ни го­т­ви сюр­п­риз с мар­ка от че­ш­кия град Ма­ла­ш­ке Ме­зер­жи­чи.
Та­ка, че чу­де­са­та в “Дво­ре­ца” ще про­дъл­жат и из­не­на­д­ват в съ­щия дух, ка­к­то през съ­бо­т­на­та ве­чер с из­ку­с­т­во­то на пе­ти­ма­та вар­нен­с­ки ху­до­ж­ни­ци.
До но­ви сре­щи в из­ло­ж­бе­на­та за­ла на “Ти­хо­то гне­з­до”!
Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

P2300270

Оставете коментар