Ус­ми­в­ка­та – зна­ч­ка на ек­с­кур­зо­во­да

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2300139

С та­зи пре­по­ръ­ка на 12 март 2014 г. за­по­ч­на ква­ли­фи­ка­ци­он­ни­ят курс за про­фе­сия “Ек­с­кур­зо­вод”по про­е­к­та  “По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­на­та с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”.  С кон­кур­с­но ин­тер­вю от кан­ди­да­т­с­т­ва­ли­те са из­б­ра­ни 10 ду­ши, ка­то 6 от тях ще за­е­мат ме­с­та­та за ек­с­кур­зо­во­ди в по­д­го­т­вя­ни­те 3 но­ви ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­та в Об­щи­на­та – Мел­ни­ца­та на Ри­бар­с­ки пло­щад, Те­ке­то “Ак Язъ­лъ Ба­ба – Св.Ата­нас” в с.Об­ро­чи­ще и раз­ко­п­ки­те на сре­д­но­ве­ко­в­на­та кре­пост “Ди­о­ни­со­по­лис”в кв.”Хо­ри­зонт”. Еки­път на Сдру­же­ние “Ев­ри­ка” от гр.До­б­рич е по­д­го­т­вил про­е­к­та на ба­за­та на сво­и­те из­с­ле­д­ва­ния на кул­тур­ни­те цен­но­с­ти, тра­ди­ции, оби­чаи, ис­то­ри­че­с­ки за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти с цел раз­ви­тие на кул­ту­рен ту­ри­зъм в Об­щи­на Бал­чик. Кра­сен Ру­сев ка­то пре­д­се­да­тел на Сдру­же­ни­е­то и съ­п­ру­га­та му Бо­жан­ка До­б­ре­ва, ка­то ек­с­перт, при­ла­гат ино­ва­ти­вен по­д­ход при съ­з­да­ва­не­то и про­мо­ти­ра­не­то на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те про­ду­к­ти, ат­ра­к­ци­и­те и ту­ри­с­ти­че­с­ки­те де­с­ти­на­ции. Два­ма­та спе­ци­а­ли­с­ти из­по­л­з­ват до­б­ри пра­к­ти­ки от ев­ро­пей­с­ки­те стра­ни, ко­и­то са ли­де­ри в ту­ри­с­ти­че­с­ка­та ин­ду­с­т­рия. Сдру­же­ни­е­то съ­ще­с­т­ву­ва и ак­ти­в­но ра­бо­ти от 2003 г. За обу­че­ни­е­то на ек­с­кур­зо­во­ди­те ще се по­л­з­ва мла­ди­ят и за­дъл­бо­чен опит, ам­би­ци­я­та и ен­ту­си­а­з­мът на Ан­т­ра­ник Ма­ну­кян, кой­то от 6 го­ди­ни ръ­ко­во­ди ту­ри­с­ти­че­с­ка фир­ма “Ан­д­рос Ад­вен­чърс” ЕО­ОД и Ди­а­на Тил­ко­ва-Па­в­ло­ва, ко­я­то от 13 го­ди­ни се за­ни­ма­ва в ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес и се­га е шеф на ту­ри­с­ти­че­с­ка­та аген­ция “Balkan Pro Travel”До­б­рич.  А.Ма­ну­кян ка­за на бъ­де­щи­те ек­с­кур­зо­во­ди, че та­зи про­фе­сия изи­с­к­ва си­ла, про­фе­си­о­на­ли­зъм, ко­и­то се по­с­ти­гат с ус­ми­в­ка, с же­ла­ние. С по­зи­ти­ви­зъм – към це­ле­на­со­че­но дей­с­т­вие. Д.Тил­ко­ва, съ­б­ра­ла опит от ра­бо­та в Ал­бе­на, от ор­га­ни­зи­ра­ни ек­с­кур­зии в стра­на­та и чу­ж­би­на, по­д­чер­та, че те­о­ри­я­та е не­що, ко­е­то се учи, а все­о­б­х­ва­т­на­та пра­к­ти­ка изи­с­к­ва за­дъл­жи­те­лен ен­ту­си­а­зъм и въ­о­б­ра­же­ние. Ту­ри­с­тът за­б­ра­вя гла­ва­та си в къ­щи. Вся­ка ин­фор­ма­ция, ко­я­то му се по­д­на­ся, тря­б­ва да е по мно­го де­ли­ка­тен на­чин, за да се вър­не от­но­во на та­зи де­с­ти­на­ция и да ос­та­не със спо­мен за не­що пре­к­ра­с­но из­жи­вя­но. Б.До­б­ре­ва про­че­те уче­б­ния план: 340 уче­б­ни ча­са-100 ч. те­о­рия, 200 ч. пра­к­ти­ка и 40 ч. про­из­во­д­с­т­ве­на пра­к­ти­ка. Обу­че­ние на мо­ду­лен при­н­цип, с пре­к­ра­с­ни уче­б­ни­ци, на­пи­са­ни от най-до­б­ри­те пре­по­да­ва­те­ли по ек­с­кур­зо­во­д­с­т­во. Ле­к­ции и пра­к­ти­че­с­ки уп­ра­ж­не­ния, с ин­те­ра­к­ти­в­ни ме­то­ди и ино­ва­ти­в­ни мо­де­ли на обу­че­ние. Кр.Ру­сев раз­ка­за с при­съ­щия му за­ба­вен по­ве­с­т­во­ва­те­лен стил, че ко­га­то се ра­бо­ти с же­ла­ние, се по­с­ти­гат ре­зул­та­ти­те ка­то за­вър­ше­ни­те ве­че про­е­к­ти: “Тран­с­г­ра­ни­ч­на де­с­ти­на­ция за кул­ту­рен ту­ри­зъм Ис­тър-По­н­ти­ка” за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ме­ж­ду Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния, спе­че­лил на­г­ра­да за про­ект с най-го­ля­мо вли­я­ние в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он Бъл­га­рия – Ру­мъ­ния и ди­п­лом на го­ди­ш­ния кон­г­рес “Ини­ци­а­ти­ви за Из­то­ч­на Ев­ро­па”; “По­до­б­ре­на ин­фор­ми­ра­ност на тран­с­г­ра­ни­ч­ния ту­ри­с­ти­че­с­ки клъ­с­тър за уп­ра­в­ле­ние и опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да по ПТС Бъл­га­рия – Ру­мъ­ния 2007-2013 г.”; “Тра­ди­ция, ори­ги­нал­ност, уни­кал­ност и бо­га­т­с­т­во за ино­ва­ти­в­на стра­те­гия за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма в Чер­но­мор­с­кия ре­ги­он”; “Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за ту­ри­зъм и из­г­ра­ж­да­не на Аг­ро и Ри­бен па­зар”, кой­то ще за­вър­ши към 30 юни 2014 г. Сдру­же­ние “Ев­ри­ка” има Цен­тър за  про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние, кой­то пре­д­ла­га обу­че­ние по 20-те най-тър­се­ни про­фе­сии от сфе­ри­те на хо­те­ли­ер­с­т­во­то, ре­с­то­ран­тьор­с­т­во­то, ту­ри­з­ма и пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во­то на опе­ра­ти­в­но и уп­ра­в­лен­с­ко ни­во. Из­да­ва ли­цен­зия за про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние. Ус­пе­ш­ни ек­с­кур­зо­во­д­с­ки кур­со­ве Сдру­же­ни­е­то има про­ве­де­ни в гр.Си­ли­с­т­ра, Раз­г­рад, До­б­рич, а от 12 март – и в Бал­чик.

По­же­ла­ва­ме на бъ­де­щи­те ек­с­кур­зо­во­ди, ко­и­то ще имат 10-го­ди­шен до­го­вор за ра­бо­та в Об­щи­на­та, да по­лу­чат за­дъл­бо­че­ни по­з­на­ния във вся­ка об­ласт, свър­за­на с бал­чи­ш­ки­те при­ро­д­ни за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти, ис­то­ри­че­с­ки и кул­тур­ни па­ме­т­ни­ци. Да по­з­на­ват и про­па­ган­ди­рат с ме­с­тен па­т­ри­о­ти­зъм по­с­ти­же­ни­я­та ни в со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ко­то и кул­тур­но раз­ви­тие на Бал­чик, ре­ги­о­на и ця­ла­та стра­на.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

500

Коментарите са затворени.