Добричкият окръжен съд даде възможност на бизнесмен да възстанови неправомерно получен данък добавена стойност

Dec 7th, 2010 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд до­пу­с­на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 58-го­ди­ш­ния Бал­чо Ат. Бал­чев да се гле­да ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие и от­ло­жи де­ло­то, за да му да­де въз­мо­ж­ност да въз­с­та­но­ви на на­не­се­на­та от не­го на дър­жа­ва­та ще­та в раз­мер на 65 080,49 лв. Бал­чо Бал­чев е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, за то­ва че през ме­сец ап­рил 2007 г. в До­б­рич, в ка­че­с­т­во­то си на уп­ра­ви­тел на „Оа­зис 59” ООД, из­бе­г­нал ус­та­но­вя­ва­не­то и пла­ща­не­то на да­нъ­ч­ни за­дъл­же­ния по ЗДДС в осо­бе­но го­ле­ми раз­ме­ри – 65 080,49 лв. ка­то из­по­л­з­вал до­ку­мен­ти с не­вяр­но съ­дър­жа­ние при во­де­не на сче­то­во­д­с­т­во­то и при пре­д­с­та­вя­не на ин­фор­ма­ция пред ор­га­на по при­хо­ди­те ТД на НАП – До­б­рич.

Об­ви­ни­тел­ни­ят акт по­со­ч­ва, че с да­нъ­ч­на ре­ви­зия на „Оа­зис 59”” ООД, при­к­лю­чи­ла с два ре­ви­зи­он­ни ак­та през 2007 и 2008 г., би­ло ус­та­но­ве­но, че през 2007 г. дру­же­с­т­во­то е ос­че­то­во­ди­ло фа­к­ту­ри за по­ку­п­ки на сто­ки и ус­лу­ги от две фир­ми от Со­фия. Те­зи фа­к­ту­ри удо­с­то­ве­ря­ва­ли стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти, из­вър­ше­ни в хо­тел „Оа­зис” в Бал­чик. Те би­ли де­к­ла­ри­ра­ни по на­д­ле­ж­ния ред в съ­о­т­ве­т­на­та ме­се­ч­на де­к­ла­ра­ция по ЗДДС и в дне­в­ни­ка за по­ку­п­ки към нея.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е ус­та­но­ви­ло, че две­те со­фий­с­ки фир­ми не са из­вър­ш­ва­ли ре­мон­т­ни ра­бо­ти в хо­тел­с­кия ком­п­лекс. Чрез пре­до­с­та­вя­не на сче­то­во­д­ни до­ку­мен­ти от тях оба­че, „Оа­зис 59” ООД е по­лу­чи­ло да­нъ­ч­но пре­дим­с­т­во, от ко­е­то е при­до­би­ло пра­во на не­с­ле­д­ващ се да­нъ­чен кре­дит. Ос­че­то­во­дя­ва­не­то е  ста­ва­ло, ка­то са по­л­з­ва­ни до­ку­мен­ти, на ко­и­то е при­да­ден вид, че са по­д­пи­са­ни от уп­ра­ви­те­ли, ко­и­то всъ­щ­ност са бе­зи­мо­т­ни ли­ца от ци­ган­с­ки про­из­ход. По то­зи на­чин фир­ма­та е де­к­ла­ри­ра­ла пред ТД на НАП фи­к­ти­в­ни сдел­ки. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е осъ­ще­с­т­ве­но под фор­ма­та на из­по­л­з­ва­не на до­ку­мен­ти с не­вяр­но съ­дър­жа­ние при во­де­не на сче­то­во­д­с­т­во­то и при пре­д­с­та­вя­не на та­зи ин­фор­ма­ция пред ор­га­на по при­хо­ди­те. Не­вяр­на ин­фор­ма­ция е би­ла по­да­де­на в спра­в­ка де­к­ла­ра­ция по ЗДДС от ап­рил 2007 г., в дне­в­ни­ка за по­ку­п­ки на дру­же­с­т­во­то и с по три фа­к­ту­ри от две­те со­фий­с­ки фир­ми. Бал­чев има ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, же­нен е, не­о­съ­ж­дан, ра­бо­ти ка­то уп­ра­ви­тел на фир­ма.
Днес До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд при­е и до­пу­с­на за съ­в­ме­с­т­но раз­г­ле­ж­да­не по де­ло­то гра­ж­дан­с­ки иск на НАП на стой­ност 65 080,49 лв., ве­д­но със за­кон­на­та ли­х­ва.
Ад­во­ка­тът на по­д­съ­ди­мия за­я­ви, че по­д­за­щи­т­ни­ят му же­лае да при­з­нае вси­ч­ки фа­к­ти и об­с­то­я­тел­с­т­ва по де­ло­то и то да се гле­да по ре­да на съ­к­ра­те­но­то съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. За­щи­т­ни­кът по­и­с­ка срок, в кой­то Бал­чев да въз­с­та­но­ви су­ма­та.
До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд до­пу­с­на пре­д­ва­ри­тел­но из­с­лу­ш­ва­не по де­ло­то и го от­ло­жи за 7 фе­в­ру­а­ри.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.