Пра­з­ник за де­ца­та в село Ля­хо­во

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

7

В на­ве­че­ри­е­то на Пър­ва про­лет де­ца­та от ЦДГ с.Ля­хо­во, за­е­д­но със сво­и­те май­ки, по­се­ти­ха въз­ра­с­т­на­та ба­ба Ну­ша от тя­х­но­то се­ло и ос­та­на­ха на се­дян­ка, ка­к­то е тра­ди­ци­я­та от ед­но вре­ме. Ба­ба Ну­ша, за­ра­д­ва­на от вни­ма­ни­е­то, ги по­с­ре­щ­на ра­ду­ш­но и с го­ля­мо въ­о­ду­ше­в­ле­ние им раз­ка­за за ста­ри­те оби­чаи, за тра­ди­ци­он­ни­те пра­з­ни­ци, за при­го­то­в­ле­ни­я­та и въл­не­ни­я­та око­ло тях, ка­к­то за мал­ки­те, та­ка и за въз­ра­с­т­ни­те. Де­ца­та бя­ха впе­ча­т­ле­ни от сла­д­ко­дум­ния раз­каз на ба­ба Ну­ша. Мно­го им ха­ре­са­ха и пре­д­ме­ти­те от ста­рия бит – чер­ги, до­ма­ш­ни ки­лим­че­та, ке­ра­ми­ч­ни и дър­ве­ни съ­до­ве. По­с­ле­д­ва до­б­ре по­д­го­т­ве­на ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­на про­г­ра­ма – пе­с­ни и сти­хо­ве за Ба­ба Мар­та, за пра­з­ни­ка на май­ка­та, за про­лет­та. Мал­ки­те па­ла­в­ни­ци по­да­ри­ха на ба­ба Ну­ша и мар­те­ни­ци, ко­и­то са из­ра­бо­ти­ли са­ми. Го­с­то­п­ри­ем­на­та до­ма­ки­ня им по­ка­за как се на­ви­ва пре­ж­да на ху­ба­ви къл­бен­ца, как се сор­ти­рат и за­па­з­ват за по­сев се­ме­на и гру­д­ки, на­у­чи ги на още мно­го по­ле­з­ни не­ща. За­е­д­но по­д­ре­ди­ха и би­тов кът, с ин­те­ре­с­ни дър­ве­ни лъ­жи­ци. Го­с­ту­ва­не­то про­дъл­жи ка­то ис­тин­с­ки пра­з­ник. От­но­во за­пя­ха де­ца­та, тро­п­на­ха с ба­ба Ну­ша и хор­ца. А тя, ка­то сръ­ч­на до­ма­ки­ня, бе­ше при­го­т­ви­ла и ху­ба­ва по­чер­п­ка – пря­с­но из­пе­че­на пи­т­ка с до­ма­ш­но при­го­т­ве­на ме­ру­дия, пу­кан­ки, сла­д­ки. То­ва мно­го за­ра­д­ва и се ха­ре­са на мал­ки­те го­с­ти, а май­ки­те им взе­ха ре­це­п­ти­те. Сре­ща­та за­вър­ши с мно­го пе­с­ни и иг­ри. Тръ­г­на­ха си с на­у­че­но­то от ба­ба Ну­ша, до­вол­ни и ща­с­т­ли­ви. Те­х­ни­те учи­тел­ки Ма­рия Цо­не­ва и На­дя Ми­те­ва обе­ща­ха да има и дру­ги та­ки­ва пра­з­ни­ци.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.