Стартират номинациите за “Живи човешки съкровища – България”

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Стар­ти­ра ре­ги­о­нал­ния етап от про­це­ду­ра­та за по­пъл­ва­не на на­ци­о­нал­на­та си­с­те­ма “Жи­ви чо­ве­ш­ки съ­к­ро­ви­ща – Бъл­га­рия” за 2014 г., съ­о­б­ща­ват от Об­ла­с­т­на­та уп­ра­ва на До­б­рич. Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Не­д­ко Мар­чев ве­че е уве­до­мил об­щи­ни­те. В пи­с­мо­то от гу­бер­на­то­ра се изи­с­к­ва в най-кра­тък срок те да уве­до­мят ор­га­ни­за­ци­и­те по ме­с­та, ко­и­то имат пра­во на но­ми­на­ции. На­ци­о­нал­на­та си­с­те­ма „Жи­ви чо­ве­ш­ки съ­к­ро­ви­ща – Бъл­га­рия“ се по­д­дър­жа от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та във връ­з­ка със за­щи­та­та на не­ма­те­ри­ал­но­то кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во на Бъл­га­рия. Цел­та е съ­х­ра­ня­ва­не на зна­ни­я­та и уме­ни­я­та за кул­тур­но из­ра­зя­ва­не, ко­и­то имат ва­ж­но ху­до­же­с­т­ве­но и ис­то­ри­че­с­ко зна­че­ние за стра­на­та. Чрез но­ми­на­ци­и­те на­ми­ра из­раз и кул­тур­но­то мно­го­о­б­ра­зие на те­ри­то­ри­я­та на Бъл­га­рия. Но­ми­на­ци­я­та за „Жи­ви чо­ве­ш­ки съ­к­ро­ви­ща – Бъл­га­рия” се про­ве­ж­да ве­д­нъж на две го­ди­ни и се из­вър­ш­ва на ре­ги­о­нал­но и на­ци­о­нал­но ра­в­ни­ще. Пра­во на но­ми­на­ции имат на­ро­д­ни­те чи­та­ли­ща, ка­то най-ста­ри кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции, пре­д­с­та­ве­ни и днес в по­ч­ти вся­ко се­ли­ще на Бъл­га­рия, ка­к­то и ре­ги­о­нал­ни­те му­зеи. Те пре­д­ла­гат от­дел­ни ли­ч­но­с­ти или гру­пи, ко­и­то вла­де­ят във ви­с­ша сте­пен тра­ди­ци­он­ни зна­ния и уме­ния в ня­кои от об­ла­с­ти­те на не­ма­те­ри­ал­но­то кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во.    Фор­му­ля­ри за уча­с­тие се при­е­мат в Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция До­б­рич до 20 ап­рил. По ре­г­ла­мент, кан­ди­да­ту­ри­те се оце­ня­ват от ек­с­пер­т­на ко­ми­сия, на­з­на­че­на със за­по­вед на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел, чи­и­то срок за дей­с­т­вие е до 31 май. Из­лъ­че­ни­те за на­ци­о­нал­но ни­во, ще се пре­д­с­та­вят на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та, ка­к­то и на сай­та на Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция До­б­рич. По­д­ро­б­на ин­фор­ма­ция за стар­ти­ра­ла­та про­це­ду­ра, кри­те­ри­и­те за но­ми­ни­ра­не и ти­по­вия фор­му­ляр на кан­ди­да­ту­ра са пу­б­ли­ку­ва­ни на стра­ни­ца­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та и на сай­та „Чи­та­ли­ща”, по­я­с­ня­ват от Об­ла­с­т­на­та уп­ра­ва на До­б­рич.

 

 

Коментарите са затворени.