Как да се предпазим от пожари през пролетния сезон ?

Apr 9th, 2014 | От | Category: ДРУГИ

13

С по­ви­ша­ва­не на тем­пе­ра­ту­ри­те мно­го хо­ра ор­га­ни­зи­рат из­ле­ти сред при­ро­да­та, дру­ги по­чи­с­т­ват от ра­с­ти­тел­ни от­па­дъ­ци сво­и­те дво­ро­ве, ли­ва­ди или ни­ви, тре­ти по­д­ря­з­ват ло­зо­ви­те и ово­щ­ни­те на­са­ж­де­ния. Че­с­то те­зи дей­но­с­ти са съ­п­ро­во­де­ни с па­ле­не на огън за из­га­ря­не на ра­с­ти­тел­ни­те от­па­дъ­ци. Слу­ч­ва се та­ка, че хо­ра­та по­д­це­ня­ват об­с­та­но­в­ка­та и за­б­ра­вят за про­ти­во­по­жар­ни­те пра­ви­ла. То­ва во­ди до за­пал­ва­ния, ко­и­то тру­д­но се кон­т­ро­ли­рат. По­ве­че­то от тях пре­ра­с­т­ват в по­жа­ри. По­жа­ри­те се пре­ди­з­ви­к­ват и от не­б­ре­ж­но за­х­вър­ле­на ци­га­ра, уми­ш­ле­но опо­жа­ря­ва­не на су­хи­те тре­в­ни пло­щи или де­т­с­ка иг­ра с огън.

Го­лям брои от по­жа­ри­те са имен­но през про­ле­т­ния се­зон. С най – го­лям про­цент са по­жа­ри­те въз­ни­к­на­ли по­ра­ди не­б­ре­ж­но бо­ра­ве­не с от­к­рит огън.

За  да се из­бе­г­нат по­до­б­ни слу­чаи не тря­б­ва да се до­пу­с­ка па­ле­не­то на от­к­рит огън на по­жа­ро­о­па­с­ни ме­с­та. От­па­дъ­ци­те тря­б­ва да се из­га­рят в не­го­ри­ми съ­до­ве или в по­жа­ро­о­бе­зо­па­се­ни ог­ни­ща, от­с­то­я­щи на бе­зо­па­с­ни раз­с­то­я­ния от съ­се­д­ни сгра­ди, го­ри­ми ма­те­ри­а­ли, пре­д­ме­ти и обе­к­ти.

При по­я­ва на вя­тър огъ­нят тря­б­ва да бъ­де из­га­сен  не­за­ба­в­но.  В ни­ка­къв слу­чай не тря­б­ва да се ос­та­вя за­па­лен огън без по­с­то­ян­но на­б­лю­де­ние до пъл­но­то му из­га­с­ва­не. Ос­та­на­ла­та жа­ра­ва тря­б­ва да се до­из­га­си с во­да, пя­сък, пръст.

Ро­ди­те­ли, ху­ба­во­то вре­ме пре­д­ра­з­по­ла­га де­ца­та към иг­ри на от­к­ри­то.  Не до­пу­с­кай­те де­ца­та да иг­ра­ят с ог­не­и­з­то­ч­ни­ци и да па­лят ог­ньо­ве.  По­ня­ко­га те­зи иг­ри имат тра­ги­чен и до­ри фа­та­лен край.

За ог­ра­ни­ча­ва­не на то­зи вид по­жа­ри РС”ПБЗН” – Бал­чик об­ръ­ща се­ри­о­з­но вни­ма­ние на вси­ч­ки со­б­с­т­ве­ни­ци на имо­ти, зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, па­с­ти­ри, ка­к­то и на вси­ч­ки гра­ж­да­ни, ка­то ги умо­ля­ва стри­к­т­но да спа­з­ват ус­та­но­ве­ни­те про­ти­во­по­жар­ни пра­ви­ла, а имен­но:

– го­ри­ми­те от­па­дъ­ци по въз­мо­ж­ност да се из­х­вър­лят на сме­ти­ща или др. оп­ре­де­ле­ни за цел­та ме­с­та;

– да се на­б­лю­да­ват по­с­то­ян­но ме­с­та­та за из­га­ря­не на ра­с­ти­тел­ни от­па­дъ­ци, ка­то се оси­гу­рят с по­д­ръ­ч­ни сре­д­с­т­ва за га­се­не /съд с во­да, ло­па­ти, мо­ти­ки, ту­пал­ки  и др./;

– след из­га­ря­не на от­па­дъ­ци­те, ог­ни­ще­то да се за­га­си с во­да или за­т­ру­па с пръст;

– да не се до­пу­с­кат де­ца да иг­ра­ят в бли­зост до огъ­ня, или с ки­б­рит и др. за­па­ли­тел­ни сре­д­с­т­ва;

– да не се из­х­вър­лят не­из­га­се­ни ци­га­ри в су­хи тре­ви, по­ле­за­щи­т­ни по­я­си и тре­ви;

– на­де­ж­д­но да се за­га­сят угар­ки­те и кле­ч­ки­те от ки­б­рит;

– да не се до­пу­с­ка уми­ш­ле­но опо­жа­ря­ва­не на су­хи тре­ви;

– да не се па­ли огън при ве­т­ро­ви­то вре­ме;

– в го­ри­те и ме­с­та­та за от­дих да се па­ли огън са­мо на обо­з­на­че­ни­те и по­жа­ро­о­бе­зо­па­се­ни ме­с­та;

– да не се оставя запален огън без наблюдение.

Огнеборците съветват:

– да не се из­х­вър­лят не­за­га­се­ни кле­ч­ки ки­б­рит и ци­га­ри в су­ха­та тре­в­на ра­с­ти­тел­ност и в го­ра­та;

– из­га­ря­не­то на ра­с­ти­тел­ни­те от­па­дъ­ци от по­чи­с­т­ва­не­то на зе­ме­дел­с­ки­те зе­ми да ста­ва са­мо на оп­ре­де­ле­ни за та­зи цел ме­с­та и при по­с­то­ян­но на­б­лю­де­ние до пъл­но­то из­га­с­ва­не на огъ­ня;

– да не се па­ли огън на по-мал­ко от 100 ме­т­ра от го­ра­та и в нея, ос­вен на оп­ре­де­ле­ни по­жа­ро­о­бе­зо­па­се­ни ме­с­та;

– ако за­бе­ле­жи­те по­жар, за­па­зе­те спо­кой­с­т­вие и са по­с­та­рай­те да оси­гу­ри­те со­б­с­т­ве­на­та си бе­зо­па­с­ност и та­зи на хо­ра­та око­ло вас;

– сво­е­в­ре­мен­но уве­до­ме­те слу­ж­би­те за ПБЗН на тел.160, ка­то ука­же­те мя­с­то­то на по­жа­ра, ка­к­во го­ри, има ли хо­ра в опа­с­ност, кой се оба­ж­да;

– при оба­ж­да­не от gsm-апа­рат тря­б­ва да има­те пре­д­вид, че в ня­кои слу­чаи се свър­з­ва­те с дру­га ра­йон­на слу­ж­ба ПБЗН;

– след ка­то ука­же­те от­къ­де се оба­ж­да­те, къ­де и ка­к­во го­ри, де­жур­ни­ят ди­с­пе­чер не­пре­мен­но ще пре­да­де съ­о­б­ще­ни­е­то на съ­о­т­ве­т­на­та слу­ж­ба, от­го­ва­ря­ща за по­со­че­ния ра­йон;

– при не­въз­мо­ж­ност да се оба­ди­те на слу­ж­ба­та за ПБЗН, свър­же­те се с кме­т­с­т­во­то на най-бли­з­ко­то на­се­ле­но мя­с­то и пре­дай­те си­г­на­ла за по­жа­ра;

– ако имате възможност и знаете как да действате може да пристъпите към гасене на пожара, но не правете компромис със собствената си безопасност.

– РСПБЗН-Бал­чик ак­цен­ти­ра вни­ма­ни­е­то на гра­ж­да­ни­те вър­ху за­б­ра­на­та за из­га­ря­не на стър­ни­ща и дру­ги ра­с­ти­тел­ни ос­та­тъ­ци, ка­к­то и за сан­к­ци­и­те сре­щу на­ру­ши­те­ли­те, във връ­з­ка с вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то на ор­га­ни­те за ПБЗН с Фонд “Зе­ме­де­лие” на МЗХ.

При въз­ни­к­ва­не на по­жар не­за­ба­в­но съ­о­б­ще­те на тел. 112 или 7-22-29 и за­по­ч­не­те спа­ся­ва­не на за­с­т­ра­ше­ни хо­ра, жи­во­т­ни и иму­ще­с­т­во

Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на РА­ЙОН­НА СЛУ­Ж­БА ПО­ЖАР­НА БЕ­ЗО­ПА­С­НОСТ И ЗА­ЩИ­ТА НА НА­СЕ­ЛЕ­НИ­Е­ТО – БАЛ­ЧИК апе­ли­рат към вси­ч­ки за спа­з­ва­не на про­ти­во­по­жар­ни­те пра­ви­ла и не­до­пу­с­ка­не въз­ни­к­ва­не­то на по­жа­ри !

Пожарникар Г. Антонов

Коментарите са затворени.