Има ли незаконна сеч в Батовската гора ?

Mar 19th, 2014 | От | Category: ВАЖНА

P1060961

На 14 март, ка­к­то че­с­то се упо­т­ре­бя­ва ед­но ин­тер­нет кли­ше, Фей­с­бук бе­ше взри­вен от но­ви­на­та, че се се­че дъб и бук и ве­ри­ж­ни тра­к­то­ри из­в­ли­чат дър­ве­та, ве­че по­с­та­ве­ни за до те­па­ви­ца­та на с.Ба­то­ва за тран­с­пор­ти­ра­не.  Пу­б­ли­ку­ва­ни са и сним­ки на се­чи­ща /на­пи­са­но е, че са от Ба­то­ва, При­леп, Де­б­ре­не, Цър­к­ва, яре­би­ч­на и До­ли­ще/.

Та­зи фей­с­бук-но­ви­на раз­т­ре­во­жи вси­ч­ки хо­ра и вди­г­на на крак ле­с­ни­чеи и еко­ло­зи от Бал­чик и РИ­ОСВ Вар­на. Въл­не­ни­е­то за­по­ч­на да се на­т­ру­п­ва още по­ве­че, след ка­то мно­го ме­дии /”Но­ва до­б­ру­джан­с­ка три­бу­на”, „То­п­но­ви­ни Вар­на”, „До­б­рич 24”, „Вар­на ут­ре” и др./на­ра­ми­ха тор­би­ч­ка­та на лъ­ж­ли­во­то ов­чар­че.  Ко­пи-пейст, и го­то­во. Но­ви­на­та е по­де­та и раз­про­с­т­ра­не­на.

Дъ­бът ка­то вид е в край­но ог­ра­ни­че­но ко­ли­че­с­т­во. Бук ня­ма. Ве­ри­ж­ни ма­ши­ни не са вли­за­ли в по­со­че­на­та го­ра.За въз­с­та­но­вя­ва­не на дъ­бо­ви­те ха­би­та­ти се ра­бо­ти по се­ри­о­з­на про­г­ра­ма на ЕС още от­пре­ди 5 го­ди­нии. ДЛС Бал­чик, с ди­ре­к­тор Ка­лин­ка То­до­ро­ва  има стре­меж да при­в­ле­че и по­д­ра­с­т­ва­що­то по­ко­ле­ние за та­зи еко­ло­ги­ч­на за­да­ча на бъ­де­ще­то. Как то­га­ва бал­чи­ш­ки­те ле­со­въ­ди ще по­се­г­нат на тру­да си, и на ам­би­ци­я­та си да се­ят и въз­с­та­но­вя­ват гор­с­ки­те ма­си­ви?

„Пу­б­ли­ку­ва­ни­те сним­ки са ис­тин­с­ки, но са от по-ста­ро вре­ме и от дру­го мя­с­то  мо­же­те да про­ве­ри­те в „Youtube”- въз­му­те­но от­го­ва­ря инж.Ра­до­с­лав Ра­дев от ДЛС Бал­чик.  Вси­ч­ки се­чи в го­ри­те се из­ве­ж­дат по про­ект, съ­г­ла­су­ван с вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни; под кон­т­ро­ла на ИАГ (из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция по го­ри­те) и РИ­ОСВ и при спа­з­ва­не на вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния на На­ту­ра 2000, обя­с­ня­ва още инж. Р. Ра­дев.

То­ва, че го­ра­та е в зо­на, за­щи­те­на по На­ту­ра 2000 не зна­чи, че не тря­б­ва да има се­чи. Ко­га­то ед­на го­ра е пре­с­та­ря­ла и за­ги­ва, един­с­т­ве­ни­ят на­чин да се въз­с­та­но­ви са се­чи­те, пла­ни­ра­ни и на­п­ра­ве­ни от спе­ци­а­ли­с­ти. Ле­со­въ­д­с­т­во­то е на­у­ка и про­фе­сия в цял свят.

За раз­чи­с­т­ва­не на те­ре­ни за стро­и­тел­с­т­во и за зе­ме­де­лие мо­же да го­во­ри са­мо чо­век, кой­то не е стъ­п­вал в Ба­то­в­с­ка­та го­ра и ня­ма по­ня­тие от нор­ма­ти­в­на­та уре­д­ба.

То­ва, ко­е­то се ви­ж­да на сним­ки­те е до­б­ре из­ве­де­на го­ла сеч на мал­ки пло­щи за из­дън­ко­во въ­зо­б­но­вя­ва­не в го­ра от ке­ляв га­бър, раз­ре­ше­на по за­кон и би мо­г­ла да бъ­де сни­ма­на на­в­ся­къ­де в стра­на­та.”

Официално в сайта на РИОСВ Варна пише:

„Ек­с­пер­ти на РИ­ОСВ – Вар­на из­вър­ши­ха на 13 март 2014 го­ди­на съ­в­ме­с­т­на про­вер­ка с пре­д­с­та­ви­те­ли на Се­ве­ро­и­з­то­ч­но дър­жа­в­но пре­д­п­ри­я­тие те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во (СИДП ТП ДЛС) „Бал­чик” и Се­ве­ро­и­з­то­ч­но дър­жа­в­но пре­д­п­ри­я­тие те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние дър­жа­в­но гор­с­ко сто­пан­с­т­во (СИДП ТП ДГС) „Вар­на” по ин­фор­ма­ция от гра­ж­да­ни за сеч в за­щи­те­на зо­на за опа­з­ва­не на ди­ви­те пти­ци BG000282  „Ба­то­ва” и за­щи­те­на зо­на за опа­з­ва­не на при­ро­д­ни ме­с­то­о­би­та­ния на ди­ва­та фло­ра и фа­у­на BG0000102 „До­ли­на­та на ре­ка Ба­то­ва” от На­ту­ра 2000. При об­хо­ж­да­не на те­ри­то­ри­и­те, част от зем­ли­ща­та на се­ла­та До­ли­ще, Яре­би­ч­на (общ. Ак­са­ко­во), Цър­к­ва (общ. Бал­чик), Ба­то­во, При­леп, Де­б­ре­не (общ. До­б­ри­ч­ка), не е кон­с­та­ти­ра­на не­ре­г­ла­мен­ти­ра­на сеч.

Дей­но­с­ти ка­то за­ле­ся­ва­не и по­д­по­ма­га­не на ес­те­с­т­ве­но­то въ­зо­б­но­вя­ва­не, бор­ба с по­жа­ри, вре­ди­те­ли и на­се­ко­ми, от­г­ле­д­ни и въ­зо­б­но­ви­тел­ни се­чи в те­ри­то­рии гор­с­ки фонд се из­вър­ш­ват при спа­з­ва­не на нор­ма­ти­в­ни­те изи­с­к­ва­ния, за­ло­же­ни в За­ко­на за го­ри­те и дру­ги по­д­за­ко­но­ви нор­ма­ти­в­ни ак­то­ве. Те­зи дей­но­с­ти се из­вър­ш­ват по ут­вър­ден ле­со­у­с­т­рой­с­т­вен про­ект (ЛУП). При не­об­хо­ди­мост от из­вър­ш­ва­не на дей­но­с­ти из­вън за­ло­же­ни­те в ЛУП се из­го­т­вят те­х­но­ло­ги­ч­ни пла­но­ве и т.нар. план-из­в­ле­че­ния.

СИДП ТП ДЛС „Бал­чик” има съ­г­ла­су­ван „План – из­в­ле­че­ние за про­мя­на ви­да на се­ч­та през 2014 го­ди­на в го­ри, со­б­с­т­ве­ност на Дър­жа­ва­та”, за кой­то има из­да­де­но Ре­ше­ние на ди­ре­к­то­ра на РИ­ОСВ – Вар­на.

При из­вър­ше­на­та про­вер­ка не са кон­с­та­ти­ра­ни на­ру­ше­ния на ре­жи­ми­те по За­ко­на за био­ло­ги­ч­но­то раз­но­о­б­ра­зие и За­по­ве­д­та на ми­ни­с­тъ­ра на окол­на­та сре­да и во­ди­те за обя­вя­ва­не на ЗЗ за опа­з­ва­не на ди­ви­те пти­ци BG000282 „Ба­то­ва”. При раз­го­вор с инж.Ра­до­с­лав Ра­дев, чи­и­то про­фе­си­о­нал­ни за­с­лу­ги за опа­з­ва­не на го­ри­те са ми из­ве­с­т­ни още от­пре­ди де­се­ти­на го­ди­ни, се убе­дих още, че та­зи про­вер­ка ид­ва да по­ка­же, че във Фей­с­бук се пу­б­ли­ку­ват мно­го тен­ден­ци­о­з­ни не­ща. Не се про­ве­ря­ва ис­тин­но­ст­та на ко­мен­ти­ра­но­то съ­би­тие. „Ня­ма­те ли ети­чен ко­декс, скъ­пи жур­на­ли­с­ти – пи­та инж.Р.Ра­дев.

И по про­г­ра­ма за въз­с­та­но­вя­ва­не на го­ри­те и по про­фе­си­о­нал­но за­дъл­же­ние бал­чи­ш­ки­те ле­со­въ­ди си гле­дат ра­бо­та­та и се ра­д­ват, ко­га­то не са­мо на пра­з­ни­ка им в на­ча­ло­то на ап­рил, се пи­ше и оце­ня­ва те­х­ни­ят труд.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.