Отличното лечение и условия в “Тузлата” привличат пациенти от цяла България

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

10

Д-р Камелия Кирчева – управител на СБР“Тузлата”

От ап­рил 2006 г. за­па­д­на­ли­ят ка­ло­ле­че­бен ку­рорт „Ту­з­ла­та” за­по­ч­ва да се ръ­ко­во­ди от из­б­ра­на­та с кон­курс за три го­ди­ни д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва от До­б­рич. Тя пе­че­ли кон­кур­си­те и през сле­д­ва­щи­те го­ди­ни и по­с­те­пен­но пре­в­ръ­ща „Ту­з­ла­та” в мо­дер­на ре­ха­би­ли­та­ци­он­на бол­ни­ца, в ко­я­то се ле­ку­ват бо­ле­с­ти на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат /ар­т­рит, ар­т­ро­за, тен­до­ва­ги­ни­ти, бур­си­ти/ ; бо­ле­с­ти на пе­ри­фер­на­та не­р­в­на си­с­те­ма /па­ре­зи, иши­а­ди­кус, фа­ци­а­ли­си/; бо­ле­с­ти на цен­т­рал­на­та не­р­в­на си­с­те­ма /ин­сул­ти, Пар­кин­сон, де­т­с­ка це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за, ро­до­ви тра­в­ми/; ко­ж­ни бо­ле­с­ти /ато­пи­чен дер­ма­тит, ек­зе­ми, их­ти­о­за/; ги­не­ко­ло­ги­ч­ни бо­ле­с­ти/хро­ни­ч­ни, сте­ри­ли­те­ти/, бо­ле­с­ти на об­мя­на­та; за­т­лъ­с­тя­ва­не­то; по­с­ле­ди­ци­те от ди­а­бет и др.

Бол­ни­ца­та е за­по­ч­на­ла да съ­ще­с­т­ву­ва за­ра­ди до­ка­за­но ле­че­б­на­та ту­з­лен­с­ка кал. Тя е с ви­сок хи­ми­чен съ­с­тав и е пре­д­по­чи­та­на пред та­зи от Вар­нен­с­ко­то, По­мо­рий­с­ко­то или Бур­га­с­ко­то езе­ро. Ка­ло­на­хо­ди­ще­то е мно­го на­б­ли­зо. Тран­с­пор­тът е по-ев­тин и по-ле­сен. Кал­та мо­же да се из­по­л­з­ва ве­д­на­га, след кра­т­ко за­то­п­ля­не. За ня­кои бо­ле­с­ти е ус­пе­ш­на ком­би­на­ци­я­та от ба­ни с по­мо­рий­с­ка лу­га и еле­к­т­ро­фо­ре­за. „Мно­го по­пу­ляр­но и ус­пе­ш­но ста­на ле­че­ни­е­то – спо­де­ли д-р К. Кир­че­ва, с ком­би­ни­ра­на ни­с­ко­че­с­то­т­на, сре­д­но­че­с­то­т­на и ва­ку­ум те­ра­пия. Има­ме апа­рат за лим­фен дре­наж и пре­но­сим та­къв за ма­г­ни­то­те­ра­пия. В по­с­ле­д­но вре­ме на­ши па­ци­ен­ти из­по­л­з­ват тя­с­но­с­пе­к­тър­на YVB – те­ра­пия + въз­дей­с­т­ви­е­то на ми­не­рал­на­та во­да, за ле­че­ние на псо­ри­а­зис.

„Ту­з­ла­та“ е в съ­с­то­я­ние да при­е­ма 60 па­ци­ен­ти дне­в­но, ко­и­то сти­гат до 90 през ле­т­ния пе­ри­од. За да пре­ди­з­ви­ка вни­ма­ни­е­то и це­ле­съ­о­б­ра­з­но да из­по­л­з­ва бю­дже­та си, ме­ди­цин­с­ки­ят екип пра­ви про­мо­ции за же­ла­е­щи­те да се ле­ку­ват с на­п­ра­в­ле­ние от Здра­в­на­та ка­са, ка­то па­ци­ен­ти­те за­п­ла­щат са­мо по­т­ре­би­тел­с­ка та­к­са от 5.80 лв. дне­в­но и 5.00 лв. по же­ла­ние за хра­на. При­те­жа­ва­щи­те ТЕЛК – удо­с­то­ве­ре­ния или ако са ме­ди­цин­с­ки ра­бо­т­ни­ци не пла­щат по­т­ре­би­тел­с­ка та­к­са. Па­ци­ен­ти­те по НОИ за­п­ла­щат и по 15.00 лв. за ле­г­ло дне­в­но.

Вси­ч­ки въ­п­ро­си по ре­зер­ва­ци­я­та, на­с­та­ня­ва­не­то и ле­че­ни­е­то се уто­ч­ня­ват по те­ле­фон 0579 7 23 48; 0579 7 28 82 или 0882 52 83 20 и на e-mail: tuzlata@abv.bg

Пер­со­на­лът е от 36 ду­ши, от ко­и­то 5 ле­ка­ри /два­ма са с фи­зи­кал­на и ре­ха­би­ли­та­ци­он­на спе­ци­ал­ност: д-р Ве­ли­ко­ва и д-р Гро­з­де­ва; д-р Ст. Йор­да­нов пре­д­с­тои да за­щи­ти съ­що спе­ци­ал­ност и за „Ту­з­ла­та”/,  д-р К.Мир­чев, д-р Се­до­ев – вси­ч­ки, на­б­ра­ли до­с­та­тъ­чен опит.

Ка­к­то спо­де­ли­ха па­ци­ен­ти­те Ма­ри­не­ла Да­не­ва /Вар­на/, Цве­та­на Тон­че­ва /Вар­на/, Ма­ри­на Пан­че­ва /с.Па­с­ка­ле­во, обл. До­б­рич/ и др. но­щ­но­то де­жур­с­т­во е мно­го ва­ж­но за ста­бил­но­то здра­ве, не­р­в­ния ста­тус и до­б­ро­на­ме­ре­но­то раз­би­ра­не на по­с­ле­ди­ци­те от бо­ле­ст­та, за да бъ­дат по­с­ре­щ­на­ти сто­и­че­с­ки от па­ци­ен­ти­те. За­то­ва осо­бе­но се про­я­вя­ва ру­тин­ни­ят опит на д-р Ат.Ата­на­сов, ра­бо­тещ от 1978 г. в „Ту­з­ла­та”. Ре­дът и ор­га­ни­за­ци­я­та при ле­че­ни­е­то са мно­го за­ви­си­ми от ст.се­с­т­ра Д. До­н­че­ва и м.с. Ири­на Ге­ор­ги­е­ва; от гл.счет.Ма­рия Стай­ко­ва; от счет. Ва­ня Ча­лъ­ко­ва; от ка­си­ер-до­ма­ки­на Ве­не­ли­на Стан­че­ва; ре­ха­би­ли­та­то­ри­те, ко­и­то вза­им­но се за­ме­с­т­ват и съ­с­те­за­ват ка­то спе­ци­а­ли­с­ти – Га­ля Ге­ор­ги­е­ва, Вен­ци­с­лав Пе­т­ров, Кя­зим Ос­ман и Ев­шен Акив. Сред мла­ди­те спе­ци­а­ли­с­ти из­пъ­к­ват ки­не­зи­те­ра­пе­в­ти­те Ми­лен Цо­нев и Иван Пан­те­ле­ев.

Уп­ра­ви­те­лят д-р К. Кир­че­ва ви­на­ги раз­чи­та на те­х­ни­че­с­ка­та слу­ж­ба в ли­це­то на Ма­ри­ан Ве­лев, Хри­с­то Рай­ков, Ге­ор­ги Ман­чев, об­щи­те ра­бо­т­ни­ци Ве­се­лин Смо­ков, Дра­го­мир Ива­нов и Мар­чо Ко­с­тов, на пе­ра­ч­ка­та Ди­ми­т­ри­ч­ка Кир­че­ва, на че­ти­ри­те ку­х­нен­с­ки ра­бо­т­ни­ч­ки – Ма­ри­а­на Да­на­и­ло­ва, Ни­ко­лин­ка Плу­га­ро­ва, На­дя Йор­да­но­ва, Гюл­тен Джа­на­ли­е­ва, на до­ма­кин­ка­та на сто­ла Ми­ле­на Ни­ко­ло­ва, са­ни­тар­ки­те Иван­ка Же­ля­з­ко­ва и Гю­нюл Му­с­та­фо­ва.

От на­ча­ло­то на ап­рил са на­з­на­че­ни Си­ме­он Ве­нев и Сте­фан Сте­фа­нов, ко­и­то за­е­д­но с дру­гия те­х­ни­че­с­ки пер­со­нал за­по­ч­на­ха въз­с­та­но­вя­ва­не­то ог­ра­да­та на ед­но­в­ре­ме­ш­ния са­на­то­ри­ум.

Ле­ген­да в ка­ло­ле­че­ни­е­то са две же­ни, ед­на­та Юр­кие Де­мир /Юра/е от 3 го­ди­ни в то­ва най-тър­се­но за ле­че­ние мя­с­то и Зю­бие Ра­сим /Здра­в­ка/, ко­я­то по­ве­че от 40 го­ди­ни ма­же па­ци­ен­ти­те с ле­че­б­на­та кал, за­ви­ва ги ка­то де­ца, мие ги ка­то пе­ле­на­че­та. Под ръ­це­те на Здра­в­ка и Юра па­ци­ен­ти­те се чу­в­с­т­ват ка­то въз­ро­де­ни.

Те­х­ни­че­с­ки ор­га­ни­за­тор от ско­ро е Зин­ка Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то по те­ле­фо­на за­пи­с­ва пре­д­ва­ри­тел­но за­я­в­ки­те на па­ци­ен­ти по НОИ и по Здра­в­на ка­са, а от 20 чи­с­ло на те­ку­щия ме­сец за­пи­с­ва за сле­д­ва­щия ме­сец па­ци­ен­ти по Здра­в­на­та ка­са. Бях сви­де­тел как на 2 ап­рил се­мей­с­т­во­то на Ру­мя­на Ра­ле­ва от Со­фия се за­пи­са за ле­че­ние през м.ав­густ. То­ва те пра­вят за тре­та по­ре­д­на го­ди­на, до­вол­ни от пер­со­на­ла и ре­зул­та­ти­те от те­ра­пи­и­те.

„Ту­з­ла­та” е из­ве­с­т­на от го­ди­ни с го­лям на­п­лив към вън­ш­ни­те ка­ло­ле­че­б­ни ба­ни. На­п­ра­ве­ни са ня­кои по­до­б­ре­ния. Има но­ви то­а­ле­т­ни. По­с­та­ве­ни са още пей­ки, ча­дър­че­та и ду­шо­ви ус­та­но­в­ки. „Вън­ш­но­то ка­ло­ле­че­ние е го­ля­мо пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во за нас – спо­де­ли д-р Кир­че­ва. Вклю­чи­ли сме в ин­ве­с­ти­ци­он­на­та про­г­ра­ма и бъ­де­щи по­до­б­ре­ния, въ­п­ре­ки че пра­вим вси­ч­ко със свои со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва. През 2007 г. след мно­го про­вер­ки и ра­зи­с­к­ва­ния по­лу­чи­х­ме от МЗ 1 ми­ли­он лв.,ко­и­то ве­д­на­га упо­т­ре­би­х­ме за по­к­ри­ва и 150 000 лв. за ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра. В края на 2008 г. за­по­ч­на­х­ме ко­ло­са­лен ре­монт на вси­ч­ки стаи и ка­би­не­ти и през 2009 г. по­с­ре­щ­на­х­ме пър­ви­те па­ци­ен­ти със 7 стаи. Се­га – с гор­дост по­со­чи око­ло се­бе си д-р Кир­че­ва, има слън­че­ви стаи със со­б­с­т­ве­но ото­п­ле­ние от кли­ма­тик, со­б­с­т­вен бой­лер, са­мо­с­то­я­тел­на то­а­ле­т­на и ба­ня, до­ри те­ле­ви­зия чрез bulsatcom. Ня­ма ин­тер­нет.

Има ли ин­те­рес към за­ку­пу­ва­не на ре­ха­би­ли­та­ци­он­на­та бол­ни­ца – по­пи­тах д-р Кир­че­ва. Тя от­го­во­ри, че дър­жа­ва­та е со­б­с­т­ве­ник на „Ту­з­ла­та” и че е спе­че­ли­ла вси­ч­ки съ­де­б­ни де­ла с Об­щи­на Бал­чик за спор­ни зе­ми в бли­зост до кал­но­то езе­ро. „Ту­з­ла­та” ка­то че ли се на­ми­ра мно­го да­леч и за­се­га ня­ма по­ка­зан ин­те­рес към нея. През ап­рил 2006 г. ид­ва зам.-ми­ни­с­тъ­рът на МЗ от пра­ви­тел­с­т­во­то на НДСВ Ва­ле­ри Це­ков, а ед­на го­ди­на по-къ­с­но – ми­ни­с­тър Де­си­с­ла­ва Ата­на­со­ва. То­ва са един­с­т­ве­ни­те офи­ци­ал­ни ви­зи­ти. Аз съм уп­ра­ви­тел, из­б­ра­на след кон­курс и ако про­дъл­жа да ръ­ко­во­дя Ту­з­ла­та – обе­ща д-р Кир­че­ва – ще ра­бо­тя с еки­па гъ­в­ка­во, за да при­в­ли­ча­ме по­ве­че па­ци­ен­ти, ко­и­то се об­с­лу­ж­ват от хо­ра с до­б­ро за­п­ла­ща­не /спо­ред от­ра­с­ло­во­то спо­ра­зу­ме­ние, над пра­га/ и спе­ци­а­ли­с­ти, ко­и­то вла­гат зна­ни­я­та и уме­ни­я­та си в ка­че­с­т­ве­но ле­че­ние.

11

Кът от Специализираната болница за рехабилитация “Тузлата”  Фото: Ю. ХРИСТОВА

12

Тузленското езеро в началото на пролетта.               Фото: Юлита ХРИСТОВА

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.