Завърши съвместното учение на ВМС на България, Румъния и САЩ в Черно море

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

ttt

За­вър­ши съ­в­ме­с­т­но­то уче­ние на Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, Ре­пу­б­ли­ка Ру­мъ­ния и САЩ, ко­е­то се про­ве­де на 12 март 2014 го­ди­на юго­и­з­то­ч­но от град Кон­с­тан­ца из­вън те­ри­то­ри­ал­ни­те во­ди на Ре­пу­б­ли­ка Ру­мъ­ния. То­ва съ­о­б­щи­ха от пре­с­цен­тъ­ра на ВМС. От бъл­гар­с­ка стра­на уча­с­т­ва фре­га­та „Дръ­з­ки” с ко­ман­дир ка­пи­тан II ранг Ге­ор­ги Са­вов. От ру­мън­с­ка стра­на уча­с­т­ва­ха ROS REGINA MARIA, ROS BARBUNEANU, ROS SEBASTIAN, а от аме­ри­кан­с­ка – ес­ка­д­рен ми­но­но­сец USS TRUXTUN. Цел­та на уче­ни­е­то бе да се по­ви­ши опе­ра­ти­в­на­та съ­в­ме­с­ти­мост с во­ен­но­мор­с­ки­те еди­ни­ци на стра­ни-член­ки на НА­ТО, да се по­до­б­ри вза­им­но­то раз­би­ра­тел­с­т­во и да се по­ви­ши по­д­го­то­в­ка­та на еки­па­жи­те на мо­ре. Пре­д­ва­ри­тел­но пла­ни­ра­ни­те ко­му­ни­ка­ци­он­ни уче­ния, уче­ния по съ­в­ме­с­т­но та­к­ти­че­с­ко ма­не­в­ри­ра­не, ка­к­то и уче­ния по об­мен на дан­ни за ос­ве­тя­ва­не на на­д­во­д­на­та и по­д­во­д­на­та об­с­та­но­в­ка бя­ха из­пъл­не­ни ус­пе­ш­но. По вре­ме на пре­хо­да, до ра­йо­на за съ­в­ме­с­т­ни дей­с­т­вия и от не­го до Пункт за ба­зи­ра­не Бур­гас, фре­га­та „Дръ­з­ки” из­пъл­ни са­мо­с­то­я­тел­но уп­ра­ж­не­ния на еди­ни­ч­ния ко­раб. Аме­ри­кан­с­кия ко­раб е на ви­зи­та в при­с­та­ни­ще Вар­на от 13 до 16 март 2014 го­ди­на.

Агенция “Фокус”

 

Коментарите са затворени.