Ди­е­то­ло­зи­те съ­ве­т­ват: Хляб, кар­то­фи и боб за по­с­ти­те!

Mar 26th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Днес ни­кой не се съм­ня­ва, че по­с­ти­те са бла­го­т­вор­ни за ду­ша­та и тя­ло­то. Въз­дър­жа­ни­е­то е на­чин за ду­хо­в­но усъ­вър­шен­с­т­ва­не, а вре­мен­ни­ят от­каз от жи­во­тин­с­ки бел­тъ­чи­ни и ма­з­ни­ни пре­чи­с­т­ва ор­га­ни­з­ма. Спо­ред ди­е­то­ло­зи­те ве­ге­та­ри­ан­с­ко­то хра­не­не е здра­во­с­ло­в­но, но при оп­ре­де­ле­ни гра­ни­ци. Все­ки, кой­то е ре­шил да по­с­ти, тря­б­ва да оси­гу­ри на тра­пе­за­та си хляб, ориз или кар­то­фи. До­б­ре е да на­б­ле­г­не на бо­бо­ви­те хра­ни, за­що­то те са до­б­ри из­то­ч­ни­ци на ра­с­ти­тел­ни бел­тъ­чи­ни. Към тях е по­ле­з­но да до­ба­ви, спо­ред въз­мо­ж­но­с­ти­те си, пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. Не би­ва да се при­е­мат в го­ле­ми ко­ли­че­с­т­ва сол и лю­ти­ви по­д­п­ра­в­ки, ко­и­то дра­з­нят сто­ма­ха. По съ­ща­та при­чи­на не се пре­по­ръ­ч­ват га­зи­ра­ни на­пи­т­ки. Чо­век тря­б­ва да се хра­ни ба­в­но, три или че­ти­ри пъ­ти на ден. Ако стра­да от хро­ни­ч­ни за­бо­ля­ва­ния, ра­зум­но е, пре­ди или по вре­ме на по­с­та, да се съ­ве­т­ва със своя ле­кар. До­ка­за­но е, че стро­ги­те ди­е­ти да вло­шат съ­с­то­я­ни­е­то на хо­ра с ате­ро­с­к­ле­ро­за, ди­с­ба­к­те­ри­о­за, об­мен­ни и дру­ги на­ру­ше­ния. 

nabore.bg

 

 

Коментарите са затворени.