Оп­ре­де­ля­не на ли­цен­зи­ран опе­ра­тор, за из­пъл­не­ние на ус­лу­га­та “От­пе­ча­т­ва­не и пре­до­с­та­вя­не на ва­у­че­ри”

Apr 16th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

ОТ­К­РИ­ТА ПРО­ЦЕ­ДУ­РА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ
НА ОБ­ЩЕ­С­Т­ВЕ­НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА ЗОП С ПРЕ­Д­МЕТ:
Оп­ре­де­ля­не на ли­цен­зи­ран опе­ра­тор, за из­пъл­не­ние на ус­лу­га “От­пе­ча­т­ва­не и пре­до­с­та­вя­не на ва­у­че­ри за уп­ра­в­ле­ние на со­ци­ал­ни раз­хо­ди (ва­у­че­ри за хра­на) в на­ту­ра на ра­бо­т­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те на Об­щи­на Бал­чик за 2014 г.”
№ НА ПРЕ­ПИ­С­КА­ТА В РЕ­ГИ­С­ТЪ­РА НА АОП 00479-2014-0006
КРА­ЕН СРОК за за­ку­пу­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та до 16:00 ча­са на 09.05.2014 г.
КРА­ЕН СРОК за по­да­ва­не на ис­ка­ния за ра­зя­с­не­ния до 16:00 ча­са на 09.05.2014 г.
КРА­ЕН СРОК за пре­да­ва­не на офер­ти­те до 16:00 ча­са на 19.05.2014 г.
НЕ­ОБ­ХО­ДИ­МИ­ТЕ ДО­КУ­МЕН­ТИ МО­ГАТ ДА СЕ ЗА­КУ­ПЯТ ОТ КА­СА­ТА НА ОБ­ЩИ­НА­ТА.

Коментарите са затворени.