УЧЕ­НИ­ЦИ ОТ ОДК БАЛ­ЧИК – НА ТРЕ­ТО МЯ­С­ТО В НА­ЦИ­О­НАЛ­НО СЪ­С­ТЕ­ЗА­НИЕ ПО ИТ

Mar 26th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

odk balchik

Ше­с­ти­ма уче­ни­ци от клуб “Ком­пю­тър” при ОДК гр. Бал­чик с ръ­ко­во­ди­тел Пла­мен Ива­нов уча­с­т­ва­ха от 21 до 23 март 2014 г. в Ше­с­то­то на­ци­о­нал­но съ­с­те­за­ние по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии в Бла­го­е­в­г­рад.
В рам­ки­те на 3 ча­са, без да по­л­з­ват Ин­тер­нет, уча­с­т­ни­ци­те по­д­го­т­ви­ха сво­и­те про­е­к­ти по за­да­де­ни те­ми: ка­те­го­рия ви­де­о­к­лип “Ком­пю­т­ри­те на бъ­де­ще­то – смар­т­фо­ни­те” за 9 -12 клас, ка­те­го­рия ком­пю­тър­на пре­зен­та­ция “От­к­ри­ва­те­ли­те” за 5 – 8 клас. След жу­ри­ра­не, вси­ч­ки про­е­к­ти на де­ца­та от Бал­чик по­па­д­на­ха сред най-до­б­ри­те – в ТОП 20 и про­дъл­жи­ха във вто­рия етап на съ­с­те­за­ни­е­то. Пред жу­ри и пу­б­ли­ка пе­ти­ма уче­ни­ци от клу­ба ус­пя­ха да за­щи­тят сво­и­те раз­ра­бо­т­ки и вля­зо­ха в ТОП 10 на най-до­б­ри­те. След окон­ча­тел­но­то кла­си­ра­не ин­фор­ма­ти­ци­те от гр. Бал­чик спе­че­ли­ха в ка­те­го­рия “Мул­ти­ме­дий­ни кли­по­ве” – тре­то мя­с­то за Ивай­ло Ди­ми­т­ров (87 т.) – 11 клас, че­т­вър­то мя­с­то за Жо­ро Ива­нов (86 т.) – 11 клас, ше­с­то мя­с­то за Ди­ля­на Ди­ми­т­ро­ва (83 т.) – 11 клас и в ка­те­го­рия “Ком­пю­тър­ни пре­зен­та­ции” – тре­то мя­с­то за Иван Ива­нов (145 т.) – 7 клас, де­ве­то мя­с­то за Ан­гел Ди­ми­т­ров (114 т.) – 7 клас и 20 мя­с­то за Ма­рия Кур­те­ва (81 т.) – 6 клас.
В ау­ла­та на ЮЗУ “Не­о­фит Рил­с­ки”, по­бе­ди­те­ли­те в на­п­ра­в­ле­ни­я­та по­лу­чи­ха гра­мо­та, ку­па и пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди, оси­гу­ре­ни от кме­та на Об­щи­на Бла­го­е­в­г­рад и спон­со­ри­те: Microsoft, Бан­ка ДСК, Сте­мо, Дже­не­ра­ли за­с­т­ра­хо­ва­не, Societe Generale ЕК­С­П­РЕ­С­БАНК, Из­да­тел­с­т­во Лон­г­ман, Про­с­ве­та – Со­фия АД. Еки­път от Бал­чик – уче­ни­ци и ръ­ко­во­ди­тел, за­с­лу­жи­ха ап­ло­ди­с­мен­ти­те на пу­б­ли­ка­та и ад­ми­ра­ции от инж.Ва­си­ли­са Па­в­ло­ва – стар­ши ек­с­перт по ин­фор­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии в РИО Бла­го­е­в­г­рад, д-р Ли­лия Сто­я­но­ва – ди­ре­к­тор на VІІ СОУ “КУ­З­МАН ША­П­КА­РЕВ” и ст. н.с. при БАН – Ивай­ло Ива­нов, за от­ли­ч­на­та по­д­го­то­в­ка, ус­пе­ш­но­то пре­д­с­та­вя­не на уча­с­т­ни­ци­те и за­во­ю­ва­не на при­зо­ви ме­с­та в съ­с­те­за­ни­я­то вся­ка го­ди­на.
Ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин на най-ут­вър­де­но­то в стра­на­та, На­ци­о­нал­но съ­с­те­за­ние по ИТ бе 7 СОУ “К.Ша­п­ка­рев” гр. Бла­го­е­в­г­рад. Съ­ор­га­ни­за­то­ри на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бя­ха ЮЗУ “Не­о­фит Рил­с­ки”, Об­щи­на Бла­го­е­в­г­рад и РИО Бла­го­е­в­г­рад. Та­зи го­ди­на в съ­с­те­за­ни­е­то уча­с­т­ва­ха над 160 уче­ни­ци от 25 гра­да, от вси­ч­ки кра­и­ща на Бъл­га­рия. Ут­вър­ди­ло се със сво­я­та по­пу­ляр­ност, за тре­та го­ди­на в не­го има и ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие – уче­ни­ци от град Дел­че­во – Ма­ке­до­ния.
Съ­с­те­за­те­ли­те и в пет­те на­п­ра­в­ле­ния (ком­пю­тър­ни пре­зен­та­ции, мул­ти­ме­дий­ни кли­по­ве, уеб сайт, гру­пов про­ект, са­мо­с­то­я­тел­ни ком­пю­тър­ни и ин­тер­нет при­ло­же­ния) бя­ха оце­ня­ва­ни от ком­пе­тен­т­но жу­ри – уни­вер­си­те­т­с­ки пре­по­да­ва­те­ли, во­де­щи спе­ци­а­ли­с­ти в об­ла­ст­та на ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии, при­ро­д­ни­те и об­ще­с­т­ве­ни на­у­ки, ав­то­ри на уче­б­ни­ци и уче­б­ни по­ма­га­ла. На­г­ра­да за най-до­б­ре пре­д­с­та­ви­ли­те се два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­ци е при­ем за сту­ден­ти в Юго­за­па­ден уни­вер­си­тет “Не­о­фит Рил­с­ки” без кон­кур­сен из­пит.
Общински детски комплекс – Балчик

Коментарите са затворени.