Добричкият окръжен съд присъди обезщетение 100 000 лв. по иск срещу прокуратурата

Dec 7th, 2010 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд осъ­ди Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия по За­ко­на за от­го­вор­но­ст­та на дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те да за­п­ла­ти на 58-го­ди­ш­ния Сла­ви Д. Сла­вов су­ма­та от 100 000 лв., пре­д­с­та­в­ля­ва­ща обе­з­ще­те­ние за не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди в ре­зул­тат на про­дъл­жи­ло за пе­ри­о­да 01.02.2000 г. – 28.06.2007 г. не­за­кон­но об­ви­не­ние в из­вър­ш­ва­не на пре­с­тъ­п­ле­ния из­ма­ма и уни­що­жа­ва­не на чу­ж­ди до­ку­мен­ти. Про­ку­ра­ту­ра­та тря­б­ва да из­п­ла­ти су­ма­та ве­д­но със за­кон­на ли­х­ва вър­ху нея от 30.04.2010 г. до окон­ча­тел­но­то й из­п­ла­ща­не.

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд от­х­вър­ли пре­дя­ве­ния от ище­ца иск за гор­ни­ца­та над 100 000 лв. до 150 000 лв.
До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд ре­ши, че ис­кът на Сла­ви Сла­вов по За­ко­на за от­го­вор­но­ст­та на дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те е ос­но­ва­те­лен. Гра­ж­дан­с­ки­ят съд ус­та­но­ви, че през 2000 г. на ище­ца е би­ло по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние в из­вър­ш­ва­не на две пре­с­тъ­п­ле­ния и е пре­к­ра­те­но през 2007 г. с про­ку­рор­с­ко по­с­та­но­в­ле­ние със ста­но­ви­ще, че „де­я­ни­е­то не съ­с­та­в­ля­ва пре­с­тъ­п­ле­ние”. Осъ­ще­с­т­ве­на е не­за­кон­ност на об­ви­не­ни­е­то и то­ва е ос­но­ва­ние дър­жа­ва­та чрез не­й­ни­те ор­га­ни да обе­з­ще­ти при­чи­не­ни­те на ище­ца вре­ди, ко­и­то са пря­ка и не­по­с­ре­д­с­т­ве­на по­с­ле­ди­ца от ув­ре­ж­да­не­то.
От съ­б­ра­ни­те по де­ло­то до­ка­за­тел­с­т­ва се ус­та­но­вя­ва, че в ре­зул­тат на по­в­ди­г­на­то­то от Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия не­за­кон­но об­ви­не­ние на Сла­ви Сла­вов са при­чи­не­ни не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди – вло­ша­ва­не на здра­во­с­ло­в­но­то му съ­с­то­я­ние със за­бо­ля­ва­ния „хи­пер­то­ния” и „ди­а­бет”, той е бил зле­по­с­та­вен в об­ще­с­т­во­то и до­б­ро­то му име е би­ло на­кър­не­но.
Гра­ж­дан­с­ки­ят съд пра­ви из­во­да, че ”пре­тър­пе­ни­те от ище­ца не­у­до­б­с­т­ва и не­га­ти­в­ни пре­жи­вя­ва­ния са пря­ка и не­по­с­ре­д­с­т­ве­на по­с­ле­ди­ца от ув­ре­ж­да­не­то на пра­ва­та и за­кон­ни­те му ин­те­ре­си в зна­чи­тел­на сте­пен и за про­дъл­жи­тел­но вре­ме от пра­во­за­щи­т­ния ор­га­ни, ко­е­то обу­с­ла­вя и ос­но­ва­тел­но­ст­та на пре­тен­ци­я­та за па­ри­ч­но­то им обе­з­ще­тя­ва­не”.
При оп­ре­де­ля­не на раз­ме­ра на обе­з­ще­те­ни­е­то, До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд взе­ма пре­д­вид, че пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та, за ко­и­то е бил об­ви­нен ище­цът не са те­ж­ки по сми­съ­ла на На­ка­за­тел­ния ко­декс, но е ва­ж­но как  се е от­ра­зи­ло об­ви­не­ни­е­то на ли­ч­но­ст­та му, на на­чи­на на жи­вот, сре­да­та и цен­но­с­т­на­та му си­с­те­ма.
Из­во­дът на съ­да е, че Сла­вов е  по­не­съл те­ж­ко на­ка­за­тел­но­то пре­с­ле­д­ва­не, със зна­чи­тел­ни от­ри­ца­тел­ни по­с­ле­ди­ци в емо­ци­о­нал­но, пси­хи­че­с­ко и здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние, „тъй ка­то то е про­дъл­жи­ло дъл­го, про­ве­ж­да­но е с го­ля­ма сте­пен на ин­тен­зи­в­ност, при до­пу­с­на­ти съ­ще­с­т­ве­ни на­ру­ше­ния на про­це­су­ал­ни­те пра­ви­ла, по на­чин, при кой­то за­ко­но­ви про­це­ду­ри и въз­мо­ж­но­с­ти са би­ли из­по­л­з­ва­ни не ка­то сре­д­с­т­во за раз­к­ри­ва­не на обе­к­ти­в­на­та ис­ти­на, а ка­то сре­д­с­т­во за на­тиск”.
Съ­дът при­е­ма, че раз­с­ле­д­ва­не­то сре­щу Сла­вов е до­ве­ло до из­ве­с­тя­ва­не на вси­ч­ки ор­га­ни – съ­де­б­ни, да­нъ­ч­ни, кон­т­рол­но-фи­нан­со­ви, оси­гу­ри­тел­ни и фи­зи­че­с­ки ли­ца – съ­се­ля­ни, на­е­ти по тру­до­ви пра­во­о­т­но­ше­ния, арен­до­да­те­ли и дру­ги, с ко­и­то ище­цът има вза­и­мо­о­т­но­ше­ния за въз­бу­де­но­то сре­щу не­го на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во. Той се е чу­в­с­т­вал за­п­ла­шен, при­те­с­нен и не­си­гу­рен, уни­зен и за­с­ра­мен.
Съ­дът кон­с­та­ти­ра ка­то без­с­пор­но об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че на­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу Сла­вов е по­лу­чи­ло ши­ро­ка ме­дий­на раз­г­ла­са. Спо­ред съ­да тя е ре­зул­тат от дей­с­т­ви­я­та на про­ку­ра­ту­ра­та – из­вър­ш­ва­ни­те от нея пре­д­ва­ри­тел­ни про­вер­ки и на­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во.
Съ­дът смя­та съ­що, че стре­сът, пре­ди­з­ви­кан и из­жи­вян по вре­ме на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во, е при­чи­нил се­ри­о­з­ни­те за­бо­ля­ва­ния и е до­вел до то­тал­на про­мя­на на на­чи­на на жи­вот и по­ве­де­ние на Сла­ви Сла­вов. Пре­с­цен­тъ­рът на ДОС при­по­м­ня, че гра­ж­дан­с­ко­то де­ло е об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ва мол­ба на Сла­ви Сла­вов за то­ва, че по на­ре­ж­да­не на про­ку­ра­ту­ра­та през 1998 г. сре­щу не­го за­по­ч­на­ли по­ли­цей­с­ки и да­нъ­ч­ни про­вер­ки, а след 2 го­ди­ни би­ло об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по об­ви­не­ния за из­ма­ма и за уни­що­жа­ва­не на чу­ж­ди до­ку­мен­ти. То би­ло пре­к­ра­те­но след 6 го­ди­ни, но от пре­жи­ве­ния си­с­тем­ни­ят пси­хи­че­с­ки тор­моз и стрес жал­бо­по­да­те­лят се раз­бо­лял от хи­пер­то­ния и ди­а­бет. Сла­ви Сла­вов обя­с­ня­ва, че вся­ка се­д­ми­ца тря­б­ва­ло да се явя­ва в сле­д­с­т­ве­на слу­ж­ба в гр. Вар­на, къ­де­то би­ло раз­пре­де­ле­но де­ло­то. В Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра гр. Бал­чик про­ку­ро­ри от ВКП го при­ну­ж­да­ва­ли да по­д­пи­ше про­то­кол за раз­пит с пре­д­ва­ри­тел­но по­д­го­т­ве­ни по­ка­за­ния. При­чи­на­та за то­ва спо­ред Сла­ви Сл. би­ли ро­д­с­т­ве­ни­те му от­но­ше­ния с висш про­ку­рор, кан­ди­дат за гла­вен про­ку­рор.”Цел­та на вси­ч­ко бе да дам ули­ча­ва­щи по­ка­за­ния сре­щу моя ро­д­с­т­ве­ник”, по­со­ч­ва той в жал­ба­та си. Сла­ви Сл. пре­тен­ди­ра, че на на­ка­за­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу не­го би­ла да­де­на ши­ро­ка гла­с­ност в ме­ди­и­те и би­ло ув­ре­де­но до­б­ро­то му име.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.