С на­с­т­ро­е­ние и оп­ти­ми­зъм в Бал­чик се про­ве­де На­ци­о­нал­ни­ят шам­пи­о­нат по спор­т­но хо­де­не

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

15

Старт на шампионата по спортно ходене в Балчик на 29 март 2014 г., където на първа линия в черен екип с № 2067 е състезателят на СКЛА “Черно море 2005” Балчик Йордан Стойчев, който зае 6 място в крайното класиране.        

Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВ

За вто­ри път на­ши­ят град се пре­вър­на в спор­т­на сто­ли­ца, за­що­то тук на 29 март 2014 г. се про­ве­де на­ци­о­нал­ни­ят шам­пи­о­нат по спор­т­но хо­де­не /про­ве­ж­дан пре­ди 3 го­ди­ни и в с.Об­ро­чи­ще/. Той бе­ше ор­га­ни­зи­ран от БФЛА с пре­зи­дент Де­ян Дра­ш­ков, техн.де­ле­гат проф.Апо­с­тол Сла­в­чев, ст.съ­дия Емил Здра­в­ков, ди­ре­к­тор на фо­ру­ма Ни­ко­лай Ян­ков, а до­ма­ки­нът бе СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” с пре­зи­дент Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва. Шам­пи­о­на­тът се осъ­ще­с­т­ви с ще­д­ра­та фи­нан­со­ва по­мощ на Об­щи­на Бал­чик, в раз­мер на 5 000 лв., ли­ч­но­то за­с­тъ­п­ни­че­с­т­во на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и PR Са­ва Ти­хо­лов. Уча­с­т­ва­ха 128 съ­с­те­за­те­ли в раз­ли­ч­ни въз­ра­с­то­ви гру­пи от: “Кла­са” /Со­фия/; СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” /Бал­чик/; “Ев­ро­пул” /Бур­гас/; “Ат­ле­тик” /В.Пре­с­лав/; “Ло­ко­мо­тив 55” /Г.Оря­хо­ви­ца/; СКЛА “До­б­ру­джа 99” /До­б­рич/; “До­б­ру­джа” /До­б­рич/; “Сто­ян Ни­ко­лов” /Зла­ти­ца/; СКЛА “Но­ви па­зар”; “Б.Му­ле­ш­ков” /Па­на­гю­ри­ще/; “Сре­д­но­гор­с­ки ат­лет” /Пир­доп/; “Ат­лет 2004” /По­мо­рие/; “Виа Ат­ле­ти­ка” /Раз­г­рад/; “Олимп 97” /Си­ли­с­т­ра/; “Спар­так”/Кой­на­ре/; “Ат­лет” /Кар­но­бат/, СКЛА “Ми­зия”  и СКЛА “Шу­мен”. За лю­бо­пи­т­ни­те чи­та­те­ли от­бе­ля­з­вам, че и в то­зи спорт, кой­то по­з­на­вам от юно­ше­с­т­во­то си, съ­що има жъл­ти и чер­ве­ни кар­то­ни, има съ­дии по тра­се­то, ко­и­то сле­дят да ня­ма “пре­гъ­на­то ко­ля­но”, “по­д­с­ка­ча­не” и да не се за­гу­би “кон­такт с те­ре­на”. Ето и име­на­та на но­ви­те ре­пу­б­ли­кан­с­ки шам­пи­о­ни за 2014 г.  Мо­ми­че­та до 16 г.: 1.Ка­ме­лия Пър­ва­но­ва /”До­б­ру­джа”, До­б­рич/ 2. Сте­ф­ка Хри­с­то­ва /”До­б­ру­джа 99″, До­б­рич/ 3.Ад­ри­а­на Па­на­йо­то­ва /”До­б­ру­джа” До­б­рич/ Мом­че­та до 16 г.: 1. Сто­ян Сто­я­нов /”Спар­так”, Кой­на­ре/ 2. Ра­сим Пе­т­ров /”До­б­ру­джа “, До­б­рич/ 3.Ва­лен­тин Тан­чо­в­с­ки /”Спар­так”, Кой­на­ре/. Вси­ч­ки из­ми­на­ха по тра­се­то 3 ки­ло­ме­т­ра. Де­вой­ки, мл.въз­раст, 5 ки­ло­ме­т­ра – 1.Ива­ли­на Пе­т­ко­ва /СКЛА Шу­мен/ 2.Ка­ме­лия На­че­ва /Кар­но­бат/ 3.Рая Ни­ко­ло­ва /”До­б­ру­джа 99″До­б­рич/ Юно­ши, мл.въз­раст, 10 км. 1.Ге­ор­ги Цве­та­нов /Ми­зия/ 2.Зла­то­мир Ра­дев /Па­на­гю­ри­ще/ 3. Иван Ата­на­сов /Бур­гас/ Де­вой­ки, ст.въз­раст 10 км. 1.Ма­рия Ди­ми­т­ро­ва /Бур­гас/ 2.Ви­к­то­рия Да­мя­но­ва /па­на­гю­ри­ще/ 3. Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва /Па­на­гю­ри­ще/ Юно­ши ст.въз­раст, 10 км. 1.Ни­ко­ла Мин­ков /”До­б­ру­джа” До­б­рич/ 2.Ма­ри­ан Ган­чев /Па­на­гю­ри­ще/ 3. Ту­гай Са­ли /Шу­мен/ Же­ни 20 км. 1.Ра­до­с­ве­та Си­ме­о­но­ва /”До­б­ру­джа” До­б­рич/ 2.Ста­ни­с­ла­ва Пе­т­ро­ва /”До­б­ру­джа” До­б­рич/ 3. Мая Ата­на­со­ва /По­мо­рие/ Мъ­же, 20 км 1.Бо­жи­дар Ва­си­лев /Пир­доп/ 2. Ата­нас Ата­на­сов /По­мо­рие/ 3.  Пе­тър Ла­лов /Ми­зия/ Ка­то бивш съ­с­те­за­тел в та­зи ди­с­ци­п­ли­на спо­де­лих с проф.Апо­с­тол Сла­в­чев, че ре­зул­та­ти­те по вре­ме ме сму­ща­ват, за­що­то са зна­чи­тел­но по-сла­би. Про­фе­со­рът със за­г­ри­же­ност спо­де­ли, че в БФЛА има ре­ги­с­т­ри­ра­ни 114 ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки клу­ба, но има го­лям от­лив на мла­де­жи от спор­та, по­ра­ди ко­е­то ня­ма кон­ку­рен­т­ност и ви­со­ки ре­зул­та­ти. Ос­вен де­мо­г­ра­ф­с­кия срив, той из­тъ­к­на, че па­ри­ч­ни­те су­ми, ко­и­то по­с­тъ­п­ват в ми­ни­с­тер­с­т­во­то на мла­де­ж­та и спор­та не се на­со­ч­ват пра­вил­но и оти­ват в не­из­ве­с­т­но на­п­ра­в­ле­ние. Той бла­го­да­ри от свое име на на­ша­та об­щи­на за се­ри­о­з­на­та фи­нан­со­ва по­д­к­ре­па от 25 000 лв. за про­ве­ж­да­не на 12 ап­рил за пър­ви път в Бал­чик на Бал­кан­с­ко­то пър­вен­с­т­во по спор­т­но хо­де­не, на ко­е­то се оча­к­ват мно­го съ­с­те­за­те­ли и ре­зул­та­ти, син­х­рон­ни на ко­с­мо­на­в­т­с­кия пра­з­ник. На­ши­те “по­ща­льо­ни” тря­б­ва да се пре­бо­рят със се­ри­о­з­на­та кон­ку­рен­ция на го­с­ти от Гру­зия, на на­ши­те съ­се­ди от Ру­мъ­ния, Тур­ция и ос­та­на­ли­те бал­кан­с­ки дър­жа­ви. Да им по­же­ла­ем пъл­на ко­ш­ни­ца с ме­да­ли.

16

Камелия Първанова – шампион от СКЛА “Добруджа” (Добрич)

17

Класиране, момичета до 16 г. 1 място: Камелия Първанова – СКЛА “Добруджа”, 2 място: Стефка Христова – “Добруджа 99”(Добрич), 3 място: Андриана Панайотова – СКЛА “Добруджа” (Добрич), Силвия Петрова – треньор от Добрич

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.