Забраниха опасни детски облекла и ел. контакти

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Бо­ле­ро, де­т­с­ко спор­т­но гор­ни­ще и два ви­да кон­та­к­ти са сред най-но­ви­те за­б­ра­не­ни опа­с­ни сто­ки от Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на по­т­ре­би­те­ли­те (КЗП). Де­т­с­ки­те об­ле­к­ла са опа­с­ни за­ра­ди връ­з­ки око­ло вра­та, чи­и­то сво­бо­д­ни кра­и­ща кри­ят риск от на­ра­ня­ва­не или за­ду­ша­ва­не на де­те­то. Кон­та­к­ти­те пък мо­гат да при­чи­нят то­ков удар или из­га­ря­не.

Спре­ни от про­да­ж­ба са и два ви­да ки­тай­с­ки кон­та­к­ти, ко­и­то мо­гат до до­ве­дат до по­лу­ча­ва­не на то­ков удар при до­пир или из­га­ря­ния. Еди­ни­ят вид кон­та­к­ти имат пет гне­з­да, ком­би­ни­ра­ни са с дву­по­лю­сен ще­п­сел и се пре­д­ла­гат в опа­ко­в­ка по 12 броя в бя­ло, си­ньо и чер­ве­но. Мар­ка­та им не е из­ве­с­т­на, но имат трай­на мар­ки­ро­в­ка: Made in China.                                                                                                                                /Б.Т./

 

Коментарите са затворени.