Общинска преброителна комисия – Балчик

Dec 7th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ

Стартира набирането на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.

Заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец, с актуална снимка) и копие от диплома за завършено образование ще се приемат в информационния център на Общинска администрация Балчик от 10 ноември до 10 декември 2010 г.

Ми­ни­мал­ни изи­с­к­ва­ния към кан­ди­да­ти­те за пре­б­ро­и­те­ли и кон­т­ро­льо­ри: при­те­жа­ва­не на сре­д­но об­ра­зо­ва­ние. При­те­жа­ва­не­то на ди­п­ло­ма за ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние е пре­дим­с­т­во, ко­е­то има при­о­ри­те­т­но зна­че­ние  за по­д­бо­ра.

Не се до­пу­с­ка кан­ди­да­ти­те да са да­нъ­ч­ни и фи­нан­со­ви ин­с­пе­к­то­ри, по­ли­цаи, съ­де­б­ни из­пъл­ни­те­ли, во­ен­но­с­лу­же­щи.

Образците на формулярите са публикувани в web site на Община Балчик: www.balchik.bg. Същите могат да се получат в информационния център на Общинска администрация Балчик – пл.”21 септември” № 6.

Къймет Тургут
Председател на ОбПК

Коментарите са затворени.