Не на вратовръзката на лицемерието

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

luchianov

Да се ра­бо­ти за бла­го­то на вси­ч­ки бъл­гар­с­ки гра­ж­да­ни е ам­би­ци­я­та на Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик, из­б­ран от пар­тия ГЕРБ, а се­га ос­но­ва­тел на по­ли­ти­че­с­ка­та стру­к­ту­ра на пар­ти­я­та на Ни­ко­лай Ба­ре­ков „Бъл­га­рия без цен­зу­ра”в Бал­чик.  То­ва съ­би­тие бе на 28 фе­в­ру­а­ри в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на х-л „Ре­джи­на Ма­рия”, къ­де­то при­съ­с­т­ва­ха над 70 ду­ши, ня­кои от ко­и­то сим­па­ти­зан­ти и бъ­де­щи чле­но­ве, а дру­ги са­мо на­б­лю­да­те­ли на об­ще­с­т­ве­ни­те въл­ни­ч­ки на по­ли­ти­че­с­ко въл­не­ние в гра­да ни.

Жур­на­ли­с­ти­те бя­ха по­ка­не­ни да при­съ­с­т­ват в за­ла­та, след ка­то В.Лу­чи­я­нов на­дъл­го и ши­ро­ко е ра­зя­с­нил, че ще се ра­бо­ти яс­но, от­к­ро­ве­но и без цен­зу­ра. Че пре­д­с­тои опе­ра­ция „Чи­с­ти ръ­це” за це­лия по­ли­ти­че­с­ки елит – във ви­со­ки­те вър­хо­ве на дър­жа­в­на­та и в ме­с­т­на­та власт, че ще се на­ма­ли бро­ят на де­пу­та­ти­те и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци съ­о­т­ве­т­но. Ще се от­ме­ни пло­с­ки­ят да­нък, че не е спра­ве­д­ли­во оли­гар­си­те да пла­щат кол­ко­то бе­д­ни­те гра­ж­да­ни. Пря­ко ще се из­би­рат ра­йон­ни­те и гра­д­с­ки про­ку­ро­ри, съ­дии и по­ли­цей­с­ки на­чал­ни­ци. Ня­ма да се кал­ку­ли­ра за­гу­ба­та на ток и во­да в сме­т­ки­те на по­т­ре­би­те­ли­те. Но­ва здра­в­но-оси­гу­ри­тел­на си­с­те­ма, с без­п­ла­т­ни ле­кар­с­т­ва за де­ца­та до 7 г.въз­раст, с 350 лв.ме­се­ч­но в про­дъл­же­ние на 7 го­ди­ни за вся­ко вто­ро де­те в се­мей­с­т­во­то. Про­мя­на в за­ко­на за об­ще­с­т­ве­ни­те по­ръ­ч­ки, за об­ра­бо­т­ка­та на зе­ме­дел­с­ки­те зе­ми. Ре­фор­ма­та в об­ра­зо­ва­ни­е­то ще за­по­ч­не с без­п­ла­тен та­б­лет за все­ки уче­ник, изо­с­та­ва­щи­те уче­ни­ци ще оти­ват в ка­зар­ма­та.Ок­ру­п­ня­ва­не на ВУЗ-ове­те. Ди­фе­рен­ци­ра­но ДДС за де­т­с­ки хра­ни, уче­б­ни­ци, ле­кар­с­т­ва и др.хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти от пър­ва не­об­хо­ди­мост.Об­ле­к­ча­ва­не на мал­кия и сре­ден би­з­нес и не­го­во­то по­д­по­ма­га­не – пър­ва гри­жа на уп­ра­в­ля­ва­щи­те, за да се съ­з­да­дат но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та.

Вси­ч­ки те­зи при­ка­з­ни обе­ща­ния в бъ­де­ща­та по­ли­ти­ка на „Бъл­га­рия без цен­зу­ра” за­па­ли­ха ат­мо­с­фе­ра­та на уч­ре­ди­тел­но­то съ­б­ра­ние.  Осо­бе­но ко­га­то се за­го­во­ри за ме­с­т­ни­те про­б­ле­ми. Ка­к­то и през ме­га­фо­на пред Дво­ре­ца, Ви­к­тор Лу­чи­я­нов гръм­ко обе­ща, че чу­до ще ста­не, но Дво­ре­цът ще бъ­де на Бал­чик. На Йор­дан Три­фо­нов ка­за, че ли­ч­но Бой­ко Бо­ри­сов е убе­дил кме­т­с­т­во­то на Бал­чик да не раз­ва­ля ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон и че от есен­та Дво­ре­цът ще бъ­де пре­да­ден на Бал­чик. Обе­ща още на Иве­лин Ма­но­лов, кой­то по­с­та­ви въ­п­ро­са за пла­жа, че ще се из­г­ра­ди но­ва пла­ж­на иви­ца ме­ж­ду 3 и 4 бу­на.

Ка­то фен на мла­ди­те хо­ра, В.Лу­чи­я­нов, член на на­ци­о­нал­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на „Бъл­га­рия без цен­зу­ра” пре­д­ло­жи съ­б­ра­ни­е­то да из­бе­ре за пре­д­се­да­тел 28-го­ди­ш­на­та юри­с­т­ка Ма­ри­я­на Ма­ри­но­ва Ива­но­ва, се­га уп­ра­ви­тел на хо­тел „Юпи­тер”, за­пре­д­се­да­тел на ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра. Бе­ше пре­д­ло­же­на и кан­ди­да­ту­ра­та на Да­рин Ата­на­сов Хри­с­тов/38 г./, бран­шо­вик в ту­ри­з­ма, се­га го­т­ви за ля­то­то за­ве­де­ние в с.Кра­не­во. Съ­б­ра­ни­е­то се съ­о­б­ра­зи с ду­ма­та на В.Лу­чи­я­нов и гла­су­ва за Ма­ри­я­на Ива­но­ва. Без мал­ко да бъ­де ку­шия с един кон. Да­рин ста­на зам.-пре­д­се­да­тел, ка­к­то и Со­ня Ва­си­ле­ва /27 г./на ра­бо­та в х-л „Ре­джи­на Ма­рия”.

Ма­ри­я­на Ива­но­ва обе­ща пред из­б­ра­ли­те я бал­чи­к­лии да ра­бо­ти „Бъл­га­рия без цен­зу­ра” да ста­не пър­ва по­ли­ти­че­с­ка си­ла в Об­щи­на Бал­чик, а В.Лу­чи­я­нов и по­же­ла да не пра­ви ком­п­ро­ми­си с то­ва, в ко­е­то е убе­де­на и да му ми­с­лят на­ши­те опо­нен­ти ка­то ви­дят мла­ди­те и бор­бе­ни хо­ра пред се­бе си.

При­ли­ч­но бо­гат ко­к­тейл бе да­ден от сре­д­с­т­ва­та на но­ва­та пар­тия, изи­с­ка­но по­д­го­т­вен от го­т­ва­чи­те и сер­ви­тьо­ри­те на „Ре­джи­на Ма­рия”.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.