Пе­се­нен пра­з­ник на про­лет­та в Каменната зала на “Двореца” в Балчик

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

19

С по­ре­д­на по­р­ция про­ле­т­на из­не­на­да на 30 март 2014 г. в Ка­мен­на­та за­ла в Бал­чи­ш­кия Дво­рец ни да­ри­ха де­ца­та на на­шия град – мал­ки­те хо­ри­с­ти от “Ле­о­пар­ди” и “Baby voices”, с ръ­ко­во­ди­тел д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва; де­т­с­ка фор­ма­ция “Сла­дур­ко­в­ци”, ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли от Сту­дио за поп-рок пе­в­ци “Са­ран­дев” при ОМЦ До­б­рич, с ръ­ко­во­ди­тел Еле­на Ка­ра­бе­льо­ва; Во­кал­на гру­па при Ху­ма­ни­тар­на гим­на­зия “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” До­б­рич, с ръ­ко­во­ди­тел Са­шо Ка­ра­бе­льов. Пе­с­ни­те “Про­лет”, “На­д­п­ре­ва­ра”, “При­н­це­са Про­лет”, “Слън­че­ва пла­не­та”, “Ка­мил­с­ка ис­то­рия” и др. се ле­е­ха ед­на след дру­га и ни по­то­пи­ха във все­лен­с­ка­та стра­на на чу­де­са­та, за да ни при­вър­жат не­у­се­т­но към за­га­дъ­ч­на­та кра­со­та на му­зи­ка­та и по­е­зи­я­та. Вси­ч­ки из­пъл­ни­те­ли из­лъ­ч­ва­ха жи­з­не­у­т­вър­ж­да­ва­ща­та се це­ле­у­с­т­ре­ме­ност на про­ле­т­на­та ра­дост. Бя­ха със сце­ни­ч­но не­по­д­п­ра­ве­но по­ве­де­ние, пре­п­ле­те­но с ин­те­ре­с­ни хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки еле­мен­ти. Пе­с­ни­те вну­ши­ха вя­ра­та и на­де­ж­да­та на це­лия свят към не­й­но Ве­ли­че­с­т­во При­ро­да­та. Пе­в­ци­те – кра­си­ви ка­то вся­ка мла­дост, до­не­со­ха па­ра­лел­на ра­дост за нас, зри­те­ли­те, ко­и­то пре­пъл­ни­х­ме за­ла­та, не са­мо с ап­ло­ди­с­мен­ти и цве­тя, но и с удо­вол­с­т­ви­е­то от из­ку­с­т­во­то. Въз­тор­г­на­х­ме се от Ма­рия Фе­о­до­то­ва, Ива Бан­ко­ва, Мар­тин Кръ­с­тев и най-ве­че от Ири­на Ру­ме­но­ва от До­б­рич. Ние, въз­ра­с­т­ни­те тря­б­ва да бъ­дем мно­го вни­ма­тел­ни към де­ца­та, чрез ко­и­то ра­с­те и уз­ря­ва на­ша­та ме­ч­та за тър­же­с­т­во­то на Пре­к­ра­с­но­то. Не­на­п­ра­з­но Мал­ки­ят принц на Ек­зю­пе­ри на­по­м­ня на це­лия свят: “Де­ца­та тря­б­ва да бъ­дат мно­го сни­з­хо­ди­тел­ни към Вас – въз­ра­с­т­ни­те.” Цял час из­пъл­ни­те­ли­те от че­ти­ри­те фор­ма­ции, без ни­ка­къв страх или при­те­с­не­ние, ни де­мон­с­т­ри­ра­ха си­ла­та, бли­ка­ща чи­с­та от де­т­с­ки­те им ду­ши. Чу­х­ме ка­к­во ста­ва в “При бол­ния син”, “Ум­ни­ца”, “Май­му­на и слон”, “При нас”, “На инат” и др. Из­ра­зя­вам бла­го­дар­но­ст­та на вси­ч­ки към те­зи, ко­и­то не­ви­ди­мо сто­ят зад ус­пе­хи­те на де­ца­та – д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва и сем.Еле­на и Са­шо Ка­ра­бе­льо­ви. Те сме­ло са мо­би­ли­зи­ра­ли сво­е­то въ­о­б­ра­же­ние, ме­то­ди и упор­с­т­во, за да по­с­ти­г­нат ма­ги­я­та на съ­вър­шен­с­т­во­то чрез ви­со­та­та на пре­по­да­ва­тел­с­ка­та си еру­ди­ция. Кра­си­ви пе­с­ни, яр­ки ин­тер­п­ре­та­ции, впе­ча­т­ля­ва­щи из­пъл­не­ния.

Бра­во, д-р Ге­ор­ги­е­ва, за от­ли­ч­на­та ор­га­ни­за­ция на кон­цер­та! Има­х­ме ну­ж­да от та­ко­ва за­ре­ж­да­що про­ле­т­но на­с­т­ро­е­ние!

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.