Пъ­с­тър Ве­ли­к­ден в Цен­тъ­ра за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 12.04.2014, от 10:30ч.,

ЦЕН­ТЪР ЗА ОБ­ЩЕ­С­Т­ВЕ­НА ПО­Д­К­РЕ­ПА (ЦОП) гр.Бал­чик

ор­га­ни­зи­ра ини­ци­а­ти­ва под на­д­с­лов ”Ве­ли­к­ден­с­ки шар­ки”.

Вси­ч­ки мал­чу­га­ни, а и не са­мо…, са по­ка­не­ни да спо­де­лят пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние във връ­з­ка с на­б­ли­жа­ва­не­то на един от най-го­ле­ми­те и най- ва­ж­ни пра­во­с­ла­в­ни пра­з­ни­ци Ве­ли­к­ден.

Под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на спе­ци­а­ли­с­ти­те на ЦОП Бал­чик ще бъ­дат из­го­т­ве­ни уни­кал­ни кар­ти­ч­ки и ук­ра­са, ко­и­то след то­ва ще бъ­дат по­зи­ци­о­ни­ра­ни във фо­а­йе­то на Об­щи­на Бал­чик.

Оча­к­ва­ме Ви в ЦЕН­ТЪР ЗА ОБ­ЩЕ­С­Т­ВЕ­НА ПО­Д­К­РЕ­ПА

гр. Бал­чик, ул.”Пе­тър Бе­рон”, № 1 А,

За по­ве­че ин­фор­ма­ция:

тел. 0888 885 909, На­де­ж­да Але­к­сан­д­ро­ва

Коментарите са затворени.