За баланс между книгата и компютъра

Apr 16th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1-IMG_6984

На 8.04.2014 г. би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки -1870 г.” гр. Бал­чик по­с­ре­щ­на уче­ни­ци,ко­и­то уча­с­т­ват в клуб ” Ком­пю­тър”,при Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс. Иван Ко­с­тов, Ан­гел Ди­ми­т­ров, Ди­ля­на Ди­ми­т­ро­ва, Ма­рия Кур­те­ва от ОУ” Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” и Жо­ро Ива­нов,Ивай­ло Ди­ми­т­ров от СОУ ” Хри­с­то Бо­тев”. Те пре­д­с­та­ви­ха сво­и­те мул­ти­ме­дий­ни про­е­к­ти, ко­и­то си за­с­лу­жа­ват да се про­че­тат. ” Ка­то ръ­ко­во­ди­тел на клуб ” Ком­пю­тър” ре­ших да по­се­тим би­б­ли­о­те­ка­та, за­що­то смя­там, че кни­га­та и те­х­но­ло­ги­и­те имат до­пир­на то­ч­ка. То­ва ко­е­то ще по­ка­жат мо­и­те уче­ни­ци е тре­ни­ро­въ­ч­на за­да­ча, с ко­я­то на­дя­вам се ще се спра­вят до­б­ре. По­д­го­т­вя­ме се за уча­с­тие в на­ци­о­нал­но съ­с­те­за­ние. Ве­че пе­та го­ди­на по­лу­ча­ва­ме при­з­на­ние и на­г­ра­ди. Има­ме по­д­к­ре­па­та на вси­ч­ки ин­с­ти­ту­ции”- спо­де­ли Пла­мен Ива­нов/ стар­ши учи­тел/. Де­ца­та на пра­к­ти­ка по­ка­за­ха пре­дим­с­т­ва­та на ком­пю­тър­ни­те по­з­на­ния и уме­ния, ка­то бя­ха из­б­ра­ли бъл­гар­с­ки и чу­ж­ди пи­са­те­ли – Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки, Иван Ва­зов, Але­ко Кон­с­тан­ти­нов и Але­к­сан­дър Дю­ма, Джек Лон­дон, Да­ни­ел Де­фо.
Го­с­ти бя­ха чле­но­ве на ли­те­ра­тур­ния клуб ” Йор­дан Кръ­ч­ма­ров”гр. Бал­чик- Ни­ко­лай Мир­чев, Ва­лен­тин Шал­тев, Сте­ф­ка Кер­че­ва, Ен­чо Ди­ми­т­ров. Все­ки от при­съ­с­т­ва­щи­те из­ка­за мне­ние, на­п­ра­ви­ха се пре­д­ло­же­ния, но се сти­г­на еди­но­ду­ш­но до из­во­да, че те­зи шест де­ца, на раз­ли­ч­на въз­раст, с раз­ли­чен све­то­г­лед имат пра­вил­но от­но­ше­ние и го­лям ин­те­рес, и към кни­ги­те, и към но­ви­те те­х­но­ло­гии. Не­об­хо­ди­мо е осъ­ще­с­т­вя­ва­не на един ба­ланс ме­ж­ду кни­га­та и ком­пю­тъ­ра за вси­ч­ки де­ца, не­за­ви­си­мо от въз­ра­ст­та.
От­п­ра­ве­на бе по­ка­на от ръ­ко­во­ди­те­ля на клуб ” Ком­пю­тър” към чле­но­ве­те на ли­те­ра­тур­ния клуб да по­се­тят на 16.04.2014 г. от 13.30 ч.в ОДК, за да ви­дят дру­га пре­зен­та­ция и бо­га­та из­ло­ж­ба. “Да че­тем е мо­дер­но”- да се при­съ­е­ди­ним към мне­ни­е­то на Жо­ро Ива­нов, уче­ник от 11 клас, уча­с­т­ник в клуб ” Ком­пю­тър”и да по­же­ла­ем на вси­ч­ки ус­пе­ш­но пре­д­с­та­вя­не на на­ци­о­нал­ни­те съ­с­те­за­ния, за ко­и­то се го­т­вят.

Сте­ла ДА­КО­ВА
СТО­Я­НО­ВА

 

Коментарите са затворени.