Процедура за отдаване на свободни площи по алеи “Дамба” и “Двореца”

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

1. Обя­вя­ва про­це­ду­ра за от­да­ва­не на сво­бо­д­ни тро­то­ар­ни пло­щи – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по алея “Дам­ба” и алея “Дво­ре­ца”.

2. Цел на про­це­ду­ра­та: от­да­ва­не на тро­то­ар­ни пло­щи /3 м2/ за из­вър­ш­ва­не на тър­го­в­с­ка дей­ност, съ­г­ла­с­но одо­б­ре­на­та от Кме­та на Об­щи­на Бал­чик схе­ма за по­л­з­ва­не на тро­то­ар­на площ. Пе­ри­о­дът за от­да­ва­не на пло­щи­те е от 01.05.2014 г. – 30.09.2014 г.

2.1. Тро­то­ар­на та­к­са в раз­мер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за тър­го­в­с­ка дей­ност, ка­то су­ма­та въз­ли­за в раз­мер на 825.00 лв. /990,00 лв. с вкл. ДДС/.

2.2. Тро­то­ар­на та­к­са в раз­мер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за де­т­с­ки и раз­в­ле­ка­тел­ни иг­ри.

2.3. Тро­то­ар­на та­к­са в раз­мер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за про­да­ж­ба и из­го­т­вя­не на ху­до­же­с­т­ве­ни про­из­ве­де­ния, ка­то су­ма­та въз­ли­за в раз­мер на 825.00 лв. /990,00 лв. с вкл. ДДС/.

3. Ус­ло­вия за уча­с­тие :

3.1. Ре­ги­с­т­ра­ция на кан­ди­да­ти­те по Тър­го­в­с­кия За­кон /по т. 2.1 и т. 2.2/.      По т. 2.3 кан­ди­да­тът сле­д­ва да е за­вър­шил об­ра­зо­ва­ние в об­ла­ст­та на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во или да при­те­жа­ва май­с­тор­с­ко сви­де­тел­с­т­во.

3.2. Все­ки кан­ди­дат има пра­во да уча­с­т­ва са­мо за един обект.

3.3. Все­ки кан­ди­дат сле­д­ва да спа­з­ва пре­д­ме­та на дей­ност на от­да­де­на­та му тро­то­ар­на площ, съ­г­ла­с­но одо­б­ре­на­та схе­ма.

3.4. Кан­ди­да­тът сле­д­ва да е ко­ре­к­тен пла­тец към Об­щи­на Бал­чик. С пре­дим­с­т­во се кла­си­рат тър­го­в­ци с ад­ре­с­на ре­ги­с­т­ра­ция на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик, ин­ва­ли­ди и со­ци­ал­но сла­би. Фир­ми­те, кан­ди­да­т­с­т­ва­щи за тро­то­ар­но площ – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по алея “Дво­ре­ца” /дя­с­на стра­на – по­со­ка “Дво­ре­ца”/ с пре­д­мет на дей­ност – про­да­ж­ба на сла­до­лед при евен­ту­ал­но­то спе­чел­ва­не на съ­о­т­ве­т­но­то мя­с­то, сле­д­ва да се обър­нат към ли­цен­зи­ра­на фир­ма за мон­таж на па­сан­тен еле­к­т­ро­мер и свър­з­ва­не към си­с­те­ма­та на Общ. Бал­чик /гл. еле­к­т­ро­мер на Общ. Бал­чик/. Раз­хо­ди­те се по­е­мат от фир­ма­та, кан­ди­да­т­с­т­ва­ща за тро­то­ар­на­та площ. Пре­ди за­по­ч­ва­не на дей­но­ст­та да се се­зи­ра съ­о­т­ве­т­но­то длъ­ж­но­с­т­но ли­це от ОбА – Бал­чик /До­б­ри До­б­рев – гл. енер­ге­тик, тел. 0895/554 036/, ка­то му се пре­до­с­та­вят на­чал­ни дан­ни и да­та на за­си­ча­не. Съ­що­то да бъ­де из­вър­ше­но и в края на ле­т­ния се­зон, за да се оп­ре­де­ли су­ма­та за пла­ща­не.     Фир­ми­те, кан­ди­да­т­с­т­ва­щи за тро­то­ар­но площ – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по алея “Дво­ре­ца” /дя­с­на стра­на – по­со­ка “Дво­ре­ца”/ с пре­д­мет на дей­ност – про­да­ж­ба на су­ве­ни­ри и др., след евен­ту­ал­но спе­чел­ва­не на мя­с­то­то сле­д­ва при уп­ра­ж­ня­ва­не на тър­го­в­с­ка­та дей­ност да из­по­л­з­ват един­с­т­ве­но еле­к­т­ри­че­с­т­во за ос­ве­т­ле­ние. Съ­щи­те мо­гат да из­по­л­з­ват гл. еле­к­т­ро­мер на Об­щи­на Бал­чик или да се обър­нат към ли­цен­зи­ра­на фир­ма за мон­таж на па­сан­тен еле­к­т­ро­мер и свър­з­ва­не към си­с­те­ма­та на Общ. Бал­чик, ка­то раз­хо­ди­те се по­е­мат от фир­ма­та, кан­ди­да­т­с­т­ва­ща за тро­то­ар­на­та площ. В края на ле­т­ния се­зон ще им бъ­де оп­ре­де­ле­на су­ма за пла­ща­не от Об­щи­на Бал­чик.

4. До­ку­мен­ти за уча­с­тие в кла­си­ра­не­то :

4.1. До­ку­мент /пр. кви­тан­ция/ за за­ку­пе­на За­я­в­ле­ние – де­к­ла­ра­ция за уча­с­тие.

4.2. По­со­ч­ва­не на ЕИК за ли­ца, ре­ги­с­т­ри­ра­ни по ре­да на За­ко­на за Тър­го­в­с­кия ре­ги­с­тър

4.3. Де­к­ла­ра­ция, че ли­це­то ня­ма за­дъл­же­ния към Об­щи­на Бал­чик /про­ве­ря­ва се слу­же­б­но/. – При­ло­же­ние № 3

4.4. Де­к­ла­ра­ция, че ли­це­то ще спа­з­ва пре­д­ме­та на дей­ност на от­да­де­но­то тро­то­ар­но пра­во. – При­ло­же­ние № 2

4.5. За­я­в­ле­ние – де­к­ла­ра­ция за уча­с­тие по об­ра­зец – При­ло­же­ние №1.

4.6. Де­к­ла­ра­ция в сво­бо­ден текст, от­ра­зя­ва­ща же­ла­ни­е­то на фир­ма­та, от­на­ся­що се до из­по­л­з­ва­не на еле­к­т­ро­е­нер­гия по вре­ме на ле­т­ния се­зон

4.7. Ко­пие от ди­п­ло­ма /в об­ла­ст­та на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во/ или май­с­тор­с­ко сви­де­тел­с­т­во. За­ку­пу­ва­не­то на За­я­в­ле­ние – де­к­ла­ра­ция за уча­с­тие в раз­мер на 2,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 03.04.2014 г. до 16,00 ч. на 15.04.2014 г. вклю­чи­тел­но на ка­са­та на ОбА – Бал­чик. Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния за уча­с­тие е 15.04.2014 г. до 16.20 ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА – Бал­чик, ад­рес пл. “21 ІХ” № 6. В се­дем дне­вен срок след край­на­та да­та на при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ни­я­та за уча­с­тие ко­ми­си­я­та раз­г­ле­ж­да по­с­тъ­пи­ли­те за­я­в­ле­ния и из­го­т­вя спи­сък на одо­б­ре­ни­те кан­ди­да­ти. Спи­съ­кът се пре­д­с­та­вя за съ­г­ла­су­ва­не на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик, след ко­е­то се по­с­та­вя на ви­д­но мя­с­то на ин­фор­ма­ци­он­но­то та­б­ло в Об­щи­на Бал­чик и се пу­б­ли­ку­ва в ин­тер­нет стра­ни­ца­та на об­щи­на­та – www.balchik.bg.

Одо­б­ре­ни­те кан­ди­да­ти сле­д­ва да за­п­ла­тят дъл­жи­ми­те су­ми в срок до 30.04.2014 г. на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик. Тро­то­ар­ни­те пло­щи /ме­с­та, съ­г­ла­с­но одо­б­ре­на схе­ма/, за ко­и­то не е за­п­ла­те­на та­к­са в срок, ще бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни на дру­ги кан­ди­да­ти. На вси­ч­ки одо­б­ре­ни и за­п­ла­ти­ли в срок ще бъ­дат из­го­т­ве­ни раз­ре­ши­тел­ни за из­вър­ш­ва­не на тър­го­в­с­ка дей­ност.

За спра­в­ки: тел. 0579/7-10- 54, 7-10-73

Ве­се­ли­на Ма­ри­но­ва

Коментарите са затворени.