Бя­ла пти­ца, па­ра­шу­ти­с­т­ка и по­е­те­са ско­чи с па­ра­шут над Бал­чик

Apr 16th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Пенка-Балева

Ми­на­ла­та се­д­ми­ца над ле­ти­ще­то в Бал­чик ви­дя­х­ме па­ра­шу­та на бя­ла­та ле­тя­ща Пе­пи – Пен­ка Ба­ле­ва /род.на 3 юни 1935 г./. Ка­то бя­ла ля­с­то­ви­ца тя се ре­е­ше в бал­чи­ш­кия про­с­тор и след то­ва спо­де­ли, че гле­д­ка­та към Бе­лия град е изу­ми­тел­на, че Бъл­га­рия е пре­к­ра­с­на със сво­я­та не­по­в­то­ри­ма при­ро­да. На 79-го­ди­ш­на въз­раст дря­но­в­ка­та, ста­на­ла вар­нен­ка, след ка­то за­вър­ши­ла за аку­шер­ка и се оже­ни­ла за кап.IIранг Д.Ба­лев, жи­вее, по­с­ве­ти­ла се­бе си на се­мей­с­т­во­то си и ра­бо­та­та си в здра­в­на­та ин­с­пе­к­ция. Има два­ма си­на, два­ма вну­ци и ед­на вну­ч­ка. Гор­дее се с тях. Ма­кар да жи­ве­ят в Гер­ма­ния, тя е ви­на­ги в ми­с­ли­те си с тях. А ми­с­ли­те и са по­е­ти­ч­ни. Опи­т­ва се и пи­ше скром­на и въл­ну­ва­ща по­е­зия. На 74 г. е с един ин­фаркт и 3 бай­па­са, но има в био­г­ра­фи­я­та си оп­ре­де­ле­ни­е­то, че е най-въз­ра­с­т­ни­ят член на вар­нен­с­кия клуб “Ад­ре­на­лин”и най-въз­ра­с­т­ни­ят ек­с­т­ре­мен спор­тист в све­та с та­ки­ва по­с­ти­же­ния: 2 пъ­ти ска­ча от Ас­па­ру­хо­вия мост; 4 пъ­ти от Ви­ти­ня; 5 пъ­ти от Стам­бо­ло­вия мост във В.Тър­но­во; ве­д­нъж над пе­ще­ра­та “Про­хо­д­на” в Кар­лу­ко­во; по­с­ве­ща­ва свой скок от 3 500 м. на на­ши­те ме­ди­ци в Ли­бия през 2005 г.; “раз­хо­ж­да се” с дел­та­п­ла­нер край Ка­зан­лък. Има 15 ско­ка с па­ра­шут и 40 ско­ка с бън­джи. Тя е при­е­та в Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­га­ри­те по све­та и по то­зи по­вод пра­ви па­ра­шу­тен скок, кой­то е пре­д­ше­с­т­ван от об­ръ­ще­ни­е­то и, ста­на­ло ем­б­ле­ма­ти­ч­но за хо­ра­та, ко­и­то са в съ­с­то­я­ние със сил­на во­ля и же­ла­ние да пре­о­до­ле­ят ин­с­тин­к­та си за са­мо­съ­х­ра­не­ние и да из­жи­ве­ят не­ве­ро­я­т­но­то – по­ле­та на пти­ци­те, кой­то те ос­во­бо­ж­да­ва от не­га­ти­в­на­та енер­гия и те при­об­ща­ва към до­б­ро­то за­ви­на­ги: “Бъл­га­ри и бъл­гар­ки,жи­ве­ем в тру­д­ни вре­ме­на, ко­га­то го­ля­ма част от нас, пре­дим­но мла­ди хо­ра са при­ну­де­ни да тър­сят ли­ч­но­то си ща­с­тие в дру­ги стра­ни. Аз вяр­вам, че ма­кар и да­леч от ро­ди­на­та, те но­сят в сър­ца­та си оби­ч­та към оте­че­с­т­во­то, го­то­в­ност да по­ма­гат с ка­к­во­то мо­гат, а ня­кои от тях и да се вър­нат да ра­бо­тят в Бъл­га­рия. За­то­ва ре­ших да по­с­ве­тя 11-тия си па­ра­шу­тен скок на Вто­рия ве­лик съ­бор на бъл­га­ри­те, кой­то ще съ­бе­ре във Вар­на на 1, 2 и 3 но­ем­в­ри бъл­га­ри от цял свят. Аз вяр­вам, че за нас, бъл­га­ри­те, с об­щи уси­лия ще до­й­дат по-до­б­ри вре­ме­на. Ня­ма не­въз­мо­ж­ни не­ща. Щом чо­век же­лае да на­п­ра­ви не­що, той ще на­ме­ри на­чин и сре­д­с­т­ва, за да го осъ­ще­с­т­ви. Аз съм ро­де­на през 1935 г., но не си по­с­та­вям ба­ри­е­ри и не се стра­ху­вам да се съ­с­те­за­вам с мла­ди­те. Ка­то най-но­ви­ят член на Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­га­ри­те по све­та, при­зо­ва­вам вси­ч­ки бъл­га­ри за­е­д­но за ед­но по-до­б­ро бъ­де­ще на на­шия на­род и ро­ди­на­та ни.” На ви­зи­т­ка­та си Пен­ка Ба­ле­ва е на­пи­са­ла: “Да се на­д­п­ре­вар­ваш с вре­ме­то е из­раз на жа­ж­да да не се пре­да­ваш!” Вар­нен­с­ки­ят клуб “Ад­ре­на­лин”, в кой­то от 12 го­ди­ни уча­с­т­ва и Пен­ка Ба­ле­ва, съ­ще­с­т­ву­ва ве­че 22 го­ди­ни. Има над 10 000 при­вър­же­ни­ци у нас и в дру­ги стра­ни. Уча­с­т­ва и ор­га­ни­зи­ра на­ци­о­нал­ни шам­пи­о­на­ти. Съ­с­те­за­ва се и в чу­ж­би­на. Пре­д­ла­га се ек­с­т­рем­но пре­жи­вя­ва­не и въз­пи­та­ва­не на ли­ч­ни ка­че­с­т­ва чрез ус­во­я­ва­не на: па­ра­шу­ти­зъм, оф­ро­уд и са­фа­ри, па­ра­п­ла­не­ри­зъм, ра­ф­тинг /спу­с­ка­не по во­ди­те на буй­на ре­ка/, ско­ко­ве с ба­лон, въз­ду­ш­на ре­к­ла­ма. Вси­ч­ко то­ва е при­в­ле­ка­тел­но за мла­ди­те хо­ра и яв­но и за по-въз­ра­с­т­ни­те, ко­и­то дръ­з­ват да се съ­и­з­мер­ват с тях. Ме­ч­ти­те на Пен­ка Ба­ле­ва се сбъ­д­ват ед­на след дру­га, въ­п­ре­ки въз­ра­ст­та и вре­ме­то, ко­е­то я го­ни. Но, мо­же би ед­на ме­ч­та не ще се осъ­ще­с­т­ви. Сте­ф­ка Ко­с­та­ди­но­ва ка­то спор­тен ми­ни­с­тър и от­ка­з­ва фи­нан­со­ва по­мощ за по­лет с ла­с­тик от най-ви­со­кия мост 216 м.в Ю.Аф­ри­ка. Ек­с­т­рем­ни­ят спорт изи­с­к­ва бо­га­та ма­те­ри­ал­но-те­х­ни­че­с­ка ба­за, ин­с­т­ру­к­то­ри и па­ри.
Е, ско­кът в Бал­чик е ус­пе­шен, въл­ну­ващ и за­по­м­нящ се. Да бла­го­да­рим на Пен­ка Ба­ле­ва, че ни на­по­м­ни в кол­ко ху­бав град жи­ве­ем и за без­п­ла­т­на­та въз­ду­ш­на ре­к­ла­ма, ко­я­то на­п­ра­ви и ко­я­то ни е ну­ж­на. Раз­де­ля­ме се с нея и спо­де­ля­ме жи­з­не­ни­те на­пъ­т­с­т­вия на Май­ка Те­ре­за, ко­и­то са за Пен­ка Ба­ле­ва ка­то пъ­те­во­д­на зве­з­да: “Пра­ви та­ка, че все­ки, кой­то се е до­ко­с­нал до теб, тръ­г­вай­ки си, да от­не­се мал­ко ра­дост!”
Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

Коментарите са затворени.