Д-р Сте­ф­ка Да­не­ва пре­д­с­та­вя в Балчик сти­хо­с­бир­ка­та си

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

6

Та­лан­т­ли­ва­та бъл­гар­с­ка по­е­те­са д-р Сте­ф­ка Да­не­ва ще пре­д­с­та­ви за пър­ви път в Бал­чик сти­хо­с­бир­ка­та си “Пръ­с­тен”.

Бал­чи­к­лии ще мо­гат да се за­по­з­на­ят с твор­ба­та и, бла­го­да­ре­ние  на лю­бе­з­но­то до­ма­кин­с­т­во на Инър Уил клуб Бал­чик и Инър Уил Клуб Вар­на.

Д-р Да­не­ва от го­ди­ни по­д­к­ре­пя  ка­у­зи­те на “Ро­та­ри”. Тя  е по­че­тен член на Инър Уил Вар­на. Ав­тор е на хим­на на Инър Уил Бъл­га­рия!

30 твор­би, по­с­ве­те­ни на на­с­т­ро­е­ни­я­та, стра­ст­та, жа­ж­да­та за лю­бов, бу­шу­ва­щи в жен­с­ка­та ду­ша, са съ­б­ра­ни в из­да­де­на­та кни­га.

По­е­зи­я­та на д-р Да­не­ва, пе­ди­а­тър по спе­ци­ал­ност, е на­со­че­на и към де­т­с­ка­та ау­ди­то­рия- “Дру­ж­ка”, “Ра­но слън­це­то съ­бу­дих”, а за те­х­ни­те май­ки са сти­хо­с­бир­ки­те “Ог­ле­дал­но”, “Пръ­с­тен”. Твор­че­с­т­во­то и е то­п­ло при­е­то във ро­д­ния и град Но­ва За­го­ра, Вар­на, Пло­в­див, Бур­гас и Ка­зан­лък.

За­по­вя­дай­те бал­чи­ш­ки  мо­ми­че­та – на 20, на 2 по 30, май­ки и Ва­ши­те по­ра­с­на­ли дъ­ще­ри, при­я­тел­ки и вси­ч­ки, ко­и­то оби­чат по­е­зи­я­та, за­е­д­но да се от­п­ра­вим  по пъ­те­ка­та на лю­бо­в­та!

Да из­пи­ем по ка­фе със Сте­ф­ка Да­не­ва, ко­я­то ще ни оча­к­ва в ре­с­то­ран­та на

Спа хо­тел “Ре­джи­на­Ма­рия” в 11:00 ч. на 12 ап­рил 2014 г.

Сне­жа­на ЖЕ­ЛЯ­З­КО­ВА

 

Коментарите са затворени.