Ма­те­ма­ти­че­с­ко съ­с­те­за­ние “Ев­ро­пей­с­ко кен­гу­ру” – 2014 г.

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

4

На 22.03.2013 г. ОУ “Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий” гр. Бал­чик бе до­ма­кин на тра­ди­ци­он­но­то ма­те­ма­ти­че­с­ко съ­с­те­за­ние “Ев­ро­пей­с­ко Кен­гу­ру”.

Съ­с­те­за­ни­е­то се ор­га­ни­зи­ра под еги­да­та на съ­ю­за на ма­те­ма­ти­ци­те от Ев­ро­па и Бъл­га­рия, и част от учи­тел­с­кия екип на учи­ли­ще­то: На­де­ж­да Цве­т­ко­ва, Да­ни­е­ла Пе­т­ро­ва, Или­я­на Пе­т­ро­ва, Ма­ри­я­на Стан­че­ва, Ива Ми­то­ва, Ва­ля Та­че­ва и Еле­на Дя­ко­ва. 59 уче­ни­ци от гра­да уча­с­т­ва­ха ед­но­в­ре­мен­но със сво­и­те връ­с­т­ни­ци от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, ка­то се съ­с­те­за­ва­ха в шест въз­ра­с­то­ви гру­пи: 0 гру­па – І клас, І гру­па – ІІ клас, ІІ гру­па – ІІІ и ІV клас, ІІІ гру­па – V и VІ клас, ІV гру­па – VІІ и VІІІ клас, V гру­па – ІХ и Х клас, VІ гру­па – ХІ и ХІІ клас. По ре­г­ла­мент съ­с­те­за­ни­е­то про­дъл­жи 75 ми­ну­ти от 11.00 до 12.15 ча­са.

Мно­го ро­ди­те­ли при­д­ру­жи­ха де­ца­та си и спо­де­ли­ха въл­не­ни­я­та им до края на съ­с­те­за­ни­е­то. Ръ­ко­во­д­с­т­во­то и учи­тел­с­кия ко­ле­к­тив на ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” мо­гат да се гор­де­ят с ре­зул­та­ти­те, по­с­ти­г­на­ти от те­х­ни­те въз­пи­та­ни­ци: Ре­зул­та­ти от Об­ла­с­тен кръг на ма­те­ма­ти­че­с­ко съ­с­те­за­ние “Ев­ро­пей­с­ко Кен­гу­ру” – 2014 г. Ва­ле­рия Въ­ле­ва  Iбклас в ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” –  2 мя­с­то  Сто­ян Ва­си­лев  Iб клас  ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”  –  3 мя­с­то Але­к­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва  Iа клас  ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”  –  Гра­мо­та Жу­ли­а­на Ми­хай­ло­ва Iа клас  ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” –  Гра­мо­та Ве­ли­ко Ве­ли­ков  IIб клас ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” –  3 мя­с­то Ра­ли­ца Ми­те­ва  IIа клас ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” –  3 мя­с­то Ра­до­с­лав Стан­чев  IIIб клас ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” –  2 мя­с­то На­г­ра­ж­да­ва­не­то на от­ли­че­ни­те уче­ни­ци се из­вър­ши на 28.03.2014 г. от 18,30 ча­са в ПМГ “Иван Ва­зов” в гр.До­б­рич.

5

Развълнуваните родители очакват резултатите от “Европейското кенгуру”

Коментарите са затворени.