Автобус на UNION IVKONI и балчишка лада се сблъскаха на главната улица

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

11

На То­до­ро­в­ден за ед­ни бе пра­з­ник на кон­с­ки­те ку­шии, за дру­ги – по­вод да се че­с­ти­ти на же­ни­те Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден – 8 март. За бал­чи­к­ли­я­та Г.И., кой­то ни­що не по­до­зи­ра око­ло 10 ча­са и ка­ра в сво­е­то пла­т­но по гла­в­на­та ули­ца „Чер­но мо­ре”, из­ве­д­нъж ви­ж­да пред се­бе си, ка­то че ли се сру­т­ва жи­ли­щен блок. В не­го­во­то пла­т­но на­в­ли­за со­фий­с­ки­ят ав­то­бус на фир­ма „UNION IVKONI”, кой­то за­о­би­ка­ля спре­ли­те 2 ми­к­ро­бу­са, за­ре­ж­да­щи със сто­ка хра­ни­тел­ния ма­га­зин до че­ш­ма­та.

Мно­го пъ­ти ор­га­ни­те на ре­да са гло­бя­ва­ли ди­с­т­ри­бу­то­ри­те по вси­ч­ки ма­га­зи­ни. За­т­ру­д­не­но е дви­же­ни­е­то и на Ри­бар­с­кия пло­щад, и по ул. „Хри­с­то Бо­тев”, къ­де­то спи­рат на за­б­ра­не­ни­те за спи­ра­не ме­с­та мно­го за­ре­ж­да­щи ав­то­мо­би­ли, ка­к­то и ча­с­т­ни ку­пу­ва­чи.

На мал­кия пар­кинг пред чи­та­ли­ще­то, пред би­в­ша­та мал­ка пи­ца­рия „Ма­ги” съ­що е за­б­ра­не­но да се пар­ки­ра. По­ли­ца­и­те в съ­бо­т­ния ден ги ня­ма­ше на оби­чай­но­то им мя­с­то до че­ш­ма­та с две­те лъ­в­че­та. Ня­ма го и зна­кът за ог­ра­ни­ча­ва­не на ско­ро­ст­та, ос­та­нал е са­мо же­ле­з­ни­ят кол.

Сла­ва Бо­гу, два­ма­та шо­фьо­ри са ка­ра­ли със съ­о­б­ра­зе­на ско­рост, имат от­ри­ца­тел­ни ал­ко­хол­ни про­би и ня­ма жер­т­ви. Но има ма­те­ри­ал­ни ще­ти и пси­хи­че­с­ки стрес. Бал­чи­ш­ки­те за­с­т­ра­хо­ва­тел­ни офи­си се ди­с­тан­ци­рат от слу­чая и пре­по­ръ­ч­ват на по­тър­пе­в­ши­те да тър­сят за­с­т­ра­хо­ва­те­ли­те от До­б­рич.

По­ли­ца­и­те са на­п­ра­ви­ли акт на шо­фьо­ра на ав­то­бу­са, за­що­то той е ви­но­вен за ин­ци­ден­та, но ще­ти­те вър­ху ле­кия ав­то­мо­бил са мно­го по-го­ле­ми, ка­к­то и емо­ци­о­нал­ни­те по­с­ле­ди­ци за по­тър­пе­в­ши­те.

Ре­д­но е Об­щи­на­та и По­ли­ци­я­та да въ­ве­дат ред за пар­ки­ра­не­то по гла­в­ни­те ули­ци, за­ре­ж­да­не­то на ма­га­зи­ни­те и на­ли­чи­е­то на пъ­т­ни зна­ци и мар­ки­ро­в­ки.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.