Протокол № 38 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27 март 2014 г.

Apr 9th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2015 г., 2016 г. и 2017 година за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 541: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява тригодишна бюджетна прогноза за периода 2015 г.  2017 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на приходите за 2015 година в частта и за местни дейности в размер на  12 589 985 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на  10 987 670 лева.

2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на приходите за 2016 година в частта и за местни дейности в размер на  12 881 985 лв. и разходи в размер  на  11 214 870 лева.

3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на приходите за 2017 година в частта и за местни дейности в размер на  12 699 400 лв. и разходи в размер на 11 045 120 лева.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик за постигнати добри резултати в работата.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 542: На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет – Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през четвъртото тримесечие на 2013 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва:

1. Блага Кирилова Атанасо – кметски наместник с.Дропла – 450 лв.

2. Съби Крумов Василев – кметски наместник с.Безводица – 450 лв.

3. Илийчо Андреев Илиев – кметски наместник с.Змеево – 450 лв.

4. Ради Атанасов Радев – кметски наместник с.Църква – 450 лв.

5. Стойка Йорданова Донева – кметски наместник с.Дъбрава – 450 лв.

6. Сергей Панайотов Георгиев – кметски наместник с.Пряспа – 450 лв.

7. Илияна Димитрова Димитрова – км. наместник с.Рогачево            – 450 лв.

8. Елица Димитрова Карлукова – км. наместник с.Тригорци – 450 лв.

9. Орхан Юсеинов Алиев – кметски наместник с.Бобовец – 450 лв.

10. Георги Илиев Генов – кметски наместник с.Царичино – 450 лв.

11. Мехмед Хасан Расим – кметски наместник с.Кремена – 450 лв.

12. Йордан Койчев Коев – кметски наместник с.Храброво – 450 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 543: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а от ЗОС, чл. 8 и чл.18 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ от АПК, Общински съвет – Балчик  ПРИЕМА “Наредба за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез търг на части от общински имоти  публична общинска собственост  за поставяне на кафе-автомати.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 544: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г., дава съгласието си  да бъде отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за поставяне на кафе – автомати /0.50 м2/ следните имоти  публична общинска собственост :

1.1. Част от първи етаж /Общ. данъчна служба/ на административна сграда  Общинска Администрация  Балчик, находяща се в гр. Балчик, пл. “21 ІХ” № 6, актувана с АПОС 189/20.04.2010 г.

1.2. Част от първи етаж на административна сграда  ОбП “БКС”, находяща се в гр. Балчик, ул. “Приморска” № 8, актувана с АПОС 345/29.01.2014 г.

2. Частите от имотите  публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел на конкурса : поставяне на кафе – автомати.

3. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 243,00 лв. /двеста четиридесет и три/, без ДДС за всеки от горепосочените общински имоти.

4. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите могат да участват и за двата имота.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 545: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, молба с вх. № 63-07- 1/26.02.2014 г. от председателя на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 21 /двадесет и един/ души военноинвалиди и военнопострадали по 100 лева, общо в размер на 2 100 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2014 г.

1. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Биолинкс” ООД, по отношение на  ПИ № 39459.506.225 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 546: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1611-1/26.02.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Биолинкс” ООД с ЕИК *** гр. Варна, по отношение на ПИ № 39459.506.225 по кадастралната карта на с. Кранево, м. “Поляните”, целия с площ от 677 м2, като “Биолинкс” ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 77 м2 /седемдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4357/27.02.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3311.00 лв. /три хиляди триста и единадесет лева/.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Естели” ООД, по отношение на ПИ № 02508.8.183 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Сборно място”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 547: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-2347-3/24.02.2014 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Естели” ЕООД с ЕИК ***, гр. Балчик, вилна зона “Сборно място”, представлявано от Дмитрий Могучий, по отношение на ПИ № 02508.8.183 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХХІІІ, кв.30 по ПУП на вилна зона “Сборно място” гр. Балчик,  целия с площ от 644 м2, като “Естели” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 44 м2 /четиридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4356/26.02.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1760.00 лв. /хиляда седемстотин и шестдесет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /магазин за промишлени стоки/, находящо се на първи етаж на „МЦ І” ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 548: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ дава съгласието си помещение /магазин за промишлени стоки/ с площ от 16.00 м2, находящо се на първи етаж на “МЦ I” ЕООД в гр. Балчик, ул. “Д – р Златко Петков” – публична общинска собственост, да бъде отдадено под наем за извършване на търговска дейност, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под наем за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 524,16 лв. /петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга. Същите следва да спазват предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на начална тръжна цена и праг на минимална наемна цена за декар земеделска земя от общинския поземлен фонд при отдаване под наем, след провеждане на публично оповестени търгове или анексиране на вече сключени наемни договори.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 549: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, общински съвет  Балчик:

1. Отменя свое Решение 132/31.07.2008 год. по Протокол № 18 от проведено редовно заседание за утвърждаване на наемна тръжна цена на земеделска земя от общинския поземлен фонд в размер на 26 лв. на декар.

2. Утвърждава наемна тръжна цена на земеделска земя от общинския поземлен фонд  в размер на 36 лв. (тридесет и шест лева) на декар.

3. Определя минимален праг на наемната цена за един декар земеделска земя от общинския поземлен фонд в размер на 36 лв./дка, която следва да се прилага при анексиране по отношение на срока на сключени вече договори от стопанската 2014/2015 год.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за промяна в Маршрутно разписание № 5-3 по автобусна линия № 3 и закриване на Линия № 4 от общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 550: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 8 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.44/10.06.2011г.) и във връзка с протокол от 11.03.2014г. на комисия за обсъждане на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема и промени в тях, назначена със Заповед №113/01.02.2013г.

I. ЗАКРИВА ГРАДСКА ЛИНИЯ №4: по МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-2 по автобусна линия: ГРАДСКА №4

/изпълнява се целогодишно/

Утвърдено от ОбС Балчик с Решение № 225/27.09.2012г.

/Виж първата таблица по-долу/

Обща дължина: 5.75 км, общо време за движение: 11 мин., средна техническа скорост: 31 км/ч, общо време за пътуване: 24 мин, средна съобщителна скорост: 14 км/ч

I. УТВЪРЖДАВА ПРОМЯНА В МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-3:

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-3 по автобусна линия: ГРАДСКА №3 /изпълнява се целогодишно/; Утвърдено от ОбС Балчик с Решение № 225/27.09.2012г.     /Виж втората таблица по-долу/

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управление на „МБАЛ” ЕООД Балчик

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 551: І. Общински съвет- Балчик, на основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с  ал. І, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, стартира конкурсна процедура за избор на управител на  МБАЛ-Балчик” ЕООД гр.Балчик, като:

1. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Митко Петров  Зам.-кмет ФСД на Община Балчик

Секретар: Генчо Генчев  директор ди-рекция АПИО – правоспособен юрист

Членове: Д-р. Маргарита Калинова Вичева  председател на ПКЗССД,

Д-р Тамара Зейналова  гл.специа-лист”Здравеопазване”, Община Балчик, Представител на РЗИ  гр. Добрич

2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

2.1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалифика-ционна степен „магистър”по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

2.1.2 Да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образова-телно-квалификационна степен „магис-тър” по медицина, съответно дентална меди-цина, да имат придобита специалност.

2.1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.1.4 Допълн. условия, свързани с обр. и професионална квалификация на канди-датите, съгласно чл.4, ал. 2 от Наредба № 9/2000 г.:

2.1.4.1 Защитена повече от една медицинска специалност е предимство

2.1.4.2 Стаж като ръководител в сферата на здравеопазването/ началник/ завеждащ отделение,  управител на МЦ, МБАЛ или ДКЦ  минимум пет години.

2.2. Необходими документи:

· Заявление за участие в конкурса

· Автобиография

· Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията  оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба.

· Диплом за специалност

· Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж

· Копие от документ за самоличност

· Свидетелство за съдимост

· Програма за развитие на МБАЛ „ МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план.

2.3. Място за подаване на документите и срок:

· Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Община Балчик, в запечатан плик, като програмата за развитие и дейността на МБАЛ „ МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик за тригодишен период се слага в отделен запечатан плик, до 17.00 часа на тридесетия (30) календарен ден след публикацията на обявата. В същия срок, в деловодството на община Балчик на тел.71046 може да се получи информация относно темите  предмет на събеседване. Ако срокът изтича в неработен ден,крайната дата за подаване на документите да се счита първият работен ден след упоменатия срок.

·  „ МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик следва при поискване да представи на кандидатите документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала след публикуването на обявата .

2.4. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

· От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите  ІІ етаж, Заседателна зала на Община Балчик.

Кандидатите, допуснати до участие, ще защитават програмата за развитие и дейността и с тях ще бъде проведено и устно събеседване.

2.5. Информация относно провеждането на конкурса:

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.VІ.2000 г. на МЗ, решението на Общински съвет  Балчик да се публикува в един централен и един местен ежедневник.

3. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на                     “МБАЛ-Балчик” ЕООД.

ІІ. Възлага на кмета на Община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ „Пламен Рачев Рачев” по отношение на ПИ № 02508.76.44 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров  член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 552: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Зюлбие Салиева Мехмедова от с. Дропла, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Димитър Анчев Демиров от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Стражица.

3. Медине Хасан Салим от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Мирослав Митков Йорданов от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Иванка Йорданова Русева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Мийрем Салиева Халилова от гр. Балчик.

6. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Роберт Рашков Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

8. Иван Димитров Бахчевански от с. Църква, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Ради Радев   кметски наместник.

9. Валентин Йорданов Михайлов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

10. Еленка Тодорова Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

11. Веселин Василев Василев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за финансиране отпечатването на книгата ”Фарватера на един моряк”.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 553: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ, в размер на 900.00 лева на Мирко Радославов Мирков  почетен гражданин на град Балчик, за финансиране издаването на книгата  ”Фарватера на един моряк” (300 броя книги). Същите да бъдат подарени на морски активисти и граждани на община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

15 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за финансова подкрепа за издаване на книга за село Кранево „КРАНЕВО  ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ”.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 554: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 14 от 14.01.2014 година, от Румен Николов кмет на с. Кранево, общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Костадин Димов Костадинов от с. Кранево, в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, за издаването на книга за село Кранево „КРАНЕВО  ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

12 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Външен водопровод ф110 за захранване на ПИ 02508.544.618  Претоварна станция за ТБО по кадастралната карта на м.Момчил гр.Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината         

РЕШЕНИЕ 555: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Външен водопровод ф110 за захранване на ПИ 02508.544.618  Претоварна станция за ТБО по кадастралната карта на м. Момчил, гр.Балчик”  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане доклад за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 556: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  “Подземен водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик..

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Еленка Трендафилова Тодорова по отношение на ПИ № 02508.81.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 557: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Е-353-1/13.03.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Еленка Трендафилова Тодорова, Бончо Маринов Бонев и Валентин Маринов Бонев от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.81.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. “Двете чешми”, целия с площ от 565 м2, като Еленка Тодорова, Бончо Бонев и Валентин Бонев изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 178 м2 /сто седемдесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4016/27.05.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3649.00 лв. /три хиляди шестстотин четиридесет и девет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на църква в с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 558: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отменя решение 716 по протокол № 62 от заседание на Общински съвет  Балчик, проведено на  31.07.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 3 от ЗОС; чл. 52, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Б-34-1/20.02.2014 г. от Йеромонах Филип Кирилов  Председател на Църковно настоятелство с. Рогачево, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при храм “Св. ВМЧК Димитър” с. Рогачево, за изграждане на църква върху общински имот, представляващ ПИ № 62788.501.65 по кадастралната карта на с. Рогачево, с площ от 979 м2, актуван с АОС № 439/11.07.2000 г.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване безвъзмездно право на строеж.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на терени  публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, павилиони за търговия на дребно, съгласно одобрени схеми.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 559: Общински съвет Балчик НЕ ПРИЕМА предложението за отдаване под наем на терени  публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, павилиони за търговия на дребно, съгласно одобрени схеми.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

1 „ЗА”, 10 „ПРОТИВ”, 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2014 г.                     

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 560: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение  512 от 30.01.2014 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният  имот:

– Незастроен ПИ № 03174.501.41 по кадастралната карта на с. Безводица, УПИ І-за парк, спортни площадки и съблекални, кв.11 по ПУП на с. Безводица, с площ от 36 500 м2;

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Тихомир Стефков Тодоров  Управител на “Топ тауър” ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.503.235 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 561: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-05-4/17.03.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Топ тауър” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Тихомир Стефков Тодоров, по отношение на ПИ № 39459.503.235 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ ХVІІІ, кв.49 по ПУП на с. Кранево,  целия с площ от 1210 м2, като “Топ тауър” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 355 м2 /триста петдесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4359/13.03.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 62125.00 лв. /шестдесет и две хиляди сто двадесет и пет лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Ангел Борисов Ангелов  от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.262 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 562: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 328 от 28.03.2013 г. на Общински съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-721-2/05.11.2013 г.,  Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Ангел Борисов Ангелов от гр. Балчик, ул. *** за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.262 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.1050 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 621 м2, актуван с АОС № 4285/28.02.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1320.00 /хиляда триста и двадесет/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Росица Ангелова Иванова от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.261 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 563: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал.1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 328 от 28.03.2013 г. на Общински съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Р-100-2/20.12.2013 г.,  Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Росица Ангелова Иванова от гр. Балчик, *** за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.261 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.50 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 425 м2, актуван с АОС № 3478/18.02.2009 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.74.261 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1320.00 /хиляда триста и двадесет/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17  общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Василка Ованезова Торосян от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.127 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 564: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 328 от 28.03.2013 г. на Общински съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94В-93-3/06.11.2013 г.,  Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Василка Ованезова Торосян от гр. Балчик, ул. *** за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.127 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.148 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 388 м2, актуван с АОС № 4295/22.03.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.77.127 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Соня Михайлова Василева от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.128 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 565: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от ЗОС; чл. 40 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на ОбС-Балчик; Решение № 328 от 28.03.2013 г. на Общински съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-1270-2/05.11.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж на Соня Михайлова Василева от гр. Балчик, *** за изграждане на жилищна сграда с РЗП 120 м2 върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.128 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.148 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 400 м2, актуван с АОС № 4296/22.03.2013 г.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпено право на строеж върху 120 м2 РЗП в ПИ № 02508.77.128 по кад. карта на гр. Балчик, в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лв.

3. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване възмездно право на строеж, като в договора се включат условията на чл.49а от Закона за общинската собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отмяна на т. 3 по Решение 540, Протокол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС  Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 566: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА; чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № АдК-04-10/06.03.2014 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 540, в частта т. 3 по Протокол № 37, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 27.02.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Приема нова т. 3 със следния текст: Измененията влизат в сила от 01.03.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за преобразуване на ПГ за КОС „Алеко Константинов” гр. Балчик чрез сливане със СОУ „Христо Ботев” гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината         

РЕШЕНИЕ 567: На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл.12, ал. 2 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общински съвет – Балчик  РЕШИ:

1. Дава съгласие да се преобразува ПГ за КОС „Алеко Константинов” град Балчик чрез сливане със СОУ „Христо Ботев” град Балчик, в едно училище  СОУ „Христо Ботев” с паралелки за професионална квалификация, считано от 01 септември 2014 година.

2. Учениците от ПГ за КОС „А. Константинов” гр. Балчик да се насочат в СОУ „Христо Ботев” гр. Балчик.

3. СОУ „Христо Ботев” гр. Балчик да осигури на учениците обучение по учебния план, по който са приети за придобиване на професионална квалификация.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници

11 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ – Председател на ОбС-Балчик

8

9

От Нови гробища 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 16.00 и от пл.Рибарски 08.30, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30 се изпълняват без събота и неделя през периода 01.09-30.06

Обща дължина – 7.0 км., общо време за движение – 12мин., средна техническа скорост – 35 км/ч, общо време за пътуване – 26 мин, средна съобщителна скорост – 16 км/ч

ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,      0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

 

 

 

Коментарите са затворени.