200 души празнуваха идването на пролетта в Балчик

Mar 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2300174

Ху­ба­ви­ят пра­з­ник 22 март – Пър­ва про­лет, от­но­во съ­б­ра хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми от клуб “Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. То­зи път те бя­ха по­ка­ни­ли в ре­с­то­рант “Ло­тос” сво­и­те при­я­те­ли от шест  пен­си­о­нер­с­ки клу­ба от До­б­ри­ч­ка об­ласт: с.Па­с­ка­ле­во, с.Че­ло­пе­че­не, с.Кра­не­во, гр.До­б­ри и Балчик. Та­ка ре­с­то­рант “Ло­тос” се за­ре­ди с ве­д­ро­то на­с­т­ро­е­ние на око­ло 200 пра­з­ну­ва­щи, до­ш­ли тук да се по­ве­се­лят. Го­с­ти­те бя­ха по­с­ре­щ­на­ти ра­ду­ш­но и за­ки­че­ни със сим­во­ли­ч­ни ук­ра­ше­ния, из­ра­бо­те­ни от сръ­ч­ни­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки на клуб “Хи­нап”. Пра­з­ни­кът от­к­ри Д.Ма­ле­ва със сър­де­ч­но ла­ко­ни­ч­но при­ве­т­с­т­вие. След пър­ва­та на­з­д­ра­ви­ца ръ­ко­во­ди­те­ли­те на го­с­ту­ва­щи­те клу­бо­ве бя­ха по­ка­не­ни на сце­на­та, къ­де­то по­лу­чи­ха ка­лен­да­ри на Об­щи­на­та и ко­ш­ни­ци с раз­цъ­ф­на­ли про­ле­т­ни цве­тя, ся­каш от­къ­с­на­ти от гра­дин­ка­та на Бе­ло­но­га­та Гер­га­на. По­да­ре­ни им бя­ха ръ­ч­но из­ра­бо­те­ни мно­го кра­си­ви ва­зи­ч­ки от хи­на­п­ка­та Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва, ко­я­то ак­ти­в­но по­д­по­ма­га ори­ги­нал­ни­те идеи на Дим­ка Ма­ле­ва. В по­д­хо­дя­ща кра­си­ва но­сия Де­с­пи­на се пре­въ­п­лъ­ти  в Пър­ва про­лет, ка­то жри­ца на Ки­бе­ла, раз­да­ва­ща цве­тя и сла­д­ки и за­ка­ч­ли­ви ме­да­льо­ни от мал­ки ме­т­ли­ч­ки, за да го­нят зли­те ду­хо­ве през про­лет­та.

Пре­д­се­да­те­ли­те на го­с­ту­ва­щи­те клу­бо­ве от­вър­на­ха с бла­го­дар­с­т­ве­ни сло­ва и по­д­го­т­ве­ни по­да­ръ­ци за клуб “Хи­нап”. 80-го­ди­ш­на­та до­б­ри­ч­лий­ка Иван­ка По­по­ва бе­ше оме­си­ла и из­пе­к­ла гра­ма­д­на до­б­ру­джан­с­ка пи­та, от ко­я­то по ха­п­ка опи­та­ха вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи. Олег  Те­мел­ков, пре­д­се­да­те­лят на Ре­ги­о­нал­ния съ­вет на ин­ва­ли­ди­те в До­б­рич, кой­то вся­ко­га ува­жа­ва с при­съ­с­т­вие по­до­б­ни про­я­ви, при­ве­т­с­т­ва при­съ­с­т­ва­щи­те и бла­го­да­ри на до­ма­ки­ни­те с ми­ли ду­ми. Той при­по­м­ни чу­де­с­ни­те пре­жи­вя­ва­ния от пра­з­ни­ци­те в Тер­вел, До­б­рич и Г.То­ше­во. По­же­ла им здра­ве­то, без ко­е­то ни­кой не мо­же и ща­с­т­ли­ви про­ле­т­ни дни. След та­зи офи­ци­ал­на част пра­з­ни­кът про­дъл­жи с вку­сен обяд, гар­ни­ран с по­д­хо­дя­ща му­зи­ка, хо­ра, мо­дер­ни тан­ци. А ка­то по­з­на­ва­ме сти­ла и ме­то­ди­те на Д.Ма­ле­ва и не­й­ни­те ак­ти­в­ни и мно­го от­го­вор­ни съ­т­ру­д­ни­ч­ки от клуб “Хи­нап”, мо­жем да се до­се­тим за ат­мо­с­фе­ра­та – по­е­ти­ч­ни сло­ва /ка­к­то вся­ко­га от Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва/, кон­кур­си, на­ди­г­ра­ва­ния, спе­че­ле­ни на­г­ра­ди и мно­го на­с­т­ро­е­ние. Хо­ра­та, до­ш­ли тук в то­зи ден, /без зна­че­ние, че той от­но­во се ока­за на­м­ръ­щен и мъ­г­лив, ся­каш, за да на­ка­же ня­ко­го, скри­вай­ки кра­со­та­та на без­б­ре­ж­но­то мо­ре и бе­ли­те хъл­мо­ве, по­ч­ти не­ви­ди­ми ве­че от ви­со­ки­те хо­те­ли по Дам­ба­та/, тан­цу­ва­ха, пя­ха, сме­хът и ве­се­ли­е­то бя­ха с тях не­пре­къ­с­на­то в та­зи дру­же­лю­б­на при­я­тел­с­ка об­с­та­но­в­ка. То­ч­но та­ка, ка­к­то се пее в ем­б­ле­ма­ти­ч­на­та пе­сен на клуб “Хи­нап” – “При­я­те­ли да имаш е бо­га­т­с­т­во”. За­пя­вай­ки та­зи пе­сен в на­ча­ло­то на пра­з­ни­ка, гру­па “Не­с­по­кой­ни въл­ни” от Бал­чик при­зо­ва до­б­ри­на­та и при­я­тел­с­т­во­то да бъ­дат во­де­щи в жи­во­та на хо­ра­та, на­ри­ча­ни в не­да­ле­ч­но­то ми­на­ло “ин­ва­ли­ди”.  Хо­ра­та, ко­и­то то­ч­но по­ра­ди още­те­но­то си здра­ве са с по-сил­ни ха­ра­к­те­ри и здрав дух.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

 

Коментарите са затворени.