18-годишен получи 6 месеца условно наказание за прокарване в обръщение на неистинска банкнота

Dec 7th, 2010 | От | Category: Общински новини

Ус­ло­в­но на­ка­за­ние от 6 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок на­ло­жи До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд на 18-го­ди­ш­ния Изет Исе­ин. Той бе при­з­нат за ви­но­вен, че на 27.04.2010 г. в гр. Бал­чик при ус­ло­ви­я­та на по­с­ре­д­с­т­ве­но из­вър­ши­тел­с­т­во чрез на­ка­за­тел­но не­от­го­во­рен ма­ло­ле­тен е про­ка­рал в об­ръ­ще­ние бан­к­но­та от 10 лв., ко­я­то е по­д­п­ра­ве­на след ка­то е зна­ел, че е по­д­п­ра­ве­на. Съ­дът по­с­та­но­ви бан­к­но­та­та да бъ­де уни­що­же­на след вли­за­не на при­съ­да­та в си­ла. След ка­то Изет Есе­ин за­я­ви, че при­з­на­ва вси­ч­ки по­со­че­ни в об­ви­ни­тел­ния акт фа­к­ти и ви­на­та си, До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд до­пу­с­на де­ло­то да се гле­да ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пле­ди­ра, че при на­вър­ше­ни 18 го­ди­ни през ме­сец ап­рил 2010 г. Изет Исе­ин е за­ку­пил за 20 лв. от не­по­з­нат мъж 10 не­и­с­тин­с­ки бан­к­но­ти по 10 лв. „Зна­ей­ки то­ва, по­д­съ­ди­ми­ят ре­шил да ги из­по­л­з­ва чрез 11-го­ди­шен сви­де­тел, кой­то ня­ма съ­з­на­ние ка­к­во вър­ши”, по­со­чи про­ку­ро­рът. На 27.04.2010 г. Исе­ин дал ед­на бан­к­но­та на ма­ло­ле­т­ния, за да му ку­пи ци­га­ри. Ни­що не­по­до­зи­ра­ща­та про­да­ва­ч­ка взе­ла бан­к­но­та и вър­на­ла ре­с­то от 6,25 лв. Ма­ло­ле­т­ни­ят дал ре­с­то­то и ци­га­ри­те на по­д­съ­ди­мия. То­га­ва об­ви­ня­е­ми­ят му ка­зал, че бан­к­но­та­та би­ла фал­ши­ва. В до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во Исе­ин е за­я­вил, че е уни­що­жил ос­та­на­ли­те бан­к­но­ти. Той е с на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не е же­нен, не ра­бо­ти, не е осъ­ж­дан и срещу не­го не се во­дят дру­ги на­ка­за­тел­ни про­из­во­д­с­т­ва. Про­ку­ро­рът по де­ло­то по­со­чи, че де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но при пре­вес на сме­к­ча­ва­щи­те об­с­то­я­тел­с­т­ва. Мла­де­жът е в на­ча­ло­то на своя жи­вот, имал е те­ж­ко де­т­с­т­во, из­вър­шил е пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то при ни­с­ка сте­пен на об­ще­с­т­ве­на опа­с­ност. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­и­с­ка ус­ло­в­на при­съ­да.
Ад­во­ка­тът на Изет Исе­ин по­мо­ли съ­да за ми­ни­мал­но на­ка­за­ние и по­со­чи, че де­я­ни­е­то е сто­ре­но от де­т­с­ко лю­бо­пи­т­с­т­во и ле­ко­ми­с­лие. Той е въз­с­та­но­вил при­чи­не­ни­те ще­ти.
При­съ­да­та на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд мо­же да бъ­де об­жал­ва­на и про­те­с­ти­ра­на пред Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на, в 15-дне­вен срок.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.