Пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за от­да­ва­не под на­ем на имот – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност

Apr 9th, 2014 | От | Category: Общински новини

1. По­ме­ще­ние /ма­га­зин за про­да­ж­ба на про­ми­ш­ле­ни сто­ки/ с площ от 20.00 м2, на­хо­дя­що се на пър­ви етаж от дву­е­та­ж­на не­жи­ли­щ­на сгра­да – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 3986/17.02.2011 г., с на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на от 655,20 ле­ва /ше­с­т­с­то­тин пе­т­де­сет и пет ле­ва и два­де­сет сто­тин­ки/, без ДДС.

2. Срок на до­го­во­ра – 5 год. /пет го­ди­ни/.

3. До уча­с­тие в тър­га се до­пу­с­кат кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на Тър­го­в­с­кия за­кон и из­вър­ш­ват дей­ност, пре­д­мет на тър­га, а имен­но про­да­ж­ба на про­ми­ш­ле­ни сто­ки. Съ­щи­те тря­б­ва да ня­мат за­дъл­же­ния към Об­щи­на Бал­чик.

Тър­гът ще се про­ве­де на 07.05.2014 г. от 10.00 ча­са в за­ла­та на I – ви етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Бал­чик, пл. “21 – се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 14.04.2014 г. до 30.04.2014 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния за уча­с­тие е 30.04.2014 г. до 16,00 ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА – Бал­чик и вна­ся­не на де­по­зит до 15.30 ч. на съ­ща­та да­та на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик. Ог­лед се оси­гу­ря­ва след пре­д­ва­ри­тел­на уго­вор­ка и пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за за­ку­пе­на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция.

За спра­в­ки: тел. 0579/7-10-54,Веселина Ма­ри­но­ва

 

 

 

Коментарите са затворени.