Покана за сесия на Общински съвет – гр. Балчик

Mar 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 март 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на три­го­ди­ш­на бю­дже­т­на про­г­но­за за 2015 г., 2016 г. и 2017 го­ди­на за ме­с­т­ни дей­но­с­ти на об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов-кмет на об­щи­на­та

2. Пре­д­ло­же­ние за до­пъл­ни­тел­но въз­на­г­ра­ж­де­ние на кме­т­с­ки­те на­ме­с­т­ни­ци в об­щи­на Бал­чик за по­с­ти­г­на­ти до­б­ри ре­зул­та­ти в ра­бо­та­та. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов-кмет на об­щи­на­та

3. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на но­ва На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та и ре­да за ус­та­но­вя­ва­не жи­ли­щ­ни ну­ж­ди на гра­ж­да­ни за на­с­та­ня­ва­не в об­щин­с­ки жи­ли­ща, по­л­з­ва­не и уп­ра­в­ле­ние на об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

4. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем чрез търг на ча­с­ти от об­щин­с­ки имо­ти – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност  за по­с­та­вя­не на ка­фе-ав­то­ма­ти. Вно­си­тел: Ни­ко­лай

Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

5. От­пу­с­ка­не на по­мо­щи за во­ен­но­ин­ва­ли­ди и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли от об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

6. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и “Био­линкс” ООД, по от­но­ше­ние на  ПИ № 39459.506.225 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, м. “По­ля­ни­те”. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

7. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и “Ес­те­ли” ООД, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.8.183 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, в.з. “Сбор­но мя­с­то”. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

8. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем чрез пу­б­ли­чен търг на по­ме­ще­ние /ма­га­зин за про­ми­ш­ле­ни сто­ки/, на­хо­дя­що се на пър­ви етаж на “МЦ І” ЕО­ОД град Бал­чик.    Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

9. Пре­д­ло­же­ние за ут­вър­ж­да­ва­не на на­чал­на тръ­ж­на це­на и праг на ми­ни­мал­на на­ем­на це­на за де­кар зе­ме­дел­с­ка зе­мя от об­щин­с­кия по­зем­лен фонд при от­да­ва­не под на­ем, след про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­те­ни тър­го­ве или ане­к­си­ра­не на ве­че склю­че­ни на­ем­ни до­го­во­ри. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

10. Пре­д­ло­же­ние за про­мя­на в Мар­ш­ру­т­но раз­пи­са­ние № 5-3 по ав­то­бу­с­на ли­ния № 3 и за­к­ри­ва­не на Ли­ния № 4 от об­щин­с­ка­та тран­с­пор­т­на схе­ма.          Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

11. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на кон­курс за въз­ла­га­не уп­ра­в­ле­ние на “МБАЛ” ЕО­ОД Бал­чик                Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

12. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и ЕТ “Пла­мен Ра­чев Ра­чев” по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.76.44 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай

Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

13. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи на гра­ж­да­ни. Вно­си­тел: д-р Урал Бе­ки­ров – член на ПКЗССД

14. Пре­д­ло­же­ние за фи­нан­си­ра­не от­пе­ча­т­ва­не­то на кни­га­та “Фар­ва­те­ра на един мо­ряк”.               Вно­си­тел: Кра­си­мир Ку­нев-пре­д­се­да­тел на ПКОКМД

15. Пре­д­ло­же­ние за фи­нан­со­ва по­д­к­ре­па за из­да­ва­не на кни­га за се­ло Кра­не­во “КРА­НЕ­ВО – ЕХО ОТ ВЕ­КО­ВЕ­ТЕ”.                 Вно­си­тел: Кра­си­мир Ку­нев – пре­д­се­да­тел на ПКОКМД

16. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не раз­ре­ше­ние за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план за “Вън­шен во­до­п­ро­вод ф110 за за­х­ран­ва­не на ПИ 02508.544.618 – Пре­то­вар­на стан­ция за ТБО по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на м.Мом­чил гр.Бал­чик” и одо­б­ря­ва­не на за­да­ние към ПУП-ПП.           Вно­си­тел: Ни­ко­лай

Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

17. Раз­г­ле­ж­да­не до­к­лад за одо­б­ря­ва­не на ПУП-Пар­це­ла­рен план за “По­д­зе­мен во­до­п­ро­вод за за­х­ран­ва­не на ПИ 39459.3.45” по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во, Об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов-кмет на об­щи­на­та

18. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и Елен­ка Трен­да­фи­ло­ва То­до­ро­ва по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.81.232 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, м. “Две­те че­ш­ми”.                Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

19. Пре­д­ло­же­ние за да­ва­не съ­г­ла­сие за уч­ре­дя­ва­не пра­во на стро­еж за из­г­ра­ж­да­не на цър­к­ва в с. Ро­га­че­во.       Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

20. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем на те­ре­ни – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, за по­с­та­вя­не на пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти, па­ви­ли­о­ни за тър­го­вия на дре­б­но, съ­г­ла­с­но одо­б­ре­ни схе­ми.         Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

21. Ак­ту­а­ли­за­ция на го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност през 2014 г.                                                Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

22. Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и Ти­хо­мир Сте­ф­ков То­до­ров – Уп­ра­ви­тел на “Топ та­у­ър” ЕО­ОД, по от­но­ше­ние на ПИ № 39459.503.235 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Кра­не­во. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

23. Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж на Ан­гел Бо­ри­сов Ан­ге­лов  от гр. Бал­чик, с ус­та­но­ве­ни жи­ли­щ­ни ну­ж­ди, за из­г­ра­ж­да­не на жи­ли­щ­на сгра­да вър­ху об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.74.262 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.          Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

24. Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж на Ро­си­ца Ан­ге­ло­ва Ива­но­ва от гр. Бал­чик, с ус­та­но­ве­ни жи­ли­щ­ни ну­ж­ди, за из­г­ра­ж­да­не на жи­ли­щ­на сгра­да вър­ху об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.74.261 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.          Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

25. Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж на Ва­сил­ка Ова­не­зо­ва То­ро­сян от гр. Бал­чик, с ус­та­но­ве­ни жи­ли­щ­ни ну­ж­ди, за из­г­ра­ж­да­не на жи­ли­щ­на сгра­да вър­ху об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.77.127 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.     Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

26. Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж на Со­ня Ми­хай­ло­ва Ва­си­ле­ва от гр. Бал­чик, с ус­та­но­ве­ни жи­ли­щ­ни ну­ж­ди, за из­г­ра­ж­да­не на жи­ли­щ­на сгра­да вър­ху об­щин­с­ки имот, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.77.128 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.     Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов -кмет на об­щи­на­та

27. Пре­д­ло­же­ние за от­мя­на на т. 3 по Ре­ше­ние 540, Про­то­кол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС – Бал­чик.         Вно­си­тел: Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – пре­д­се­да­тел на Общински съвет – Балчик

28. Пи­та­ния

 

Ви­к­тор Лу­чи­я­нов Пре­д­се­да­тел на ОбС-Бал­чик

 

Коментарите са затворени.