Номинации за “Общественик на годината 2013 г.” /обновена/

Apr 9th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

22

Юби­лей­на сним­ка на но­во­у­до­с­то­е­ни­те об­ще­с­т­ве­ни­ци с кме­та на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и гла­в­ния ре­да­к­тор на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф“ Ма­ру­ся Ко­с­то­ва: д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров, д-р Ру­мя­на Мал­че­ва, Ма­рия Гор­че­ва, Ро­си­ца Шал­те­ва, Ма­рия Вър­ба­но­ва, Ен­чо Ди­ми­т­ров, Све­т­ла­на Ата­на­со­ва, Бо­ря­на Бо­жи­да­ро­ва.                   

Фо­то: Юли­та ХРИСТОВА

 За пе­ти по­ре­ден път Об­щи­на Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” ор­га­ни­зи­ра­ха тър­же­с­т­ве­но съ­б­ра­ние на об­ще­с­т­ве­ни­ци­те в Об­щи­на Бал­чик, ра­бо­ти­ли през из­ми­на­ла­та го­ди­на с ен­ту­си­а­зъм за своя град и за  сво­я­та об­щи­на, без да тър­сят  при­з­на­ние или на­г­ра­да. Но­ми­на­ци­и­те за “Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” 2013 на­п­ра­ви­ха своя про­ща­пул­ник на Иг­на­ж­ден през 2009 го­ди­на. Ху­ба­ви хо­ра бя­ха по­с­ре­щ­на­ти в ре­с­то­рант “Ел­сим­па­ти­ко” и най изя­ве­ни­те 30 бя­ха на­г­ра­де­ни. По­к­лон пред па­мет­та на об­ще­с­т­ве­ни­ци­те Ата­нас Ва­си­лев от Бал­чик и Йор­дан Ко­лев от с. Се­но­кос, ко­и­то ве­че не са сред нас. В слън­че­вия 29 яну­а­ри 2011 г. бя­ха но­ми­ни­ра­ни об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на 2010 г. ,18 на брой: Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, Дим­ка Ма­ле­ва, Тин­ка Си­в­ри­е­ва и Цон­ка Си­в­ко­ва бя­ха но­ми­ни­ра­ни за вто­ри път. На 24 фе­в­ру­а­ри 2012 год. бя­ха но­ми­ни­ра­ни и на­г­ра­де­ни 9 ду­ши, сред ко­и­то Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва за вто­ри път. На 9 март 2013 г., пред съ­б­ра­ния по­ли­ти­че­с­ки, ме­ди­ен и ин­те­ле­к­ту­а­лен елит на об­щи­на­та бя­ха но­ми­ни­ра­ни 9 об­ще­с­т­ве­ни­ци: за тре­ти път бе но­ми­ни­ра­на Дим­ка Ма­ле­ва; д- р Ди­а­на Мал­че­ва – ли­це на гр. Бал­чик през 2012 г.; Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва, по слу­чай 40 г. от ро­ж­де­ни­е­то на ТФ “Данс”; Ан­гел Съ­бев – пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те; Ве­с­ка Бли­з­на­ко­ва – дъл­го­го­ди­шен са­мо­де­ец хо­рист; Ге­ор­ги Ан­до­нов – дъл­го­го­ди­шен об­щин­с­ки съ­ве­т­ник, пре­д­се­да­тел на пен­си­о­нер­с­ки клуб “Мла­дост”; д-р Иво Вой­чев – при­з­нат ди­ре­к­тор на МБАЛ Бал­чик; Пе­т­ко Пе­т­ков – дъл­го­го­ди­шен хо­рист и се­к­ре­тар на чи­та­ли­ще “П. Хи­лен­дар­с­ки”; 80-го­ди­ш­ни­ят Мир­ко Мир­ков – дъл­го­го­ди­шен пре­д­се­да­тел на Мор­с­ки клуб Бал­чик. Но­ми­на­ци­и­те за “Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та 2013 г.”: Ма­рия Ан­д­ре­е­ва Гор­че­ва – ак­ти­вен съ­т­ру­д­ник на на­шия ве­с­т­ник “Б.Т” от не­го­во­то съ­з­да­ва­не на 24 май 1995 г.,чий­то 20 – го­ди­шен юби­лей пре­д­с­тои. На­пи­са­ла е мно­го ста­тии на кул­тур­ни те­ми. Дъл­го­го­ди­шен пре­по­да­ва­тел по бълг. език и ли­те­ра­ту­ра в ОСУ “Й. Йо­в­ков” Ту­з­ла­та.

Ен­чо Ди­ми­т­ров – твор­че­с­т­во­то му е от­ра­зя­ва­но на стра­ни­ци­те на на­шия ве­с­т­ник , още ко­га­то през 1996 г. Ен­чо на­пи­са пър­ви­те си 2 сти­хо­т­во­ре­ния. През го­ди­ни­те той из­ра­с­на ка­то ав­тор на 5 ху­до­же­с­т­ве­ни кни­ги, от­ли­чи се ка­то кра­е­вед, ак­ти­вен член е на ли­те­ра­тур­ния клуб “Й. Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик. Ро­си­ца Шал­те­ва – съ­т­ру­д­ник на в-к “БТ”, при­з­нат дъл­го­го­ди­шен учи­тел по ли­те­ра­ту­ра и ис­то­рия, ор­га­ни­за­тор на ре­ги­о­нал­ни и на­ци­о­нал­ни из­ло­ж­би и фе­с­ти­ва­ли на ху­до­ж­ни­ци­те в Бал­чик. Д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров – ут­вър­ден ле­кар – ане­с­те­зи­о­лог в МБАЛ Бал­чик, обя­вен за “Ле­кар на го­ди­на­та” от Ми­ни­с­тер­с­т­во на здра­ве­о­па­з­ва­не­то. Дъл­го­го­ди­шен спор­тен ле­кар, с хо­би “фу­т­бол”. Ма­рия Вър­ба­но­ва – при­з­на­та дъл­го­го­ди­ш­на на­чал­на учи­тел­ка, въз­пи­та­ла по­ко­ле­ния уче­ни­ци в ОУ “Ан­тим І” Бал­чик. Ди­ри­гент на на­ро­ден хор към чи­та­ли­ще “В. Ле­в­с­ки” Бал­чик. Бо­ря­на Бо­жи­да­ро­ва – не­у­мо­рен фо­то­г­раф, ре­к­ла­ми­ращ Бал­чик. Ак­ти­вен пре­д­с­та­ви­тел на ин­фор­ма­ци­он­ния сайт “balchik.com”, кой­то се сле­ди от по­ве­че от 8 000 ин­тер­нет-по­т­ре­би­те­ли. Д-р Ру­мя­на Мал­че­ва – ува­жа­ван и при­з­нат спе­ци­а­лист в Бал­чик, в Об­щи­на­та и в Об­ла­ст­та. Уча­с­т­ва ак­ти­в­но във вси­ч­ки гра­ж­дан­с­ки ме­ро­п­ри­я­тия. Дъл­го­го­ди­шен хо­рист в хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”Бал­чик. Све­т­ла­на Ата­на­со­ва – ос­но­ва­тел и ръ­ко­во­ди­тел на пър­ва­та в Бал­чик Ан­г­лий­с­ка ези­ко­ва шко­ла,съ­ще­с­т­ву­ва­ща по­ве­че от 15 г. Съ­з­да­тел и ръ­ко­во­ди­тел на Фе­с­ти­ва­ла за де­т­с­ко твор­че­с­т­во на ан­г­лий­с­ки език, на­ре­чен “Све­тът в де­т­с­ки­те дла­ни”. Ата­нас Ду­чев – дъл­го­го­ди­шен хо­рист и пре­д­се­да­тел на хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик. Ата­нас  Ду­чев е вгра­дил сър­це­то и ду­ша­та си в то­зи хор, кой­то ще че­с­т­ва през та­зи го­ди­на 100 – го­ди­шен юби­лей. С “Ред Ди­к­си Бенд” от гр.До­б­рич, с ръ­ко­во­ди­тел Кра­си­мир Ко­с­та­ди­нов и ко­к­тейл от “Ел Сим­па­ти­ко” пра­з­ни­кът ста­на още по-за­ду­ше­вен. За­до­вол­с­т­во от сре­ща­та на най-ак­ти­в­ни­те бал­чи­ш­ки гра­ж­да­ни бе ос­но­в­но­то в ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка­та на та­з­го­ди­ш­ни­те но­ми­на­ции “Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та 2013”.

23

Номинациите за “Общественик на годината” баха поставени през 2009 г. на Игнажден. Атанас Василев (сега покойник) бе удостоен с признанието за дългогодишна педагогическа, спортна, журналистическа и обществена дейност.

24

85 – годишният Мильо Йочев бе удостоен със званието “Общественик на годината 2009” и награден от председателя на ОбС Балчик Стефан Павлов (сега покойник, основоположник на номинациите), кмета на Община Балчик Николай Ангелов и редактора на вестник “Балчишки телеграф” Маруся Костова       

Фото: А. КОСТОВА

                                                                             Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

 

 

Коментарите са затворени.