Бал­кан­с­ко пър­вен­с­т­во по спор­т­но хо­де­не

Apr 16th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

Nikolai Qnkov i Diqn Drashkov copy

При от­ли­ч­на ор­га­ни­за­ция, съ­т­во­ре­на от БФЛА – Ди­ян Дра­ш­ков и пре­зи­ден­та на СКЛА “До­б­ру­джа” – Ни­ко­лай Ян­ков, гла­вен дви­га­тел на вси­ч­ки дър­жа­в­ни пър­вен­с­т­ва по спор­т­но хо­де­не, се съ­с­тоя спор­т­ния пра­з­ник по край­б­ре­ж­на­та алея на на­шия град. Тук пре­ме­ри­ха си­ли 62 съ­с­те­за­те­ли ат 6 бал­кан­с­ки дър­жа­ви: Бъл­га­рия, Бо­с­на и Хер­це­го­ви­на, Гър­ция, Тур­ция, Ру­мъ­ния и Сър­бия от об­що 15 дър­жа­ви, ко­и­то са чле­но­ве на Асо­ци­а­ци­я­та на Бал­кан­с­ки­те ат­ле­ти­че­с­ки фе­де­ра­ции /АБАФ/. Вси­ч­ко пре­ми­на по план, то­ч­но и на­в­ре­ме под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на АБАФ – До­б­ро­мир Ка­ра­ма­ри­нов и ще­д­ра­та фи­нан­со­ва по­мощ на Об­щи­на Бал­чик, БФЛА, АБАФ, Comporate comersial bank, Gatorade, хо­те­ли­те “Ми­с­т­рал” и “Ма­ри­на си­ти”, ЕТ “ПА­ТО”. Уча­с­т­ни­ци­те бя­ха за­ре­де­ни с на­с­т­ро­е­ние и спор­тен хъс за ви­со­ки спор­т­ни ре­зул­та­ти и до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не на сво­и­те дър­жа­ви. На старт за­с­та­на­ха в 9.30 ча­са де­вой­ки мла­д­ша въз­раст – 10 съ­с­те­за­тел­ки на 5 км. Шам­пи­он­ка е Йе­тер Ас­лан /Тур­ция/. Вто­ра – Га­б­ри­е­ла Си­мен­че­а­но. Тре­та – Ай­ше Те­к­дал /Тур­ция/. Ива­ни­на Пе­т­ко­ва и Ка­ме­лия На­че­ва за­е­ха ос­мо и де­ве­то мя­с­то с бли­зо 5 ми­ну­ти след шам­пи­он­ка­та. В 10.15 ча­са стар­ти­ра­ха с общ старт на 20 км. Же­ни и мъ­же, 21 съ­с­те­за­те­ля. Шам­пи­он­ка при же­ни­те е Де­с­пой­на За­по­у­доу, вто­ра е Ан­ти­го­ни Дри­с­пи­о­ти /Гър­ция/. Брон­зо­ва­та ме­да­ли­с­т­ка е от До­б­рич – Ра­до­с­ве­та Си­ме­о­но­ва. Бъл­гар­ка­та Ста­ни­с­ла­ва Пе­т­ро­ва е пе­та, но на 21 ми­ну­ти след шам­пи­он­ка­та. При мъ­же­те пър­ви е Вла­ди­мир Са­ва­но­вич /Сър­бия/, вто­ри е Ша­хин Одун­джу /Тур­ция/, тре­ти е Ма­ри­ус Лу­ли­ан /Ру­мъ­ния/. На ше­с­то и се­д­мо мя­с­то са Бо­жи­дар Ва­си­лев и Ата­нас Ата­на­сов. В 10.25 ча­са, през 5 мин. тръ­г­на най мно­го­б­рой­на­та гру­па от 31 съ­с­те­за­те­ли на 10 км. – де­вой­ки стар­ша въз­раст, юно­ши мла­д­ша и стар­ша въз­раст. Два­ма съ­с­те­за­те­ли от Ру­мъ­ния уча­с­т­ва­ха из­вън кла­си­ра­не­то за све­ря­ва­не на ли­ч­ни­те си ре­зул­та­ти, а три­ма бя­ха де­к­ла­си­ра­ни за­ра­ди на­ру­ше­ния: пре­гъ­на­то ко­ля­но, по­д­с­ка­ча­не, ли­п­са на не­пре­къ­с­нат кон­такт с те­ре­на. Шам­пи­он­ка е ру­мън­ка­та Ми­ха­е­ла – Ва­лен­ти­на Пу­с­ка­су. Вто­ра е тур­ки­ня­та Да­рия Ка­ра­курт, тре­та – гър­ки­ня­та Хри­с­ти­на Па­па­до­по­лоу. По­с­ле­д­ни са бъл­гар­ки­те, съ­о­т­ве­т­но на 10 и 20 ми­ну­ти след по­бе­ди­тел­ка­та. При юно­ши­те стар­ша въз­раст 10 км. Пър­ви е Ге­ор­ги­ос Ан­д­ри­а­нис – Гър­ция. Вто­ри – Ан­д­рей Га­фи­та – Ру­мъ­ния. Тре­ти – Сю­лей­ман Бай­тар – Тур­ция. Тук с че­рен ху­мор мо­га да съ­о­б­щя, че сме на “пър­во” мя­с­то, но от­зад – на­пред с по­ве­че от 13 ми­ну­ти след по­бе­ди­те­ля, ка­то Ни­ко­лай Мин­ков и Ма­ри­ан Кал­чев са де­ве­ти и де­се­ти. Юно­ши мла­д­ша въз­раст – 10 км. Пър­ви е Йо­нут Ад­ри­ан Па­с­то­а­ка – Ру­мъ­ния. Вто­ри – Ви­к­то­рас Йо­нут До­га­ру – Ру­мъ­ния. Тре­ти – Сю­лей­ман Гюл – Тур­ция. От­но­во по­с­ле­д­ни са Зла­то­мир Ра­дев и Ге­ор­ги Цве­та­нов на 13 мин. След по­бе­ди­те­ля. В край­но­то от­бор­но кла­си­ра­не на пър­во мя­с­то са Ру­мъ­ния – 42т. Вто­ра – Тур­ция 30 т. Тре­то Гър­ция – 29 т. Че­т­вър­та Сър­бия 16 т. Пе­то – Бъл­га­рия 10 т. Бо­с­на и Хер­це­го­ви­на – 0 т.,за­що­то уча­с­т­ва с 1 съ­с­те­за­тел – Един Зек. Са­ми ви­ж­да­ме, че ре­зул­та­ти­те по вре­ме и мя­с­то в от­бор­но­то кла­си­ра­не, са тре­во­ж­ни за на­ши­те “по­ща­льо­ни” – та­ка на­ри­ча­ха съ­с­те­за­те­ли­те по спор­т­но хо­де­не. А на на­ши­те уча­с­т­ни­ци в та­зи тру­д­на ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ка ди­с­ци­п­ли­на по­же­ла­вам здра­ве и ку­раж, за­що­то то­ва не са олим­пий­с­ки иг­ри, а Бал­кан­с­ки шам­пи­о­нат, на кой­то тря­б­ва да си све­рим ча­со­в­ни­ци­те с ос­та­на­ли­те на­ши съ­се­д­ни дър­жа­ви, за да бъ­дем кон­ку­рен­т­но спо­со­б­ни и със са­мо­чу­в­с­т­вие на шам­пи­о­ни.
Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

Коментарите са затворени.