Пи­са­те­ли­те Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов и Ен­чо Ди­ми­т­ров гостуваха на българите в гр. Та­ра­к­лия (Молдова)

Mar 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1464134_1382447098666137_1873946416_n

На 23 март 2014 г. от 16:00 ч. в гр. Та­ра­к­лия (Мол­до­ва), на­се­лен из­к­лю­чи­тел­но с бъл­га­ри, се съ­с­тоя пре­ми­е­ра­та на дра­ма­та “На кръ­с­то­път” от Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов. Ар­ти­с­ти­ч­ни­те уме­ния на та­ра­к­лий­ци са из­ве­с­т­ни на бал­чи­к­лии още от 2001 г., ко­га­то тру­па­та на Иван Бо­ри­ме­ч­ков пре­д­с­та­ви дра­ма­ти­зи­ран бъл­гар­с­ки фол­к­лор на сце­на­та на чи­та­ли­ще “П. Хи­лен­дар­с­ки” – Бал­чик. Се­га, на чист бъл­гар­с­ки език, със съ­в­сем лек, при­я­тен ак­цент, ак­тьо­ри­те пре­д­с­та­ви­ха пи­е­са­та на арен­да­то­ра от град Ге­не­рал То­ше­во – Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов (ав­тор на по­ве­че от де­сет кни­ги) и спе­че­ли­ха за­ви­на­ги сър­це­то му за ка­у­за­та: да се за­дъл­бо­ча­ват кул­тур­ни­те връ­з­ки ме­ж­ду бъл­га­ри­те, не­за­ви­си­мо къ­де жи­ве­ят. Ак­тьо­ри­те от те­а­тър “Сме­шен пе­тък” и друг път са иг­ра­ли не­го­ви пи­е­си. То­ва е тре­та­та. На пре­д­с­та­в­ле­ни­е­то при­съ­с­т­ва­ха пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ме­с­т­на­та уп­ра­ва, в ли­це­то на Але­к­сан­дър Го­ро­но­в­с­ки (кмет на гра­да), Ев­ге­ния Ма­джа­ро­ва (на­чал­ник на про­с­ве­та­та), офи­ци­ал­ни  пре­д­с­та­ви­те­ли на бъл­гар­с­ка­та об­щ­ност от град Та­ра­к­лия и град Из­ма­ил. За­е­д­но с бъл­гар­с­ка­та гру­па бе Ни­ко­лай Пла­гов – та­ра­к­лий­с­ки бъл­га­рин, бивш во­е­нен ле­тец, се­га пре­д­с­та­ви­тел на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри – пре­сел­ни­ци в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. Той по­да­ри на би­б­ли­о­те­ка­та мно­го уче­б­ни­ци и по­ма­га­ла. Ка­то пре­д­с­та­ви­тел на ли­те­ра­ту­рен клуб “Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” – Бал­чик, в Та­ра­к­лия бе­ше Ен­чо Ди­ми­т­ров, ав­тор на пет кни­ги, две от ко­и­то на­пи­са­ни през по­с­ле­д­на­та го­ди­на. На сле­д­ва­щия ден (24 март) от 08:30 ч. Г. Ба­ла­ба­нов и Е. Ди­ми­т­ров се сре­щ­на­ха с над три­де­сет уче­ни­ци от тре­та гим­на­зия, пе­че­ли­ли раз­ли­ч­ни кон­кур­си на ре­ги­о­нал­но ни­во. По идея на Г. Ба­ла­ба­нов и с не­го­ви фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва ще се про­ве­де в чест на 24 май кон­курс на те­ма: “Бъл­га­рия в мо­и­те ме­ч­ти”.

Дмитри

БОРИМЕЧКОВ

Коментарите са затворени.