След 45 години – Дру­гар­с­ка сре­ща на Ви­пуск 1958 – 1966 г. в село Гурково, където вече няма учлище

Mar 19th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

gurkovo copy

Ка­тя Бан­ко­ва: Тол­ко­ва е ху­ба­во и след мно­го го­ди­ни да ка­жеш “Здра­вей” на ня­ко­го от моя клас, мо­и­те на­бо­ри, мо­и­те при­я­те­ли от учи­ли­ще.

Ан­то­ния Ва­си­ле­ва: Тол­ко­ва при­я­т­но! Мно­го спо­ме­ни! С не­тър­пе­ние ча­кам да ор­га­ни­зи­ра­ме та­ка­ва сре­ща и на ро­де­ни­те 1956 г., за­вър­ши­ли учи­ли­ще­то в Гур­ко­во през 1971 год. В пър­ви клас ни пое дру­гар­ка­та Рай­на Ма­ри­но­ва, ни­ко­га ня­ма да за­б­ра­вя и то­п­ла­та гри­жа на дру­гар­ка­та Мар­га­ри­та Ни­ко­ло­ва – да е жи­ва и здра­ва!

Михаил Душков: За доброто настроение и хубавата музика се погрижих аз.

Бал­чи­ш­ки Те­ле­г­раф: Чу­де­сен тре­пет са те­зи сре­щи. Все­ки, кой­то ги ор­га­ни­зи­ра, про­кар­ва пъ­тя на до­б­ро­то при­я­тел­с­т­во, ко­е­то все пак го има и се съ­х­ра­ня­ва до спо­ме­на за ро­д­но­то се­ло, дом и учи­ли­ще.       facebook.com

 

Коментарите са затворени.