“Художници, Балчик, Любов среща на европейски морета – 2014”

Apr 9th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

XIII издание “Светлинни пътеки”

Гра­ди­ни­те на Дво­ре­ца в Бал­чик, из­лъ­ч­ва­не­то на Бе­ли­ят град са вдъ­х­но­вя­ва­ли и съ­бу­ж­да­ли твор­че­с­ка­та енер­ги на сто­ти­ци твор­ци в го­ди­ни­те от раз­ли­ч­ни об­ла­с­ти на из­ку­с­т­во­то.

В про­дъл­же­ние на де­сет дни ав­то­ри­те ще имат въз­мо­ж­но­ст­та да се до­ко­с­нат, да усе­тят и пре­не­сат в сво­и­те твор­би кра­со­та­та и не­по­в­то­ри­мия дух на то­ва ма­ги­ч­но мя­с­то.

За три­на­де­се­ти по­ре­ден път “Све­т­лин­ни пъ­те­ки” ще про­во­ки­ра уча­с­т­ни­ци­те да съ­п­ре­жи­ве­ят и спо­де­лят чрез сво­е­то из­ку­с­т­во си­ла­та на кра­со­та­та.Ще имат въз­мо­ж­но­ст­та да се пре­не­сат из­вън еже­д­не­в­но­то и от­въд ви­ди­мо­то да по­тър­сят и от­к­ри­ят ли­ч­ни­те си пъ­ту­ва­ния по не­по­в­то­ри­ми­те све­т­лин­ни по­со­ки обе­ди­не­ни от “Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов – сре­ща на  ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та”.

Евгений ГЕОРГИЕВ

Коментарите са затворени.