Немски експерт от SES в Балчик

Apr 16th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

SAM_4805

Саъ­ще­с­т­ву­ва­ща­та от 1983 г. не­м­с­ка ор­га­ни­за­ция “SES”/Senior Experten Service/ ра­бо­ти от 12 го­ди­ни с бъл­гар­с­ки фир­ми и има раз­ра­бо­те­ни над 500 ус­пе­ш­ни про­е­к­та за ико­но­ми­че­с­ко съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во. В рам­ки­те на та­з­го­ди­ш­на­та си про­г­ра­ма тя ока­з­ва съ­дей­с­т­вие при въ­ве­ж­да­не­то на но­ви те­х­но­ло­гии в бал­чи­ш­кия хле­бо­за­вод “Бал Клас” ка­то по по­ка­на на ди­ре­к­то­ра Ни­ко­лай Пар­ма­к­съ­зов в Бал­чик на дву­се­д­ми­ч­но по­се­ще­ние бе Ри­шард Вин­кен, ек­с­перт от “SES”, май­с­тор-хле­бар, с 32-го­ди­шен стаж ка­то хле­бар и сла­д­кар, ра­бо­тил ка­то кон­сул­тант в Па­риж, Лон­дон, в ре­ди­ца гра­до­ве в Гер­ма­ния, ка­к­то и в Ал­ба­ния, Азер­бей­джан, Ка­за­х­с­тан, Ук­рай­на, По­л­ша, Че­хия и се­га в Бъл­га­рия. У нас Р. Вин­кен до­не­се спе­ци­фи­ч­ни зна­ния и уме­ния за ра­бо­та с ма­те­ри­а­ла ли­мец /ди­ва пше­ни­ца, ко­я­то се сее ве­че и в на­шия ра­йон/и по­мо­г­на в усъ­вър­шен­с­т­ва­не­то на ве­че съ­з­да­де­ния бренд “Стон­б­ред – хляб на ка­мен­на пещ”, кой­то се про­из­ве­ж­да от ми­на­ла­та го­ди­на в “Бал Клас” по не­м­с­ка те­х­но­ло­гия и по­мо­щ­ни про­ду­к­ти, а Н.Пар­ма­к­съ­зов бе на­г­ра­ден в Пло­в­див от SIHRE за по­с­ти­же­ни­е­то в Бал­чик. С ти­пи­ч­на­та си не­м­с­ка пре­ци­з­ност и ви­со­ко ка­че­с­т­во, в бъл­гар­с­ки ус­ло­вия, е съ­з­да­ден не­м­с­ки про­дукт – че­рен хляб от ли­мец – STONE BREAD – хляб на ка­мен­на пещ, ка­к­то и ди­е­ти­ч­ни сла­д­ки­ши от 100-про­цен­то­во бра­ш­но от ли­мец, ко­и­то ско­ро ще бъ­дат на па­за­ра.
Със своя СТОН­Б­РЕД – хляб на ка­мен­на пещ, фир­ма­та “Бал Клас” Бал­чик се стре­ми да да­де въз­мо­ж­ност на хо­ра­та от гра­да, об­щи­на­та и от го­ля­ма част от Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия и Бур­га­с­ка об­ласт да имат на тра­пе­за­та си здра­во­с­ло­вен хляб на ев­ро­пей­с­ко ни­во. Го­с­тът от Гер­ма­ния оп­ре­де­ле­но има го­лям дял за то­ва. Той бе­ше из­не­на­дан от по­с­ти­г­на­то­то до­б­ро ка­че­с­т­во на про­ду­к­ти­те в хле­бо­за­во­да, до­с­та­ве­ни от фир­ми с ви­со­ко ре­но­ме и от на­ли­чи­е­то на кли­ен­ти от Ев­ро­па. Ока­за се, че в со­б­с­т­ве­на­та му пе­кар­на има съ­ща­та ка­мен­на пещ ка­то та­зи в Бал­чик. То­ва до­пъл­ни­тел­но го сти­му­ли­ра да по­ка­же ис­тин­с­ки­те си уме­ния и опит в ра­бо­та­та с ли­мец. Мно­го че­с­то, ин­с­пе­к­ти­рай­ки ра­бо­та­та в за­во­да, въз­к­ли­к­ва­ше: “Съ­що ка­то у нас!” В сво­бо­д­но­то си вре­ме Р.Вин­кен ог­ле­ж­да­ше с ин­те­рес ро­ман­ти­ч­ни­те ули­ч­ки в Бал­чик, сгра­ди­те и хо­ра­та. Осо­бен ин­те­рес у не­го съ­бу­ди сбир­ка­та в Ис­то­ри­че­с­кия му­зей – на­хо­д­ки­те от ста­ри вре­ме­на и осо­бе­но ек­с­по­на­ти­те от хра­ма на Ки­бе­ла. Учу­ди се, че не са ста­на­ли све­то­в­но из­ве­с­т­ни, а за­с­лу­жа­ват то­ва. Осо­бе­но пре­жи­вя­ва­не за Ри­шард Вин­кен бе уча­с­ти­е­то му на 29 март в гра­д­с­ко­то съ­б­ра­ние за оп­ре­де­ля­не “Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та”, ор­га­ни­зи­ра­но от Об­щи­на Бал­чик и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.
Та­ко­ва об­ще­с­т­ве­но яв­ле­ние е не­по­з­на­то в не­м­с­ки­те гра­до­ве и го­с­тът с ра­дост по­з­д­ра­ви кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и ре­да­к­то­ра Ма­ру­ся Ко­с­то­ва.
Осо­бе­но му се по­н­ра­ви ес­те­с­т­ве­но­то от­но­ше­ние ме­ж­ду кме­та и об­ще­с­т­ве­ни­ци­те в за­ла­та. В съ­бо­т­ния ден по край­б­ре­ж­на­та алея се про­ве­ж­да­ше на­ци­о­нал­ни­ят шам­пи­о­нат по спор­т­но хо­де­не.
То­зи спорт Р.Вин­кен е ви­ж­дал са­мо на ро­д­на зе­мя и не бе оча­к­вал да го ви­ди у нас. Но го ви­дя и оце­ни. Гер­ман­с­ки­ят гост си за­ми­на с на­ме­ре­ни­е­то да раз­ка­же на ко­ле­ги­те си от SES за град Бал­чик, за ку­рор­та “Ал­бе­на” и “Ру­сал­ка”, за нос “Ка­ли­а­к­ра” и за ху­ба­ви­те хо­ра в Бъл­га­рия.
Би­с­т­ра ВЕЛ­ЧЕ­ВА

Коментарите са затворени.