Шахматен турнир

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

13

Почетният гражданин Мирко Мирков /седналият с бастуна/ и участниците в ежегодния шахматен турнир, посветен на 3 март, организиран от ШК “Балчик”             

Фото: М. Костова

На 1 март 2014 г. в за­ла­та на ШК „Бал­чик” се про­ве­де тур­нир по ша­х­мат по слу­чай На­ци­о­нал­ния пра­з­ни
к на Бъл­га­рия – 3 март. Уча­с­т­ва­ха 16 ша­х­ма­ти­с­ти. Съ­с­те­за­ни­е­то се съ­с­тоя в 7 кръ­га по швей­цар­с­ка­та си­с­те­ма. Вре­ме­то бе по 25 ми­ну­ти на чо­век.

По­лу­чи се ос­пор­ван тур­нир. До по­с­ле­д­но не се зна­е­ше име­то на по­бе­ди­те­ля. Ре­ша­ва­ща се ока­за пар­ти­я­та ме­ж­ду на­ци­о­нал­ния май­с­тор Пла­мен Го­чев и Пла­мен Пе­т­ров, ко­я­то за­вър­ши на­ра­в­но. То­ва бе­ше един­с­т­ве­но­то ре­ми на по­бе­ди­те­ля на­ци­о­на­лен май­с­тор Пла­мен Го­чев /До­б­рич/, до­ка­то на­ша­та ме­с­т­на на­де­ж­да Пла­мен Пе­т­ров до­пу­с­на още ед­но ре­ми.

По­лу­чи се и още ед­на из­не­на­да – на тре­то мя­с­то за­вър­ши Але­ко Сте­фа­нов от с. Со­ко­ло­во. При пен­си­о­не­ри­те по­бе­ди Хри­с­то Ми­тев, сле­д­ван от То­ш­ко Гри­го­ров и Иван Ста­тев. При де­ца­та по­бе­да­та из­во­ю­ва Лю­бо­мир Мил­чев, уча­с­т­ник в ме­ж­ду­на­ро­д­ни и ре­пу­б­ли­кан­с­ки пър­вен­с­т­ва.

Почетният гражданин на Балчик – Мирко Мир-ков, развълнуван от мал-кия шахматист, реши да го поощри с 10 лв. от собствения си джоб.

Вто­ри и тре­ти ос­та­на­ха съ­о­т­ве­т­но До­б­рин Тер­зи­ев, уче­ник от 10 клас на СОУ „Хри­с­то Бо­тев” и Све­то­с­лав Ни­ков, уче­ник от 5 клас на ОУ „Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”. Вси­ч­ки по­бе­ди­те­ли и те­х­ни­те по­д­г­ла­с­ни­ци по­лу­чи­ха на­г­ра­ди.

Бих ис­кал да из­ра­зя сво­я­та бла­го­дар­ност към г-н Мла­ден Мар­ти­нов, пре­д­се­да­тел на ЗК „Чер­но мо­ре”, с чи­я­то по­мощ се осъ­ще­с­т­ви тур­ни­ра по ша­х­мат.

„Ако в све­та съ­ще­с­т­ву­ва на­и­с­ти­на не­що све­ще­но и ве­ли­ко, то то­ва е са­мо не­пре­къ­с­на­то раз­ви­ва­щи­ят се чо­век”                 /Ма­к­сим Гор­ки/

Красимир КИРЧЕВ

Коментарите са затворени.