Обучение на съдебни служители за обслужване на гражданите

Dec 7th, 2010 | От | Category: Общински новини

Обу­че­ние на те­ма „Съ­де­б­но-ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не на гра­ж­да­ни” се про­ве­ж­да днес и ут­ре в Обу­чи­тел­на­та за­ла на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд. В не­го уча­с­т­ват 24 слу­жи­те­ли на ок­ръ­ж­ни, ра­йон­ни, во­ен­ни и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни съ­ди­ли­ща от Вар­на, До­б­рич, Шу­мен, Си­ли­с­т­ра, Ве­ли­ки Пре­с­лав, Раз­г­рад, Ду­ло­во, Ка­вар­на и Бал­чик. То е фи­нан­си­ра­но от На­ци­о­нал­ния ин­с­ти­тут на пра­во­съ­ди­е­то. Ле­к­тор на се­ми­на­ра е Ро­за Ге­ор­ги­е­ва – за­ве­ж­дащ кан­це­ла­рия на Гра­ж­дан­с­ко от­де­ле­ние в Со­фий­с­ки гра­д­с­ки съд. „Обу­че­ни­е­то е ин­те­ра­к­ти­в­но. Цел­та ни е с по­д­го­т­ве­ни­те ма­те­ри­а­ли, пре­до­с­та­ве­ни­те зна­ния и на­п­ра­ве­ни­те уп­ра­ж­не­ния да по­д­ти­к­нем съ­де­б­ни­те слу­жи­те­ли към но­ви идеи. Оча­к­ва­ме те да спо­де­лят свой опит и пра­к­ти­ки”, ко­мен­ти­ра тя. Про­г­ра­ма­та пре­д­ви­ж­да об­съ­ж­да­не на стан­дар­ти­те за об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти, зна­че­ни­е­то на про­фе­си­о­нал­но­то об­с­лу­ж­ва­не, ра­бо­та­та с тру­д­ни кли­ен­ти, про­фе­си­о­нал­на­та ети­ка, от­но­ше­ни­я­та ме­ж­ду слу­жи­те­ли­те в съ­да и йе­рар­хи­ч­ни­те от­но­ше­ния ме­ж­ду съ­дии и слу­жи­те­ли. То­ва е тре­то обу­че­ние на На­ци­о­нал­ния ин­с­ти­тут на пра­во­съ­ди­е­то, на ко­е­то е до­ма­кин До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.