Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон обя­вя­ва кон­курс за из­ра­бо­т­ва­не на ло­го

Mar 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Днес, 21 март 2014 г. Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон (БДЧР) обя­вя­ва кон­курс за из­ра­бо­т­ва­не на ло­го на ди­ре­к­ци­я­та.  В кон­кур­са мо­гат да уча­с­т­ват мла­де­жи от 16 до 26 го­ди­ни. Про­е­к­ти­те за от­ли­чи­те­лен знак на БДЧР тря­б­ва да асо­ци­и­рат с дей­но­ст­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, да бъ­дат ав­тор­с­ки, ори­ги­нал­ни и но­ва­тор­с­ки.

Пре­д­ло­же­ни­я­та за ло­го ще се при­е­мат до 5 юни – Ден на окол­на­та сре­да. Спе­ци­ал­на ко­ми­сия, чи­и­то съ­с­тав ще бъ­де опо­ве­с­тен в на­ча­ло­то на ме­сец юни, ще оце­ни и ще из­бе­ре ло­го­то-по­бе­ди­тел. На 8 ав­густ на це­ре­мо­ния ще бъ­дат на­г­ра­де­ни по­бе­ди­те­ли­те в кон­кур­са. Ав­то­рът на кла­си­ра­но­то на пър­во мя­с­то ло­го ще по­лу­чи та­б­лет. За вто­ро мя­с­то на­г­ра­да­та е фо­то­а­па­рат, а за тре­то – еле­к­т­рон­на кни­га.

За да уча­с­т­ва в кон­кур­са, все­ки же­ла­ещ тря­б­ва да по­пъл­ни ре­ги­с­т­ра­ци­он­на фор­ма. Нейн об­ра­зец, ка­к­то и ус­ло­ви­я­та за уча­с­тие в кон­кур­са, са пу­б­ли­ку­ва­ни на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на БДЧР – www.bsbd.org.

Басей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон 

Коментарите са затворени.