Ехо от празника

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

15

Присъстващите на тържеството, посветено на 3 март в ОДК-Балчик

От­ми­на още ед­на ве­ли­ка да­та за бъл­гар­с­кия на­род и Бъл­га­рия. Тре­ти март е не са­мо на­ци­о­на­лен пра­з­ник, а и ден за пре­к­ло­не­ние пред по­д­ви­га на хи­ля­ди знай­ни и не­з­най­ни  бъл­гар­с­ки и чу­ж­де­с­т­ран­ни си­но­ве, да­ли жи­во­та си за на­ше­то ос­во­бо­ж­де­ние.

В на­ве­че­ри­е­то на На­ци­о­нал­ния пра­з­ник на Бъл­га­рия, клуб „ Ком­пю­тър” ор­га­ни­зи­ра мул­ти­ме­дий­но  тър­же­с­т­во, ко­е­то се съ­с­тоя в ОДК гр. Бал­чик на 27 фе­в­ру­а­ри 2014 г. от 14.30 ча­са. Пре­зен­та­ции, ви­де­о­к­ли­по­ве,  слай­д­шоу, ви­к­то­ри­ни, сти­хо­т­во­ре­ния и пе­с­ни  про­г­ра­ма­та бе из­к­лю­чи­тел­но на­си­те­на и ин­те­ре­с­на. Офи­ци­а­лен гост на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бе Клу­бът на учи­те­ли­те  пен­си­о­не­ри от гр. Бал­чик, с пре­д­се­да­тел Иван­ка Ива­но­ва.

Уче­ни­ци­те от клуб „Ком­пю­тър”, ко­и­то взе­ха уча­с­тие, са: Жо­ро Ива­нов  11кл.; Иван Ива­нов  7 кл.; Ан­гел Ди­ми­т­ров  7 кл.; Ма­рия Кур­те­ва  6 кл.; Ди­ля­на Ди­ми­т­ро­ва  11 кл и Ивай­ло Ди­ми­т­ров- 11 кл. Тя­х­на­та по­д­го­то­в­ка е пре­ми­на­ла под на­пъ­т­с­т­ви­я­та на ръ­ко­во­ди­те­ля им Пла­мен  Ива­нов.

Те­ми­те на пре­зен­та­ци­и­те: „ Би­т­ка­та при връх Ши­п­ка”; „Съ­би­тия и фа­к­ти, свър­за­ни с Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия и на­шия край”; „Рай­на Кня­ги­ня” и др., бя­ха раз­но­о­б­ра­з­ни и мно­го ин­те­ре­с­ни, ка­к­то за нас  учи­те­ли­те, та­ка и за ос­та­на­ли­те го­с­ти.

Вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи на­пу­с­на­х­ме ком­пю­тър­на­та за­ла с удо­в­ле­т­во­ре­ние. Ние не са­мо си при­по­м­ни­х­ме на­ша­та ис­то­рия, а и се обо­га­ти­х­ме с ня­кои не­из­ве­с­т­ни или по­за­б­ра­ве­ни фа­к­ти и ли­ч­но­с­ти.

Благодарим  Ви, мили деца за вашия труд !

Бла­го­да­рим и на ръ­ко­во­ди­те­ля Пла­мен Ива­нов за мла­де­ж­кия му ен­ту­си­а­зъм!

Той е ус­пял да  по­ве­де сво­и­те въз­пи­та­ни­ци, не са­мо в де­б­ри­те на но­ви­те ком­пю­тър­ни те­х­но­ло­гии, а и да вдъ­х­не у тях вя­ра, па­т­ри­о­ти­зъм и лю­бов към Ро­ди­на­та.

Иванка АТАНАСОВА,

учител-пенсионер

 

Коментарите са затворени.