По­хо­дът на кни­ги­те за­по­ч­на

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

2

Дългогодишната учителка по български език и литература Стела Дакова Стоянова чете статия за Андерсен на децата от клуб “Приятели на книгата”

По­хо­дът на кни­ги­те за­по­ч­на За по­ре­ден път би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ “П.Хи­лен­дар­с­ки 1870” гр.Бал­чик се вклю­чи в тра­ди­ци­он­на­та ини­ци­а­ти­ва “Ма­ра­тон на че­те­не­то 2-23 ап­рил”.

Вто­ри ап­рил – Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят ден на де­т­с­ка­та кни­га е пра­з­ник, кой­то вдъ­х­но­вя­ва де­ца­та, учи ги да бъ­дат до­б­ри, мъ­д­ри, да оби­чат кра­со­та­та, да ме­ч­та­ят и да бъ­дат ща­с­т­ли­ви.

В дне­в­ни­ка си све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ни­ят раз­ка­з­вач Ханс Кри­с­ти­ян Ан­дер­сен от­бе­ля­з­ва: “Тря­б­ва да пре­вър­на ра­бо­та­та си в жи­во де­ло! Тря­б­ва да изо­б­ра­зя за чо­ве­че­с­т­во­то пре­д­с­та­ва­та, ко­я­то ви­ж­да ду­ша­та ми, в це­лия и бля­сък и раз­но­о­б­ра­зие. Ду­ша­та ми знае, че мо­же и ще го на­п­ра­ви!” И ус­пя­ва. На­пи­с­ва ро­ма­ни, сти­хо­т­во­ре­ния, пъ­те­пи­си, а при­ка­з­ки­те му ос­та­ват сред ве­ч­ни­те съ­к­ро­ви­ща на све­то­в­на­та ли­те­ра­ту­ра – 150 при­ка­з­ки, пре­ве­де­ни на 125 ези­ка.

На 1 ап­рил 2014 г. в Де­т­с­кия от­дел на би­б­ли­о­те­ка­та се про­ве­де ед­на въл­ну­ва­ща сре­ща с твор­че­с­т­во­то на Ан­дер­сен чрез пре­зен­та­ция за ав­то­ра, из­го­т­ве­на от би­б­ли­о­те­кар­ка­та Ма­ри­я­на Ра­де­ва. Уча­с­т­ни­ци­те бя­ха от клуб “При­я­те­ли на кни­га­та”: от ОУ “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Бал­чик -Але­к­сан­дър Та­нев /6 кл./, Ба­раш Се­зан /2 кл./, Ти­мур Се­зан /4 кл./, Ро­сен Ге­ор­ги­ев /3 кл./, Ма­рин Ива­нов /3 кл./, Ра­ди Га­ли­нов /3 кл./, Ни­ко­ла Та­нев /2 кл./, Жа­ни­на Ни­ко­ло­ва /2 кл./, Фи­лип Ко­лев /6 кл./, Ра­до­с­лав Стан­чев /3 кл./; от СОУ “Хр.Бо­тев” Бал­чик – Си­мо­на Цве­та­но­ва /5 кл./ и Яна Ата­на­со­ва /7 кл./

Де­ца­та се за­по­з­на­ха с ин­те­ре­с­ни фа­к­ти от био­г­ра­фи­я­та на пи­са­те­ля. На­у­чи­ха как у не­го се е съ­з­дал ин­те­ре­сът към кни­га­та и как е съ­т­во­рил ве­ли­ко­ле­п­ни­те си про­из­ве­де­ния. Раз­г­ле­да­ха из­ло­ж­ба за Ан­дер­сен. Че­то­ха от­къ­си от Ан­дер­се­но­ва при­ка­з­ка по из­бор: “Но­ви­те дре­хи на ца­ря”, “Сне­ж­на­та кра­ли­ца”, “Па­ле­ч­ка”, “Мал­ка­та ки­б­ри­то­п­ро­да­ва­ч­ка”, “Ди­ви­те ле­бе­ди”и др.

Ка­то чле­но­ве на клуб “При­я­те­ли на кни­га­та” те от­го­во­ри­ха на въ­п­ро­са ка­к­во са на­у­чи­ли от дне­ш­на­та сре­ща. Спо­де­ли­ха, че ще за­по­м­нят, че на­ред с Лу­ис Ка­рол и Ас­т­рид Лин­д­г­рен се на­ре­ж­дат през 1958 г. ка­то на­г­ра­де­ни със зла­тен ме­дал /мал­ка Но­бе­ло­ва на­г­ра­да/ и бъл­гар­с­ки­те раз­ка­з­ва­чи Ан­гел Ка­ра­лий­чев и Ва­ле­ри Пе­т­ров.

В мен за­го­во­ри учи­те­лят по ли­те­ра­ту­ра и про­че­тох на де­ца­та ста­ти­я­та “Раз­ка­з­ва­чът на при­ка­з­ки за нас и на­ша­та зе­мя” от Ми­ха­ил До­к­то­ров: “Пле­нен от тай­ни­те на Ори­ен­та, на 21 ап­рил 1841 г. Ан­дер­сен тръ­г­ва с гру­па лю­би­те­ли на пъ­те­ше­с­т­вие с френ­с­кия ко­раб “Рам­зес”. През вто­ра­та по­ло­ви­на на 30-те го­ди­ни на 19 век, зе­ми­те на юг от Ду­нав са би­ли не­с­по­кой­ни, бе­ля­за­ни от въ­с­та­ния сре­щу тур­с­ка­та им­пе­рия. Би­ло е мно­го опа­с­но да се пъ­ту­ва.

Гру­па­та до­с­ти­га до ви­дин­с­ко­то при­с­та­ни­ще, но е би­ла спря­на от тур­с­ка­та власт.

В дне­в­ни­ка си Ан­дер­сен пи­ше:”Ис­ках да ми­на през град Ви­дин. За ка­к­во до­й­дох тук? На­ли, за да ви­дя хра­б­ри­те бъл­га­ри и по­д­ви­зи­те им. Аз не съм от най-хра­б­ри­те мъ­же и гър­ло­то ми пре­съ­х­ва при ми­съл­та, да пре­ми­на през те­х­ни­те зе­ми!”. Ан­дер­сен на­ри­ча “тре­то­то, чу­до, ко­е­то е ви­дял” – хра­б­ро­ст­та на бъл­гар­с­кия на­род и въз­к­ли­к­ва: “Ня­кой тря­б­ва да раз­ка­же на Ев­ро­па за вар­вар­с­т­во­то, ко­е­то се из­вър­ш­ва над без­за­щи­т­ни­те бъл­га­ри. Та­зи стра­на уди­ви­тел­но при­ли­ча на мо­я­та ро­д­на Да­ния. Не се от­ка­з­вам от ед­но по­в­тор­но ид­ва­не в зе­ми­те на бъл­га­ри­те.”

След ка­то им про­че­тох ста­ти­я­та, де­ца­та раз­въл­ну­ва­но ръ­ко­п­ля­с­ка­ха и на­вяр­но ще за­по­м­нят за­ви­на­ги Ан­дер­се­но­во­то от­но­ше­ние към бъл­га­ри­те.

На 2 ап­рил гру­пи от ЦДГ “Чай­ка” Бал­чик и ЦДГ “Здра­вец” Бал­чик се по­то­пи­ха в при­ка­з­ния свят на Ан­дер­се­но­ви­те при­ка­з­ки.

В би­б­ли­о­те­ка­та до­й­до­ха и уче­ни­ци от ОДК Бал­чик, ко­и­то съ­що че­то­ха при­ка­з­ки и се до­ко­с­на­ха до ста­ро­пе­ча­т­ни кни­ги от 1899 г.-1930 г. и из­да­ния на ме­с­т­ния ве­с­т­ник “Ус­т­рем” от 60-те го­ди­ни на 20 век, съ­х­ра­ня­ван в би­б­ли­о­те­ка­та.

Кол­ко ва­ж­на и зна­чи­ма е ми­си­я­та на би­б­ли­о­те­ки­те – да на­сър­ча­ват хо­ра­та да че­тат, да ут­вър­ж­да­ват лю­бо­в­та към зна­ни­е­то, да съ­х­ра­ня­ват за по­ко­ле­ни­я­та в бо­га­ти­те си кни­го­х­ра­ни­ли­ща ду­хо­в­ни­те цен­но­с­ти и мъ­д­рост на на­ро­ди­те по све­та.

Пра­з­ни­кът на че­тя­щи­те от Об­щи­на Бал­чик, за­по­ч­нал на 1 ап­рил с ини­ци­а­ти­ва­та на клуб “При­я­те­ли на кни­га­та”, про­дъл­жа­ва. Пре­д­с­тои сре­ща на уче­ни­ци от ОДК с чле­но­ве на Ли­те­ра­тур­ния клуб “Й.Кръ­ч­ма­ров”.

3

Марияна Георгиева, библиотекар в Детски отдел на библиотеката при ч-ще П. Хилендарски Балчик изнася презентация за Андерсеновите приказки на децата от ЦДГ “Здравец” и ЦДГ “Чайка” по време на тра­ди­ци­он­на­та ини­ци­а­ти­ва “Ма­ра­тон на че­те­не­то 2-23 ап­рил”.

 

Сте­ла ДА­КО­ВА СТО­Я­НО­ВА

 

 

Коментарите са затворени.