Заявления за явяване на държавни зрелостни изпити се подават от 10 до 21 март 2014 г.

Mar 12th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Уче­ни­ци­те, ко­и­то ще се явя­ват през май­с­ка­та се­сия на дър­жа­в­ни зре­ло­с­т­ни из­пи­ти (ДЗИ), тря­б­ва да по­да­дат за­я­в­ле­ния за до­пу­с­ка­не до из­пи­ти ме­ж­ду 10 и 21 март 2014 г. За­я­в­ле­ни­я­та се по­да­ват в учи­ли­ща­та, къ­де­то се обу­ча­ват два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­ци­те.

В до­ку­мен­та се по­со­ч­ва ка­к­то же­ла­ни­е­то за до­пу­с­ка­не до за­дъл­жи­тел­ния из­пит по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра, та­ка и ви­дът на вто­рия за­дъл­жи­те­лен из­пит, кой­то е по из­бор ме­ж­ду пре­д­ме­ти­те чужд език (ан­г­лий­с­ки, френ­с­ки, не­м­с­ки, ис­пан­с­ки, ита­ли­ан­с­ки, ру­с­ки); ма­те­ма­ти­ка; фи­зи­ка и ас­т­ро­но­мия; био­ло­гия и здра­в­но об­ра­зо­ва­ние; хи­мия и опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да; ис­то­рия и ци­ви­ли­за­ция; ге­о­г­ра­фия и ико­но­ми­ка; пре­д­ме­тен ци­къл „Фи­ло­со­фия”. Ос­вен на за­дъл­жи­тел­ни­те два из­пи­та, зре­ло­с­т­ни­ци­те мо­гат да се явят и на ДЗИ по же­лан от тях пре­д­мет, ко­е­то съ­що се от­бе­ля­з­ва в за­я­в­ле­ни­е­то.

До 20 май уче­ни­ци­те, за­вър­ши­ли ус­пе­ш­но 12. клас и по­да­ли за­я­в­ле­ние за явя­ва­не на ДЗИ, ще по­лу­чат слу­же­б­на бе­ле­ж­ка за до­пу­с­ка­не до зре­ло­с­т­ни из­пи­ти, в ко­я­то са от­бе­ля­за­ни да­ти­те, на­чал­ни­те ча­со­ве и сгра­ди­те, къ­де­то ще се про­ве­дат съ­о­т­ве­т­ни­те из­пи­ти.

Пър­ви­ят дър­жа­вен зре­ло­с­тен из­пит е за­дъл­жи­те­лен за вси­ч­ки – по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра и ще се про­ве­де на 21 май 2014 г.

Вто­ри­ят  за­дъл­жи­те­лен из­пит по из­б­ран от уче­ни­ка пре­д­мет е на 23 май 2014 г.

Тре­та­та ма­ту­ра, ко­я­то е по же­ла­ние, ще е от 27 май 2014 г. до 5 юни 2014 г. Да­ти­те за кон­к­ре­т­ни­те пре­д­ме­ти ще бъ­дат оп­ре­де­ле­ни по-къ­с­но, за да се ви­ди кол­ко уче­ни­ци са за­я­ви­ли же­ла­ние за явя­ва­не на тре­ти из­пит.

www.mon.bg

Коментарите са затворени.