УС на кооперация “Черно море – Балчик”

Mar 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

УС на кооперация  “Черно море – Балчик”

сви­к­ва Об­що го­ди­ш­но от­че­т­но – изборно съ­б­ра­ние на 26.04.2014 г. /съ­бо­та/ от 8:00 ча­са в за­ла­та на чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, град Бал­чик при сле­д­ния

ДНЕ­ВЕН РЕД:                      

1.Ос­во­бо­ж­да­ва­не на член-ко­о­пе­ра­то­ри, приемане на член-кооператори.

2. Отчет на УС.

3. Отчет на КС.

4. Одиторски доклад.

5. Приемане на разчет за стопанската 2013/2014 г. и избор на одитор.

6. Избор на Председател на кооперацията и членове на УС и КС

Съ­г­ла­с­но За­ко­на за ко­о­пе­ра­ци­и­те (чл.17, ал.2), ако не  се явя­т­ не­о­б­хо­ди­ми­ят брой чле­но­ве, съ­б­ра­ни­е­то ще се про­ве­де в съ­щия ден (26 ап­рил 2014 г.), на съ­що­то мя­с­то (за­ла­та на чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”) от 9:00 ча­са, при съ­щия дне­вен ред, не­за­ви­си­мо от броя на при­съ­с­т­ва­щи­те.

 

 

Коментарите са затворени.