Дерзайте, господа съветници! На борба да спасим футбола!

Dec 7th, 2010 | От | Category: СПОРТ

Ще има, ня­ма да има… Ще има ли фу­т­бо­лен от­бор „Чер­но­мо­рец” Бал­чик? Ка­к­во ча­ка­те още, за­к­рий­те го! Са­мо той ос­та­на, за­що да не за­к­ри­е­те и не­го. Прав бе­ше бай Цо­ньо пар­ти­за­ни­на, ка­то ка­за на ед­но съ­б­ра­ние: „Ня­ма ли све­с­т­ни бал­чи­к­лии да за­с­та­нат на­че­ло на ръ­ко­во­д­ни­те ме­с­та, ами все кал­па­за­ни са на­че­ло, та уни­що­жи­ха вси­ч­ко в гра­да ни.” Прав бе­ше бай Цо­ньо. Има­х­ме Про­м­ком­би­нат, За­н­ко­оп, Кон­сер­в­на фа­б­ри­ка, Строй­ра­йон, Ек­с­т­ра­к­т­на ба­за, за­вод за въл­ше­б­но­то пи­тие от бил­ки „Бал­кан­то­ник”, ГРМП, За­вод за еле­к­т­рон­ни пла­т­ки, Гра­д­с­ка ба­ня, Па­зар и др. Се­га ги ня­ма. Има­х­ме до­б­ри ле­ка­ри – Ж.Бон­чев, Ар­ги­ров, Ка­ра­я­шев, Вел­чев, Гру­б­чев, ко­и­то бал­чи­ш­ка­та за­вист и ин­т­ри­ган­т­с­т­во про­ку­ди­ха от гра­да ни. А до­б­ри ле­ка­ри ка­то Да­фин­ка Ма­ж­д­ра­ко­ва, си­нът на учи­тел­ка­та Ст.Ка­на­в­ро­ва, дру­ги спе­ци­а­ли­с­ти ка­то си­но­ве­те на Вер­жил Бо­ри­сов и мно­го дру­ги още от­ка­за­ха да до­й­дат да ра­бо­тят в ро­д­ния си град. За­що­то зна­е­ха как ще по­с­тъ­пят с тях. Кой град не би се гор­дял и ра­д­вал да има фу­т­бо­лен от­бор ка­то „Чер­но­мо­рец”? Все­ки друг, но не и Бал­чик. Фу­т­бол­ни­ят ни от­бор е жер­т­ва на по­ли­ти­че­с­ки бор­би. От­ра­но за­по­ч­на бор­ба­та за из­бо­ри­те през ок­том­в­ри сле­д­ва­ща­та го­ди­на. Има ли­ца, ко­и­то ра­бо­тят в ущърб на гра­да ни и те не са „гел­ме­та”, ка­к­то на­ри­чат тия, ко­и­то не са от Бал­чик, а са бал­чи­к­лии. В дър­жа­в­но­то и об­щин­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во ви­на­ги е има­ло бор­би, и то не за до­б­ро­то на гра­да ни. Та­ки­ва бор­би знам, че е има­ше още ко­га­то до­й­дох ка­то во­е­нен в Бал­чик през 1949 г. Те бя­ха при­чи­на­та да се за­к­ри­ят мно­го пре­д­п­ри­я­тия в гра­да ни. Та­ка, ка­к­то вър­ви и се­га ни­що до­б­ро не ча­ка Бал­чик. Гра­дът ни ще ос­та­не ед­но мал­ко гра­д­че със за­ти­х­на­ли дей­но­с­ти, ко­е­то ще се ожи­вя­ва са­мо през ля­то­то. При но­во­то ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но де­ле­ние, ко­е­то пре­д­с­тои, ско­ро ще бъ­дем при­да­де­ни към Ка­вар­на или Ша­б­ла. Ще ос­та­не в нас скъп спо­мен за око­лий­с­кия град Бал­чик, към кой­то бя­ха Ша­б­ла и Ка­вар­на. Не се по­у­чи­х­ме от пре­д­п­ри­ем­чи­во­ст­та на ка­вар­нен­ци и ра­бо­та­та им за до­б­ро­то на гра­да и жи­те­ли­те му.
Ще има ли фу­т­бо­лен от­бор или ня­ма да има за­ни­ма­ва иг­ра­е­щи­те фу­т­бо­ли­с­ти. Тая не­из­ве­с­т­ност по­д­ря­за кри­ле­те им в ус­т­рем­ния им щурм за по­бе­да, в бор­ба­та им за пър­во­то мя­с­то. От­ра­зи им се не­га­ти­в­но и ре­зул­та­тът до­й­де ско­ро – в съ­бо­т­ния мач па­д­на­х­ме с 2:0. Не са ви­но­в­ни фу­т­бо­ли­с­ти­те. Дру­ги са ви­но­в­ни. Има ли фе­но­ве на фу­т­бо­ла ни? Не ви­ж­дам и не чу­вам ни­що от тя­х­на стра­на. И те слу­шат и ча­кат с без­раз­ли­чие за­к­ри­ва­не­то на от­бо­ра. Ако бай Ге­ор­ги Стан­чев, Йор­го, Тран­до, Тин­ко и дру­ги фу­т­бол­ни фе­но­ве зна­ят, че е на път да ли­к­ви­ди­рат фу­т­бо­ла в Бал­чик, ще се обър­нат в гро­бо­ве­те си.
Го­с­по­да съ­ве­т­ни­ци, са­мо се­кун­да е не­об­хо­ди­ма за вди­га­не на ръ­ка да се гла­су­ва уни­що­же­ни­е­то на то­ва, ко­е­то е по­с­ти­г­на­то с мно­го­го­ди­шен труд. Уни­що­жим ли фу­т­бо­ла се­га, ще са не­об­хо­ди­ми уси­ли­я­та на две по­ко­ле­ния по­не, за да по­с­ти­г­нем ре­зул­та­та, кой­то имат се­га фу­т­бо­ли­с­ти­те ни. Мо­ля ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” да от­ра­зи по­и­мен­но кои съ­ве­т­ни­ци за ка­к­во гла­су­ват, не­ка да ги зна­ем. Ид­ват из­бо­ри и тря­б­ва да сме ин­фор­ми­ра­ни за ко­го не тря­б­ва да гла­су­ва­ме. Не са мал­ко хо­ра­та, ко­и­то оби­чат спор­та и най-ве­че фу­т­бо­ла, на ко­и­то мо­же да се раз­чи­та, за да из­бе­рем съ­ве­т­ни­ци, ми­ле­е­щи за гра­да и спор­та в не­го.На борба да спасим футбола. Моля Ви!

Мильо Йочев

Коментарите са затворени.